(4p) 1. Vilka mekanismer bidrar till den stora variationen

advertisement
Nr:
(4p)
1.
Vilka mekanismer bidrar till den stora variationen som finns hos antikroppar?
(4p)
2.
Nämn några likheter respektive skillnader mellan B-cellsreceptorer och
T-cellsreceptorer.
(4p)
3.
I vilken ordning rearrangeras immunoglobulin-generna i benmärgen?
Varför är rearrangemang av den lätta kedjan mer lyckosam än den tunga kedjan?
(4p)
4.
Vad innebär positiv och negativ selektion av T-celler i tymus?
(5p)
5.
Beskriv tre olika typer av effektor T-celler. Redogör för hur de använder sina
effektor-molekyler och mekanismer för att bekämpa olika typer av patogener.
(4p)
6.
Beskriv hur de två olika typerna av T-cells oberoende antigen aktiverar B-cellen.
Hur ser svaret ut efter dessa aktiveringar?
(5p)
7.
Ett sår i huden har gjort att bakterier har lyckats ta sig in.
Redogör för de olika steg som krävs för att bekämpa den här typen av infektion
samt vilka celler och lösliga faktorer som är inblandade.
Räkna med att det adaptiva immunsystemet behöver sättas in.
(4p)
8.
Beskriv de fyra typerna av överkänslighet: vilken typ av immunologisk faktor
triggar igång dem, vilket sorts antigen krävs och vilka celler orsakar skada?
(4p)
9.
Infektioner är en faktor som kan bidra till utvecklingen av en autoimmun sjukdom.
Beskriv två olika mekanismer för hur man kan förklara det.
(4p)
10.
Vid en organtransplantation kan det hända att mottagarens kropp inte accepterar
det nya organet. Detta kallas för avstötning eller rejektion av det nya organet och
kan orsakas av tre olika rejektionsreaktioner.
Förklara kortfattat mekanismerna bakom de tre olika rejektionsreaktionerna.
Ungefär hur lång tid efter transplantionen kan man drabbas av de tre olika
rejektionsreaktionerna?
(2p)
11.
Vad är ett adjuvant? Hur fungerar det?
(2p)
12.
Här följer ett tänkbart problem som kan uppstå vid framställning av monoklonala
antikroppar. Förklara vad som kan vara anledningen till att:
Hybridomsupernatanter och mus-serum testas med ELISA två veckor efter en
fusion, men inga specifika antikroppar kan detekteras.
(5p)
13.
Redogör för analysprincipen bakom ELISpot metoden.
Förklara metodiken vid de olika analysstegen.
1
Download