Instuderingsfrågor Konkurrerande civilisationer: Forntiden och Antiken

advertisement
Instuderingsfrågor
Konkurrerande civilisationer: Forntiden och Antiken
Isak Hammar
Ge exempel på vad som var utmärkande för den sumeriska kulturen?
Vilka gemensamma drag för de tidiga staterna/rikena i Mesopotamien går att peka på under
bronsåldern? Vad för typ av källor har vi till den här tiden?
Sammanfatta de olika epokerna för Egypten fram tills 1100-talet f.Kr. Hur skiljde sig det Gamla,
Mellersta och Nya riket ifrån varandra?
Beskriv kortfattat det Assyriska rikets utveckling och särdrag från 900-talet fram tills det att riket
försvann.
Vilka likheter och skillnader kan du peka på mellan de olika flodkulturerna (Mesopotamien,
Egypten, Indien och Kina)? Ge exempel på både politiska aspekter och kulturella.
Vilka var a) fenicierna, b) hettiterna, c) arierna
Placera den minoiska och mykenska kulturen i tid och rum. Vad utmärkte dessa tidiga riken?
Redogör för den grekiska kolonisationen från ca 700 f.Kr. Var slog man sig ner, hur gick
kolonisationen till och vilka blev konsekvenserna?
Vad utmärkte en statstat (polis)?
Hur skiljer sig den athenska demokratin ifrån dess moderna motsvarighet?
Vilka sociala skillnader (och likheter) fanns mellan Sparta och Athen? Vilken roll och status hade
kvinnor i respektive statstat?
Beskriv övergripande hur utvecklingen från konungadömen till aristokrati och slutligen demokrati
gick till i det grekiska området från bronsålder till klassisk tid.
Beskriv kortfattat det persiska rikets utveckling från 600-talet och fram till 330-talet. Hur skiljde
sig det persiska riket från a) tidigare stater i samma områden, b) de grekiska statsstaterna?
Redogör för huvuddragen för det vi kallas Hellenismen. Inom vilka områden var förändringen
särskilt märkbar?
Hur kom filosofi och vetenskap att utvecklas under Hellenismen?
Vilka konsekvenser fick Hellenismen för ekonomi, handel och jordbruk?
Vilka stater delades Alexanders rike upp i? Beskriv kortfattad utvecklingen i var och en av dessa
stater.
Vilka kännetecken och särdrag har den antika religionen (grekisk och romersk)? Hur skiljer sig
grekisk och romersk religion åt?’
Vilken påverkan hade etruskerna på Rom?
Hur gick övergången mellan konungatid och romersk republik till? Vilka var de viktigaste
skillnaderna mellan dessa epoker?
Redogör översiktligt för den romerska expansionen från 509 till 133 f.Kr.
Redogör för den romerska republikens maktfördelning. Vilka sociala grupper saknade inflytande?
Vad kännetecknade senrepubliken i Rom? Vilka konflikter kom att prägla utvecklingen och vilka
personer dominerade politiken?
Vad kännetecknade Augustus tid vid makten, politiskt såväl som kulturellt?
Vilka anser du är de viktigaste nedslagspunkterna under den romerska kejsartiden? Vilka brott
kan man peka på? Vilka konflikter eller processer kom att bli avgörande för utvecklingen? Vilka
personer/grupper hade störst inflytande?
Redogör för den tidiga kristendomen och dess förhållande till Rom fram till 400-t e.Kr.
Redogör för övergången mellan antiken och medeltiden och resonera kring vilka förklaringar som
getts till denna förändring. Vad var nytt och vilka romerska traditioner/strukturer behölls?
Download