Projektnamn: Mall Lägesrapport

advertisement
Lägesrapport
Projektnamn
Projektgrupp
Projekttyp
Projektledare
Tidsperiod
Rapport nr.
Bilaga nr.(ange eventuella bilagor)
1. Introduktion
Redogör och beskriv allmänt om projektets status, projektets organisation och eventuella avvikelser (max 100 ord)
Text….
2. Periodens verksamhet och kostnader – Tidsplan
Redogör för hur projektet fortlöper såväl kostnadsmässigt som verksamhetsmässigt i förhållande till budget, aktivitets- och tidsplan. Ange vilka
aktiviteter som har genomförts inom tidsperioden. Markera med ett x om budget hålls för respektive aktivitet. Redogör för ev. privata bidrag i
annat än pengar.
Text…..
Work package (Aktivitet)
Inom
budget
(tid)
Kommentar
3. Avvikelser från beslutat projektplan
Beskriv avvikelser från projektplan och förstudie, verksamhetsmässiga, tidsmässiga och ekonomiska. Lämna en motivering/förklaring till hur
avvikelser uppkommit och hur det påverkar projektgenomförandet. Beskriv vilka åtgärder som har vidtagits/ska vidtas med anledning av
avvikelserna.
Text……
4. Uppnådda resultat
Beskriv här hur projektet uppfyllt de i beslutet uppställda målen. Redovisa de hittills uppnådda resultaten, utfall av eventuella indikatorer. Gör en
bedömning om projektets mål kommer att vara uppnådda vid projektets slut.
Text….
5. Övrigt
Ange här planerad (framtida) verksamhet och aktiviteter. Om avsikten dessutom är att projektet skall leda vidare till fortsatt verksamhet efter
avslutad projektperiod, vilka åtgärder har vidtagits för att ordna finansieringen?
Text…..
Blankett Lägesrapport version1 2011-04-04
Lägesrapporten ska undertecknas av projektledare eller person som har rätt att företräda projektägaren.
Undertecknad intygar att ovan lämnade uppgifter är fullständiga och riktiga:
Datum
Ort
2010-05
Underskrift
……………………………………………………………………………………………
Namnförtydligande
Blankett Lägesrapport version1 2011-04-04
Download