AMS-mall "Tomt dokument" - Söderhamns Skateboardförening

advertisement
Protokoll årsmöte – Söderhamns Skateboardförening – www.shamnskate.se
2008-12-31 18:00
1.
Mötet förklaras öppnat.
2.
Conny Björklund väljs till ordförande av mötet och Joakim Lovén som sekreterare för mötet.
3.
Dagordningen fastställdes och godkändes
4.
Mötet ansågs vara korrekt utlyst.
5.
Anton Engblom och Erik Abrahamsson jämte Conny Björklund valdes till att justera protokollet.
6.
Årsberättelsen presenterades och varför årsmötet dröjt under året, som tidigare även informerats under ett
medlemsmöte. Orsak: beslut att avvakta och skjuta upp årsmötet för att få med viktiga frågor om inomhushallen.
7.
Genomgång varför revision uteblivit. Flertalet tidigare årsmöten har punkten ang. revisor inte fungerat, dels då vald
revisor flyttat från Söderhamn och ny revisor har helt missats att välja. Inför året årsmöte har vi försökt få kontakt
då han nu mer bor i Söderhamn igen, men kontaktförsöken har misslyckats då detta upptäcktes för nära årsmötet.
8.
Trots missade revision väljer medlemmarna att besluta om styrelsens ansvarsfrihet för det gånga året (2007) då
medlemmarna ändå anser sig vara tillräckligt insatta i ekonomin och varit helt informerade om varför årsmöte
uteblivit under en tid. Ambitionen är självklart att detta skall fungera till nästa årsmöte och att det skall hållas i tid
enligt stadgarna.
9.
Medlemsavgiften för året fastställs till 100:- / år.
10. Val av ordförande, sekreterare, kassör, två ledamöter och revisor.
* Ordförande: Conny Björklund (förlängd)
* Sekreterare: Joakim Lovén (förlängd)
* Kassör: Lars Lindström (förlängd)
* Ledamot 1: Erik Lindberg (förlängd)
* Ledamot 2: Magnus Häll (ny efter Risto Ruuska)
* Revisor: Erik Abrahamsson (ny efter Jon-Erik Flodin)
11. Gällande fast tid för styrelsemöten beslutas att det inte är aktuellt utan kallelse till styrelsemöten kommer att gå ut
vid behov.
12. Som sponsringsansvarig väljs Henrik Bratt (utan egen vetskap) . Detta kommer sedan att tas upp på ett
styrelsemöte exakt vad detta innebär och om Henrik är beredd att ta detta uppdrag. Exakt vad det innebär är oklart
till dess men handlar om att på något sätt ansvara för sponsringsarbetet som huvudman eller mer åt hållet
arbetsledning för detta arbete.
13. Inomhushallen.
Angående åkavgifter för skatehallen beslutas att bifalla lagt förslag enligt följande:
* Dagkort: 50:* Månadskort: 250:- (Endast för medlemmar)
* ”Familjepaket”: 400:- (Endast för medlemmar, månadskort för hel familj från 2 pers. och uppåt.)
* Hyra av hallen under ej ordinarie öppettider: 1000:- + Deposition 500:- som ej återbetalas vid misskötsel. Detta
är då tänkt för t.ex. skolor som vill anordna friluftsdag, andra skateboardföreningar som vill besöka hallen o.d.
Angående registrering av åkare/åktillfällen oavsett medlemskap eller ej beslutar vi att genomföra detta trots att vi
inte är berättigad till de bidrag som kräver denna statistik. Men vi anser att det kan vara bra för både oss själva
och vid kontakter med t.ex. kommun och sponsorer. Detta ordnas lätt genom att alla åkare själva ansvarar för att
skriva upp sitt namn och födelsedatum på uppsatta lista som sätts upp varje dag av den som håller öppet.
För öppethållande valdes att skapa 3 grupper som vardera har ansvaret för hallen 1 vecka åt gången. I dessa
grupper ansvarar enskild person för öppethållande av hallen och att åkavgifter betalas o.d. En nyckel tilldelas varje
grupp varpå det sedan är upp till personerna inom gruppen att ansvara för vem som tar hand om hallen specifika
dagar under veckan.
* Grupp 1 består av: Anton Engblom, Erik Lindberg, Magnus Häll och Kevin Byström.
* Grupp 2 består av: Conny Björklund, Joakim Lovén och Per Burefjord.
* Grupp 3 består av: Jens Jonsson, Henrik Berg och Tobias Hedin.
Kontaktlistor med dessa namn ska upprättas så alla personer i dessa grupper kan ta kontakt med varandra.
De dagar man arbetar i hallen ansvarar man för att:
* Åkare har betalt sina avgifter
* Uppdaterar medlemsregistret vid nyregistreringar o.d.
* Kioskförsäljning
* Bokföring av betalda avgifter och kioskförsäljning
* Insättning av kassan eller ansvarar för kassan tills överlämnade till ordförande eller kassör. I kassan skall det alltid finnas 500:- kvar i växelvalörer.
* Daglig städning av skräp o.d.
* Veckovis sopning/dammsugning av ytan.
De dagar man har ansvaret för hallen är man berättigad till En pizza och En läsk, detta gällande från och med vi
har kioskverksamheten uppstartad.
Inget hinder finns att själv skata de dagar man ansvarar för öppethållande så länge man prioriterar det arbete som
måste utföras.
Åkavgifter och fasta öppettider börjar gälla från måndagen den 8:e december. För första veckan ansvarar grupp 1.
Inga kort kommer delas ut till medlemmar utan erlagd månadsavgift kommer enbart finnas i databasen, gällande
dagkort kommer inga stämplar e.d. att finnas utan är upp till de ansvariga att ha koll på vilka som betalt. Skulle det
visa sig att detta inte funkar kommer vi ta ett nytt beslut i denna fråga senare.
Gällande fasta öppettider bifalles lagt förslag enligt följande:
* Vardagar: 18:00-21:30
* Helg: 14:00-20:00
* Nybörjare: 16-18 fredagar, 12-14 lördagar
* Över 15 år: fredagar 19:30-21:30
Utöver detta är det självklart fritt fram för personer med nyckel att hålla öppet under andra tider så länge man
håller öppet även de fasta tiderna och att det inte krockar med en uthyrning. Även under tider utanför de fasta
tiderna ansvarar person som håller öppet för betalning av åkavgifter och andra göromål som ingår i detta arbete.
Angående regler beslutas att fortsätta med dessa som funnits på prov med tillägg enligt följande:
* Åkning = betalning
* Inget hinder för vänner att besöka och vistas i hallen så länge dessa personer inte bryter mot gällande regler eller på annat sätt hindrar den egentliga
verksamheten.
* Spotta ej på golvet/ytan.
* Brott mot reglerna leder ev. till avvisning, avstängning eller uteslutning. Detta är upp till ansvarig för hallen att hantera, vid behov en styrelsefråga.
Trots motstånd från föreningens medlemmar, förmodligen en majoritet beslutar vi att tillåta BMX-åkning från och
med den 8:e december då hallen officiellt öppnar, då vi i våra bidragsansökningar till kommunen beskrivit att ha
BMX-verksamhet och troligen fått mer pengar för att kunna välja ett material som kan tåla BMX-åkning. Dock ska
det sägas att lokalen som står klar nu är under helt andra förutsättningar än vad som var tanken från början i
storlek vilket påverkar en hel del när det kommer till BMX-åkning och säkerhet.
Om vi verkligen fått mer pengar pga. BMX-verksamhet är något som ungdomsgrupperna gällande Ungdomsmiljonen kan besvara då de var dessa som la fram förslag på på skatehall och hur stort belopp som skulle
avsättas.
Självklart måste säkerhet och huvudverksamheten få gå före att låta en liten minoritet få tillgång till lokalen som
dessutom aldrig haft en enda medlem i föreningen eller på något annat sätt visat engagemang gentemot
föreningen för en blivande lokal, trots upprepade försök från vår sida. Inte ens på detta årsmöte där denna fråga
skulle behandlas fanns BMX-åkare representerade trots att information mycket väl gått ut om detta.
Visar det sig att detta prov inte fungerar får vi ta ett nytt beslut i frågan om vi ska avsätta en speciell tid för BMX
och/eller en högre avgift pga. ökat slitage eller helt förbjuda BMX-åkning. Det ska även tilläggas att ett flertal
skatehallar i Sverige inte tillåter BMX och de som tillåter BMX har ofta speciella tider och i regel samma speciella
regler som vi beslutat om enligt följande:
* Krav på att Bar-ends, pedaler och pegs (om sådana används) skall vara i plast/gummi-material.
* Inga andra cykler än BMX tillåts. (Ej Dirtbike, Mountainbike, vanliga cyklar eller kickbikes då dessa helt enkelt inte hör hemma i en skatelokal under
några som helst omständigheter.)
* Cyklar i hallen = Torra cyklar. Tar man sig till hallen via cykeln så ser man till att den är helt torr innan man tar in den på ytan.
Per Burefjord kollar upp med sin bror om kylskåp/frys. Tidigare även förslag från Rasmus pappas bekant, av detta
hörde vi dock inget mer. Ytterligare förslag är att kontakta Faxeholmen.
Conny kollar även med Hemköp som aviserat att dom ev. kan sponsra med läskkyl, kaffeautomat e.d. Conny styr
även upp dator och kassa för administration av kassan.
Namn på skatehallen. Förslag sedan tidigare och uppkomna spontant på mötet:
* Söderhamns skatehall
* Traversen
* Hinken
* Verkstaden
* Mask
* (0)270 Skate
* GM, GE-EM, GE-EM SK8 (GM = Gradmeko)
Omröstning ledde till ett enhälligt beslut av namnet Traversen.
Gällande samarbete med Verkstäderna (Allaktivitetshuset) som en förfrågan kommit om beslutas att ett möte skall
tas mellan Jon-Erik Flodin på Verkstäderna och styrelserepresentant(er) från vår förening. Förslag från båda håll
som inkommet är enligt följande:
* Medlemmar – rabatt i caféet på Verkstäderna.
* Möjlighet till filmkväll (skate) i Verkstädernas filmrum.
* Att det är öppet att ta sig från vår del av huset in till Verkstäderna.
* Skateboardtillverkning/målning - Drömverkstaden
* Nyckel till skatehallen skall finnas att tillgå på Verkstäderna mot visande av legitimation och avstämning mot namnlista. Detta en åtgärd för att
säkerställa att ansvarig person för öppethållande alltid har en nyckel att tillgå om nyckelinnehavare skulle vara oanträffbar eller om någon är tvungen att
akut rycka in för någon annan.
Angående hemsida för hallen beslutas att skapa en flik på vår befintliga hemsida, precis som det finns gällande
ytan i Vågbro. Plus att en banner på framsidan skapas precis som exempelvis Wavebrigde-bloggen. Självklart
kommer även en spotguide upp på Tacky.se
En invigning beslutas att styrelsen skall styra upp. Detta kommer att bli i form av ett klubbmästerskap för
medlemmar, ev. samordnat med ett demo med Bellows Skateboards (Mika Edin, Johan Florell, Love Eneroth, Ola
Löwbeer och Sarah Meurle). Ett demo från Bellows har det redan kommit en förfrågan om men inget datum ännu
ej satt. Vi kommer dock att försöka samordna detta med ett klubbmästerskap där Bellows ev. även kan agera
domare. Bellowsbiten styr Erik Abrahamsson med i samarbete med styrelsen som ansvarar för andra
arrangemang såsom klubbmästerskap. Detta siktar vi med största sannolikhet på att få till i januari. Från
kommunens sida har vi inte hört något mer om officiell invigning ännu.
14. Ansvarsförsäkring gällande hallen har vi haft löst samtal med Henrik Bratt om som även jobbar på Dina
Försäkringar vilket ev. kan leda till en ”deal”. Eventuellt även aktuellt med en medlemsolycksfallsföräskring, men
detta är mer tveksamt om behov finns då alla oftast redan har privat olycksfalls/hemförsäkring. Beslutas att vi vill
ha ett besked snarast ang. detta. Joakim Lovén och Erik Abrahamsson hör med Henrik under
morgondagen/snarast.
15. Punkten angående reklamfilm och musikrättigheter utgår från årsmötet och tas upp på ett senare möte.
16. Inget att ta upp om ytan i Vågbro mer än att en årlig renovering säkerligen kommer äga rum som vanligt.
17. Ny skateyta och dirtbana för BMX med placering Stenbacken/Kvarnmyra planeras från kommunens sida i arbetet
med en spontan-idrottsplats liknande den i Nacksta i Sundsvall med skateboardramper, mindre konstgräsfotbollsplan, streetbasket o.d. Vi beslutar att ev. söka pengar utöver kommunens budget från Arvsfonden för att
kunna få till något bättre än vad som finns i Nacksta, då Nacksta-ytan inte direkt är någon höjdare. En yta liknande
Humlan i Stockholm fast något mer ”avancerad” är något vi kommer att försöka eftersträva. Kort och gott en
”streetplaza” betonad skatepark. Kommunen ska kalla representanter från vår förening till ett möte så fort detta blir
mer aktuellt, just nu vet vi inte speciellt mycket alls.
18. Conny informerar om vår anslutning till Skateboardförbundet som mer eller mindre brakat samman under 2007.
Orsaken till detta är att initiativtagaren till förbundets start(2004) under flera år motarbetat styrelsen i flera frågor
och under början av 2007 avsattes. Detta ledde till att denne person vägrade lämna ut några som helst uppgifter
gällande anslutna föreningar, ekonomi, konton o.d. varpå ansökan till att ingå i Riksidrottsförbundet inte kunde gå
igenom, vid tidigare kontakter med RF lät det riktigt positivt jämfört med försöket under 2005 då
Skateboardförbundet var alldeles för nystartat. Efter detta misslyckande rann i princip allt ut i sanden. Under
2007/2008 gjordes dock ett nytt försök av Ants Neo att få spinn på förbundet genom att starta ett övergripande
Brädsportförbund med underliggande Snowboard, Skate och Surfförbund. Gällande att ingå i detta valde Conny
att under våren 2008 helt lämna sin plats som ledamot i förbundet efter konflikter med Ants Neo. Detta rörde
konflikter utanför förbundet men ändå inom föreningsverksamhet och skateboard, där det visade sig att de inte alls
delade samma ”värdegrunder”. Nyligen har ett ev. samarbete mellan Skateboardförbundet och Vi Unga upprättats,
vad detta leder till återstår att se och tills förbundet har visat sig fungera och leda till något konstruktivt väljer vi att
stå utanför detta.
19. Övriga frågor:
Inga förutom en upplysning om att Söderhamnskuriren imorgon den 2:a december klockan 17:00 kommer och gör
ett reportage i skatehallen.
20. Närvarande personer uppdaterar sin medlemsinfo i medlemsregistret.
21. Mötet avslutas.
Protokollet justerat den:
Ordförande: Conny Björklund
Sekreterare: Joakim Lovén
Justerare: Anton Engblom
Justerare: Erik Abrahamsson
Download