Protokoll

advertisement
Protokoll
Sammanträdesdatum
2005-11-10
Sjukvårdsberedning Nord
Protokollsnr
9/2005
Paragraf
1-10
Plats: BUP kliniken, hus A, Konferensrummet, Sachsgatan 10
Tid: Torsdag 10 november, 2005, klockan 13.00 – 17.00
Ledamöter
Marianne Ramström (v), ordförande
Lotta Lind (s), 1:e vice ordförande
Olle Reichenberg (m), 2:e vice ordförande
Thore Nyman (s)
Tove Sander (s)
Rolf Bromme (fp)
Sonia Lunnergård (kd)
Tjänstgörande ersättare
Kerstin Sjölander (m)
Lilian Nowak (mp)
Ersättare
Sören Hansson (s)
Monica Mavroidis (s)
Annika Grimlund (s)
Bo Johansson (fp)
Frånvarande
Lars Åstrand (m)
Marina Davidsdotter (mp)
Hans Norgren (v)
Övriga
Conny Gabrielsson
Olav Bengtsson, § 3
Marie-Louise Siverstrand, § 3
Olle Olofsson, § 4
Peter Öhlund, § 4
Håkan Klasén
Justeras
Marianne Ramström
Vid protokollet
Håkan Klasén
Justeringsdatum
2005-11-24
Olle Reichenberg
Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade mötet
1. Utseende av protokollsjusterare
Ordförande Marianne Ramström och Olle Reichenberg valdes att justera protokollet.
2. Protokolljustering
Protokollet skickas ut för justering innan den 24 november.
3. BUP Barn och ungdomars psykiska ohälsa samt utveckling och visioner
Olav Bengtsson berättade om tendenser inom barnpsykvården de senaste åren samt hur BUP
är organiserad. Psykisk ohälsa är ett av våra största samhällsproblem och självmord är den
vanligaste dödsorsaken för åldersgruppen mellan 15 och 29 år. På BUP har man sett en
femprocentig ökning av antalet sökande varje år de senaste 15 åren. Kliniken uppfattar att det
idag finns ett organisatoriskt glapp i första linjens psykiska hälsovård för ungdomar mellan
sju och 17 år. Före sju år erbjuds de stöd från BVC och efter sju år är det primärvården som
har ansvaret. Väldigt få patienter kommer till BUP direkt från vårdcentralerna. Det saknas i
första hand barnkompetens, att personal inom kommunala verksamheter inte kan tolka
barnens signaler. Problemet finns även inom vården men med den nya organisationen får
befolkningen i länet tillgång till ett bredare och mer likvärdigt utbud.
Sifferdata om kommunjämförelser kommer att tas upp på nästa sammanträde.
4. Information om beslutade upphandlingar
a) Upphandlig av somatisk vård
Olle Olofsson berättade om de tolv objekt inom somatisk vård som upphandlats. Hans
värdering är att det överlag är bra anbud som uppfyller de uppställda ”skall-kraven”,
vilket är en förutsättning att få anbudet. Sedan har priset varit helt vägledande. Totalt har
prisnivån reducerats med 25-30 miljoner kronor jämfört med tidigare avtal.
OH-bild bifogas protokollet.
b) Upphandlig av geriatrisk vård, SSIH, närakutverksamhet, ASiH och vård för äldre
med särskilda behov
Peter Öhlund berättade om denna stora upphandling. Förutom ett antal ”skall-krav” är
upphandlingen viktad så att priset motsvarar 60 procent och kvalitetskraven motsvarar 40
procent. Beredningen diskuterade avtalen inom geriatrik.
5. Information om LS budgetförslag
Conny Gabrielsson informerade om LS budgetförslag. För sjukvården ökar resurserna med
1,9 procent mellan 2005 och 2006, vilket innebär en total ökning med 667 miljoner kronor.
Vad som tillfaller olika geografiska områden var inte klart. Fördelningen kommer att beslutas
av HSU i januari.
OH-bild på bifogas protokollet.
6. Fortsatt planering medborgardialog
Ordförande berättade att uppföljningen av genomförda medborgardialoger kommer att äga
rum den 24 november, klockan 16-18, på Sabbatsberg, Olivecronas väg 5, plan 4,
sammanträdesrum Ornö. Inbjudningar till cirka 150 deltagare hade skickats.
Conny Gabrielsson berättade om ett välbesökt seminarium man haft tillsammans med
Danderyds kommun angående barn och ungdomars psykiska hälsa. Kommande möten i
Lidingö och Sigtuna har många anmälda deltagare.
En medborgardialog om barn med psykisk ohälsa är inplanerad den 9 mars 2006.
7. Beredningens arbete
Ordförande delade ut ett utkast till ny aktivitetsplan för 2006. För att snabbt kunna arbeta
fram en ny plan föreslogs att en arbetsgrupp tillsätts.
Ordförande informerade att HSU på tisdag i nästa vecka kommer att besluta om ett nytt
ramverk för de politiska beredningarna.
Beredningen beslutade att: utse en arbetsgrupp som tar fram förslag till en ny aktivitetsplan
för 2006. Presidiet plus två från majoriteten och två från oppositionen ingår i arbetsgruppen.
8. Information från Barn o ungdomsseminarium Danderyd
Conny Gabrielsson informerade om seminariet med Danderyd kommun den 19 oktober.
Dokumentation från seminariet kommer att delas till beredningens ledamöter.
9. Förvaltningen informerar
Conny redovisade telefontillgänglighetsmätningen inom beredningsområde nord. De flesta
vårdcentraler hade fått bättre resultat jämfört med mätningen i våras.
Conny berättade att en kommunöverläggning med Upplands Väsby är inbokad till den 15
november.
Conny informerade att landstinget ansökt om forskningsmedel från socialstyrelsen för ett
FOU-center för äldre i nordost och ett för norr. Ett flertal kommuner har skrivit under
ansökningarna tillsammans med landstinget.
10. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
Download