instuderingsfrågor - diabetologi, 2016!

advertisement
Instuderingsfrågor diabetes, 2016 (Fredrik Hieronymus)
1.) Redogör för basalfysiologin vad gäller blodsockerreglering
(hur, var och när utsöndras insulin, vilka effekter har insulin
resp glukagon i muskler, fettceller och lever, vad är glykogen,
glukoneogenes etc etc)
2.) Redogör för patofysiologin vid diabetes typ 1 resp. diabetes
typ 2. Viktiga skillnader dem emellan?
3.) Det finns betydligt fler behandlingsalternativ vid typ 2
diabetes än vid typ 1 diabetes. Vad beror detta på?
4.) Redogör för verkningsmekanismen samt viktiga
komplikationer vid:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
Peroral insulinbehandling
Metformin
SU-preparat och meglitinider
Glitazoner
Inkretiner och DPP4-hämmare
SGLT2-hämmare
Alfaglukosidashämmare
5.) Hypoglykemier är en vanlig och potentiellt mycket farlig
komplikation vid insulinbehandling. Hur hanteras denna? I lätta
fall? I svåra fall?
6.) Vilka är de två akuta och livshotande tillstånd som kan
uppstå vid obehandlad (eller otillräckligt behandlad/dåligt
inställd) diabetes? Redogör för patofysiologin.
7.) Vilka senkomplikationer finns vid diabetes?
Download