Göran Tagesson, Linköping

advertisement
Agneta Strömberg & Lena Larsson Lovén, Göteborg
Ikonografi och genus, exempel från grekisk och romersk tid
Bild är en typ av arkeologiskt material som fortfarande är relativt lite utnyttjat för genusstudier. Från grekiskromersk tid finns ett omfattande bildmaterial inte i minst i form av bilder på privatpersoners gravmonumnet. Våra
presentationer vill ge exempel på hur man kan använda gravbilder för att visa på genusstrukturer, normer,
förväntningar på män och kvinnor liksom manliga och kvinnliga ideal i en tid och ett samhälle. Exemplen vi
kommer att använda oss av är gravbilder från dels från Athen i klassisk tid (400-talet f.Kr), dels från det romerska
samhället, i synnerhet romersk kejsartid (0-200 e.Kr). Vi presenterar två inlägg på ovanstående tema.
1. Familjestrukturer i attisk gravkonst (Agneta Strömberg), 2. Könsroller i romersk gravikonografi: exemplet
textilproduktion (Lena Larsson Lovén).
Download