Slutliga version av skrivningen vt -08: 09-02

advertisement
Slutliga version av skrivningen vt -08: 09-02-19
1. Diskutera det existentialistiska perspektiv Börjeson använder för en förståelse av
missbrukares möjligheter att förändra sina liv
2. Redogör för de tre vanligast förekommande behandlingsmetoderna inom
missbruksområdet.
3. Redogör för och diskutera sjukdomsbegreppet och dess förtjänster och brister, både på
individ och samhällsnivå, när det gäller alkoholmissbruk
4. I Bergmark & Lundströms artikel används begreppet ”evidenshierarki”.
a) Vad innebär begreppet?
b) Vilka konsekvenser kan det tänkas få för praktiskt socialt arbete inom missbruksområdet
att evidenshierarki använts när Socialstyrelsen utformat sina Riktlinjer för Missbruks- och
beroendevård?
5. Beskriv kortfattat minst två teoretiska analysperspektiv för att förstå beroende av
psykoaktiva läkemedel/droger i form av lugnande och sömngivande medel
6. Beskriv översiktligt de förändringar som skett i den nordiska alkoholpolitiken efter inträdet
i EU (undantag Norge) och diskutera positiva och negativa konsekvenser av dessa
förändringar.
7. Prissättning och beskattning av alkohol utgör viktiga alkoholpolitiska instrument. När man
diskuterar effektiviteten hos dessa används ibland uttrycket ”priselasticitet gällande
efterfrågan”. Redogör översiktligt för innebörden av detta uttryck.
UK=Diskutera vilka primärpreventiva insatser som är för handen idag och deras fördelar
respektive brister.
Download