Instuderingsfrågor 1800-talet och första världskriget

advertisement
Instuderingsfrågor 1800-talet och första världskriget
1. Vilka politiska riktningar från sent 1800-t har vi talat om?
2. Hur såg befolkningsutvecklingen ut i Europa under 1800-talets andra hälft?
3. Vad betyder emmigration?
4. Nämn ett par tekniska framsteg som fick betydelse för första världskriget.
5. Förklara begreppet nationalism.
6. Vem var Otto von Bismarck?
7. Mot vilka länder krigade det blivande Tyskland åren 1864-71?
8. Vilka var huvudorsakerna till första världskriget?
9. Vad betyder imperialism?
10. Varför bedrev länderna imperialistisk politik?
11. Vad vet du om Kap-Kairoprogrammet?
12. Nämn ett par länder som var brittiska kolonier.
13. Nämn en fransk koloni.
14. Vad var panslavismen?
15. Vilken händelse utlöste första världskriget?
16. Redogör för händelserna under svarta veckan.
17. Vilka ingick i trippelalliansen?
18. Vilka ingick i trippelententen?
19. (Vilka var stormaktsförbunden under första världskriget?)
20. Redogör för händelserna på västfronten i stora drag.
21. Redogör för händelserna på östfronten i stora drag.
22. Vad var Schlieffenplanen?
23. Vilken betydelse fick ubåtarna under första världskriget?
24. Berätta om Italiens roll i kriget.
25. Redogör för USA:s inträde i kriget.
26. Vad hette den internationella fredsorganisation som bildades efter första
världskriget?
27. När blåstes eld upphör?
28. När och var tecknades fredsfördraget?
29. Hur såg fredsvillkoren ut för Tysklands del?
30. Vilka geografiska förändringar känner du till (1914 /1925)?
Download