Kraftsamling för äldres psykiska hälsa i Skåne

advertisement
Äldres psykiska hälsa och
ohälsa/sjukdom i Skåne
Nulägesbild samt rekommendationer på
förbättringsområden
Nuläget i Sverige
•
•
•
•
•
Psykisk ohälsa/sjukdom vanligt förekommande hos
äldre personer.
Högst självmordsrisk hos män över 85 år.
En stor andel psykiskt sjuka äldre får ingen
behandling och de som får behandling får en
otillräcklig eller felaktig behandling.
Ett eftersatt område; tidiga insatser – vård och
behandling.
En inbyggd blindhet i vår kultur att även äldre kan ha
ont i själen.
Uppdrag
• Vilka? Utskottet
• Vad? Omvärldsbevaka och sätta fokus på frågan
• Hur? Erfarenheter och kunskaper utskottet,
översiktlig inventering; möten, telefonsamtal,
hemsidor, rapporter och statistik. Nationella
rapporter, forskningsstudier.
Nationellt
Ett eftersatt område
Nationella äldresatsningen ”Bättre
liv för sjuka äldre”
lyfte området 2013
Kraftsamling i Skåne
2014-2016 med
regionalt stöd.
På agendan; i
styrdokument,
konferenser,
utbildningar m m.
Regionalt
delregionalt
Lokalt
Förbättringsområden i Skåne
•
•
•
•
Utbildning och ökad kompetens
Från tidig upptäckt till vård och behandling
Stödjande insatser
Samverkan
Vad är första hjälpen till psykisk
hälsa ?
Första hjälpen till psykisk hälsa erbjuder man en
äldre person som:
• Visar tecken på psykisk ohälsa
• Som är i ett psykiskt kristillstånd
Första hjälpen ges till dess att:
• Den äldre personen fått adekvat hjälp och stöd
eller tills kristillståndet passerat
Instruktörer
Helsingborg
Hässleholm
Kristianstad
Landskrona
Malmö
Osby
Simrishamn
Sjöbo
Tomelilla
Ystad
Skurup
Svedala
Höör
Östra Göinge
3
9
12
4
2
2
1
1
2
1
1
2
1
1
1
2
2
2
1
9
3
12
1
4
2
1
2
2
1
1
1
Mer info
• http://kfsk.se/socialtjanst/vard-och-omsorg/aldrespsykiska-halsa/
• http://skl.se/socialomsorgstod/aldre/psykiskhalsaaldre.1
167.html
• http://skl.se/socialomsorgstod/aldre/psykiskhalsaaldre/fo
rstahjalpeninstruktorskurs.2059.html
• http://ki.se/nasp/mhfa-forsta-hjalpen-till-psykisk-halsa
• http://www.socialstyrelsen.se/psykiskohalsa/aldrespsykisk
ahalsa
Jeanette Heilmann
Kommunförbundet Skåne
Socialtjänst, vård och omsorg
[email protected]
0728-85 48 65
-
Download