Exempel på gamla tentafrågor

advertisement
Tentafrågor Svensk och Jämförande politik, ”gamla
kursen”
Kortsvarsfrågor:
Redogör för skillnaden på kommittéväsendet och remissväsendet. (2 p.)
Redogör för skillnaden på stat och nation och diskutera olika blandformer. (2 p.)
Redogör för de grundläggande skillnaderna mellan begreppen ’governance’ och
’government’. (2 p.)
1. Vilka är Sveriges grundlagar? (1 p.)
2. Vad är en intresseorganisation? (1 p.)
3. Vad är en s.k. järntriangel? (1 p.)
4. Vad innebär det imperativa mandatet? (1 p.)
5. Vad innebär ’public choice’? (1 p.)
6. Vad är skillnaden på en interpellation och fråga i riksdagen? (1 p.)
7. Vad innebär autonomi? (1 p.)
8. Vad är remissväsendet? (1 p.)
OBS jmf
9. Vad är kommittéväsendet? (1 p.) OBS jmf.
10. När bildades Europeiska gemenskapen och vad kallades den? (1 p.)
11. Vilka länder tillträdde som medlemmar 1973 respektive 1994? (1 p.)
12. Vad är det för skillnad på kvantitativa och kvalitativa jämförelser? (1 p.)
13. Vad är socialt kapital? (1 p.)
14. Vad innebär parlamentarism? (1 p.)
OBS jmf.
15. Vad är en rationalistisk förklaring? (1 p.)
16. Vad innebär ’valrätten’ hur ser den svenska valrätten till riksdagen ut? (1 p.)
17. Vad står begreppen NGO och IGO för? (1 p.)
Essäfrågor: 2 frågor per tenta
Vilka förklaringar finns till minskat valdeltagande och hur relateras det till partiernas väljare?
Redogör för den svenska riksdagens organisation, arbetsuppgifter, utskottens roll,
partigruppernas roll samt ett ärendes gång genom riksdagen:
Redogör för politiska partiers roll i en demokrati och redovisa de svenska partierna som idag
finns i riksdagen och deras karaktärsdrag.
Redogör för den europeiska beslutsprocess som kallas samarbetsproceduren och diskutera hur
den stärker det demokratiska inflytande och vad som då avses med demokrati.
Hur utvecklades EU:s beslutsprocedurer genom medbestämmandeproceduren, vilka
möjligheter finns i den proceduren för att anta ett förslag från kommissionen?
Redogör för Lewins åtta strategier för ’den potentielle förloraren’ i kursboken Ideologi och
strategi och redogör för ett exempel då strategin ’tillägg till dagordningen’ har använts.
Beskriv med ledning av Lewins kursbok Ideologi och strategi hur ställningstaganden i
krisuppgörelsen och visa hur den grundade ett långvarit minoritetsstyre i Sverige.
Sverige regeringen har idag en koalitionsregering. Diskutera regerings roll i den politiska
processen och relatera de politiska partiers roller i en demokrati.
Resonera principiellt och övergripande om hur ett lands ekonomiska utveckling och sociala
struktur påverkar dess politiska system och policyformerande. Ge exempel från två
policyområden från Sverige och jämför med minst två andra länder.
Download