Institutionen för pedagogik

advertisement
1
Institutionen för pedagogik
KURSPLAN
Allmänt utbildningsområde, kurs 3 – En skola för alla
General Field of Education 3 – Education for all pupils
Kurskod
Beslutsdatum
GA2332
20071220
Beslutande organ
Institutionsstyrelsen för Institutionen för pedagogik
Gäller från
Undervisningsspråk
Svenska
Ämne
ECTS-poäng
Dnr
Pedagogik, sociologi/medie- och kommunikationsvetenskap,
svenska språket, medieteknik
15 högskolepoäng
Nivå
Fördjupning
Inplacering i
utbildningssystemet
Grundnivå
Förkunskaper
För tillträde till AUO delkurs 3 och 4 krävs att den studerande
med godkänt resultat genomgått AUO delkurs 1 och 2, 45hp av
en inriktning samt all ditintills förekommande VFU.
Förväntade läranderesultat
I denna kurs läggs fokus på att vidareutveckla studentens
förmåga att, utifrån teorier om lärande, med hjälp av skilda
arbetssätt
och
olika
typer
av
stödfunktioner
i
förskolan/skolan/fritidshemmet och det omgivande samhället,
utveckla lärande hos barn och elever trots skilda livsvillkor och
olika förutsättningar för lärande.
Kursen ingår som obligatorisk del i
lärarutbildningsprogrammet
Den studerande ska efter genomgången kurs kunna
Kunskap och förståelse
redogöra för och diskutera hur intentioner om en skola för
alla kommer till uttryck i olika nationella styrdokument och
internationella överenskommelser samt analysera hur dessa är
genomförda i svensk förskola/skola/fritidshem,
redogöra för och problematisera olika teorier om lärande
och arbetssätt i förhållande till barns/elevers skilda livsvillkor
t ex i form av klass, genus, etnicitet och olika förutsättningar
för lärande,
2
Färdighet och förmåga
visa förmåga att utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt
dokumentera, systematisera, reflektera över och kritiskt
granska förskolans/skolans verksamhet avseende barns/elevers
lärande och socialisation
visa förmåga att utifrån demokratiska värden tillämpa
relevanta teorier och en repertoar av arbetssätt för att möta
barns/elevers olika förutsättningar för lärande
visa förmåga att ta del av, tillämpa och diskutera olika
kulturella uttrycksformers betydelse för lärande
visa förmåga att tillvarata barns/elevers kommunikativa
och kulturella erfarenheter i den pedagogiska praktiken genom
att reflektera över och utveckla demokratiska arbetsformer och
ett dialogiskt förhållningssätt,
visa förmåga att planera, genomföra och utvärdera olika
typer av samtal med barn/elever och vårdnadshavare enskilt
och i grupp,
Värderingsförmåga och förhållningssätt
med utgångspunkt i nationella styrdokument och
yrkesetiska riktlinjer visa förmåga att med respekt och empati
bemöta barn/elever och deras vårdnadshavare
visa förmåga att medvetet ta ställning i frågor som rör
människosyn, kunskapssyn och samhällssyn samt
visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare
kunskap för att kunna utveckla sin kompetens i det
pedagogiska arbetet
Innehåll
Kursen innehåller följande
- det specialpedagogiska kunskapsområdet och frågeställningar
i relation till alla barns/elevers lärande samt nationella
styrdokument och internationella överenskommelser
- förskolan/skolans/fritidshemmets olika stödfunktioner och
samarbete med det omgivande samhället
- kommunikationsteori och samtalsteknik
- utvecklingssamtal och andra typer av samtal med barn/elever
och vårdnadshavare
- dokumentation i form bl.a. individuell utvecklingsplan och
åtgärdsprogram
- vetenskapligt förhållningssätt och olika pedagogiska
teoriperspektiv
- lärandets teori och praktik i förhållande till individers och
gruppers skilda förutsättningar för lärande
- medier och medieteknik (IKT) i den pedagogiska praktiken
- kulturella uttrycksformer och lärande
- VFU (verksamhetsförlagd utbildning)
Kursen består av följande delar: pedagogik 5,5 högskolepoäng,
sociologi/medieoch
kommunikationsvetenskap
3,5
3
högskolepoäng, svenska 0,75 högskolepoäng, medieteknik
0,75 högskolepoäng och VFU 4,5 högskolepoäng.
Undervisningsformer
Undervisningen består i huvudsak av föreläsningar och
seminarier samt verksamhetsförlagd utbildning. I såväl
distansundervisning som utbildningens reguljära utformning
genomförs diskussioner och uppgifter även via en nätbaserad
utbildningsplattform.
Omfattningen av obligatoriska moment framgår av
studieanvisningar och schema.
Läromedel
Se slutet av dokumentet
Examinationsformer
Examinationen kan ske i form av aktivt deltagande seminarier,
skriftlig och/eller muntlig tentamen, skriftliga och/eller
muntliga redovisningar. För den som ej blivit godkänd vid ett
första examinationstillfälle ges möjlighet till förnyad prövning.
Lärarstudentens professionella förhållningssätt under VFU
examineras efter samråd med lärarutbildare i verksamheten.
Förmågan att omsätta kunskaper i adekvat handling prövas.
Efterlevnaden av de etiska reglerna följs upp och bedöms.
För de studerande som ej godkänts vid ordinarie VFU ges
endast möjlighet till ytterligare en förnyad prövning
Betygsättning
Vid betygsättningen används något av betygen Väl godkänd,
Godkänd eller Underkänd.
För betygssättningen av den verksamhetsförlagda utbildningen
används något av betygen Godkänd eller Underkänd.
Överlappning
GAP520/GA520P
Kursbevis
Efter avslutad kurs erhåller den studerande kursbevis efter
begäran hos institutionssekreteraren. Programstuderande
erhåller studiemeritförteckning över samtliga avslutade kurser
och delkurser.
Övrigt
Tre poäng av kursen utgörs av verksamhetsförlagd utbildning.
Läromedel
Författare/red.
Titel, förlag och utgivningsår
Sidor
Alakoski, Susanna
Svinalängorna. Stockholm: Albert Bonniers
förlag.(2007)
260
Bryman, Alan
Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber
ekonomi. (2002) ) Ingick även i AUO, kurs 2
502
4
Dysthe, Olga
Det flerstämmiga klassrummet: att skriva och
samtala för att lära. Lund: Studentlitteratur. (1996)
264
Frithiof, Elisabet
Mening, makt och utbildning. Delaktighetens
villkor för personer med utvecklingsstörning.
Växjö: Växjö university press. (2007)
237
Einarsson, Jan
Språksociologi. Lund: Studentlitteratur. (2004)
367
Forsell, Anna (red.)
Boken om pedagogerna. Stockholm: Liber. (2005)
350
Gustafsson, Birgitta & Fritzén,
Lena
Idag ska vi på teater. Det kan förändra ditt liv. Om
barnteater som meningsskapande i skolan.
Pedagogisk kommunikation 2004:3. Växjö:
Institutionen för pedagogik, Växjö universitet.
(2004)
105
Hougard, Bent
Praktisk vägledning i kommunikation. Stockholm:
Liber (2004)
102
Hjörne,Eva & Säljö, Roger
Att platsa i en skola för alla. Elevhälsa och
förhandling om normalitet i den svenska skolan.
Stockholm: Norstedts Akademiska förlag. (2008)
174
Illeris, Knud
Lärande. Lund:Studentlitteratur. (2007)
328
Jenner, Håkan
Motivation och motivationsarbete i skola och
behandling. Stockholm: Myndigheten för
skolutveckling/Liber distr. (2004)
(www.skolutveckling.se)
114
Maltén, Arne
Kommunikation och konflikthantering – en
introduktion. Lund: Studentlitteratur. (1998)
207
Månsson, Per
Båten i parken. Stockholm: Prisma. (2000) Ingick
även i AUO, kurs 2
155
Nilholm, Claes
Inkludering av elever ”I behov av särskilt stöd”
-Vad betyder det och vad vet vi? Forskning i fokus
nr 28.
Stockholm: Myndigheten för skolutveckling.(2006)
47
Pedagogiska magasinet
Tema: Utvecklande samtal. Nummer 3(2007)
90
Persson, Bengt
Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap.
Stockholm: Liber. (2001)
160
Skolverket
Att arbeta med särskilt stöd med hjälp av
18
5
åtgärdsprogram. Stockholm: Statens skolverk:
Liber distribution (2001)
127
Skolverket
Att arbeta med särskilt stöd – några perspektiv.
Stockholm: Liber Distribution. (2002)
(www.skolverket.se)
Skolverket
Allmänna råd och kommentarer. Kvalitet i
fritidshem. Stockholm: Fritzes. (2007)
34
Skolverket
Läroplan för förskolan (Lpfö 98). Stockholm:
Fritzes. (1999) (www.skolverket.se)
16
Skolverket
Läroplan för det obligatoriska skolväsendet,
förskolan och fritidshemmet (Lpo94). Stockholm:
Fritzes. (2006) (www.skolverket.se)
19
Skolverket
Läroplan för den frivilliga skolan (Lpf94). Fritzes.
(2006) (www.skolverket.se)
19
Kompendium
Download