Skrivning för AST202 Introduktionskurs, 5p 2006

advertisement
Institutionen för astronomi
Lunds Universitet
Skrivning för AST202 Introduktionskurs, 5p 2006-10-30 kl. 14.00-18.00
För godkänt resultat krävs 20 poäng. Maximipoängen för respektive uppgift finns
angiven.
Inga hjälpmedel.
1. Vad är skillnaden mellan en meteor och en meteorit?
(1)
2. M13 i stjärnbilden Herkules är en s.k. klotformig stjärnhop. Vad är utmärkande
för sådana hopar?
(1)
3. Från jordytan kan man endast observera en liten del av det totala elektromagnetiska spektret. Vad kallas de två våglängdsområden som är tillgängliga för
observationer från jordytan, och ungefär vilka våglängdsintervall täcker de? (2)
4. Hur producerar stjärnor på huvudserien energi? Vad kallas de två processerna och
vad avgör vilken process som är effektivast?
(2)
5. Ge exempel på och beskriv två koordinatsystem, som kan användas för att
beskriva positioner på stjärnhimlen.
(2)
6. Kometer tillbringar den mesta tiden långt borta från solen. Vad kallas de två
områden, varifrån lång- respektive kortperiodiska kometer kommer, och var i
solsystemet finns dessa områden.
(2)
7. Trots att stjärnorna till största delen består av väte, finner man t.ex. huvudseriestjärnor, vars spektra uppvisar mycket svaga eller inga vätelinjer i det optiska
området (Balmerserien). Förklara hur detta kommer sig.
(2)
8. Redogör för de fyra jordlika planeternas uppbyggnad och ange eventuella
skillnader mellan dem.
(3)
9. Redogör för Hubbles klassifikationssystem för galaxer. Vad utmärker de olika
typerna?
(3)
10. Ange och beskriv några olika typer av variabla stjärnor.
(3)
11. Redogör för olika stadier (i olika stjärnors utveckling) där degenererad materia
kan tänkas förekomma.
(3)
12. Beskriv olika typer av dubbelstjärnor. Vilka fysikaliska egenskaper hos stjärnorna
kan härledas ur observationer av dubbelstjärnor?
(3)
13. Stjärnornas utveckling kan åskådliggöras med hjälp av det s k HertzsprungRussell-diagrammet. Redogör för vad man kan utläsa ur ett sådant diagram (rita
figur och ange axlar!)
(3)
14. Hur går man tillväga för att observationellt bestämma universums expansion? Hur
förändras för närvarande expansionshastigheten, och hur har man försökt förklara
resultaten?
(3)
15. Redogör för några olika metoder att bestämma avstånd i universum. Ange
ungefär hur långt bort man kan nå med de olika metoderna.
(3)
16. Beskriv solens utveckling från ”födelse” till ”död”.
(4)
Download