Instuderingsfrågor inför tentamen i växtekologisk

advertisement
Instuderingsfrågor inför tentamen i växtekologisk orienteringskurs 2011
1. Karaktärisera och jämför naturtyperna mosse och kärr.
2. Vad orsakar torvtillväxt i mossar?
3. Under vilka omständigheter blir gran respektive tall det dominerande trädslaget i ett
skogsområde?
4. Nämn några växter typiska för ängs- respekive hedserien.
5. Viktiga faktorer för sammansattningen av skogars fält- och bottenskikt? Ge exempel från
olika skogsområden vi besökt.
6. Redogör för fotosyntesen och ge exempel på hur olika växter anpassats för att inte förlora
för mycket vätska i respirationen.
7. Varför är växter gröna?
8. Vilka biom hittar man i Sverige? Vilket av dem täcker störst del av landets yta?
9. Vad kan de pågående klimatförändringarna få för konsekvenser för olika bioms utbredning?
10. Redogör för begreppen parasitism, symbios och mutualism.
11. Hur påverkar dikning den närliggande naturen?
12. Varför är det viktigt att restaurera kulturlandskap som öppna hagmarker?
13. Varför menar Håkan Pleijel (författare till Ekologiboken) att det är mer korrekt att tala om en
näringsväv än en näringskedja?
14. Vad är orsaken till att brunjordar inte är lika tydligt skiktade som podsoljordar?
15. Vilka är de viktigaste faktorerna för differentiering av marina stränder?
16. Vad karaktäriserar respektive strandtyp och vilka växter hittar man vanligen där? Ge exempel
på stress/störningar i resp. område och redogör för några strategier som utvecklats hos de
växter som anpassats efter dessa förhållanden.
a) Klippstrand
b) Blockstrand
c) Sandstrand
d) Sedimentstrand
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards