Psykisk (o)hälsa äldre

advertisement
Psykisk (o)hälsa äldre
Jenny Söderlund Huvudprojektledare
Äldreförvaltningen
20 september 2016
Målbild
Sprida kunskap om psykisk
ohälsa och sjukdom hos äldre för
att på så sätt minska fördomar
och stigmatisering.
2
Vad har hänt?
Äldrenämnden har sedan 2012 satsat på kompetenshöjande
insatser gällande psykisk (o)hälsa äldre:
• Handledning
• Konferenser
• Utbildningar
• Workshops
• Nätverksträffar
3
Nyttan i arbetslivet av utbildningen
”Första hjälpen till psykisk hälsa äldre”
4
Syfte
Studiens syfte är att belysa hur personalen från ett boende samt
biståndshandläggare och värdegrundsledare i Uppsala kommun,
vilka i sitt yrkesutövande möter äldre, upplever att de har kunnat
använda kunskaperna från utbildningen ”Första hjälpen psykisk
hälsa äldre” i mötet med brukare och anhöriga.
5
Datainsamlingsmetod
• Semistrukturerade intervjuer utifrån en intervjuguide.
• Nio öppna frågor.
• Fyra slutna bakgrundsfrågor.
• Nio informanter.
6
Resultat
• Informanterna upplever sig ha haft nytta av kunskaperna.
• Kunskapen om hur vanligt förekommande det är med äldre med
suicidrisk och hur bemöta denna grupp var viktig.
• Kunskapen om vart personalen skulle hänvisa brukare med
psykisk ohälsa var viktig.
• Det blev dock ett dilemma då informanterna skulle hänvisa till
annan vårdinstans, då de visste att det var långa köer dit.
7
Resultat
• Anhöriga kunde må dåligt men informanterna hade inte uppdrag
att stödja dem.
• Hinder för att använda kunskaperna var brist på tid,
personaltäthet, bristande kontinuitet bland personalen och att
brukaren inte hade biståndsbeslut som understödde ett
omhändertagande av den psykiska ohälsan.
• Organisationerna såg dock ett behov av kunskap om äldres
psykiska ohälsa.
8
Slutsatser
• Trots hinder på arbetsplatsen försökte personalen använda
kunskaperna, då de upplevde att stort behov av kunskaper på området.
• De nya kunskaperna hade räddat liv enligt informanterna.
• Personalen fann temporära lösningar för att kunna få använda
kunskaperna då situationen krävde det.
• Externa hinder som när informanterna ville slussa en brukare till
exempelvis psykiatrin kan kanske förbättras med bättre samarbete
mellan aktörerna.
• Det verkar finnas ett behov av flera utbildade på arbetsplatserna.
9
Var står vi nu?
• 430 personer är utbildade ”Första hjälpare till psykisk hälsa hos äldre”,
de flesta är vård och omsorgspersonal.
• Utbildningen ”Första hjälpen till psykisk hälsa” kommer fortsätta att
erbjudas tom 2017, samt vidarutbildningar och nätverksträffar för de
som är utbildade.
• Kalendarium för utbildningar och nätverksträffar finner ni via länken:
http://utforare.uppsala.se/sv/stod-omsorg/Aldreomsorg/Psykiskohalsa/
10
Vad kommer att hända härnäst?
• Utbilda fler ”Första hjälpare till psykisk hälsa”.
Ha koll på hemsidan kring anmälningar.
• Utbilda fler instruktörer i januari.
Intresserad? Information finns på hemsidan.
• Vidareutbildningar och nätverksträffar.
Aktuell information finns på hemsidan.
11
Tack för uppmärksamheten!
12
Download