Seminarium i filosofi

advertisement
Filosofi 1 (50p)
Seminarium i filosofi: metafysik och vetenskapsteori
Vi kommer att examinera delkursen Metafysik och vetenskapsteori med ett seminarium där
vi resonerar kring det vi har lärt oss om under delkursen.
De olika metafysiska uppfattningarna och vetenskapsteorierna kommer att diskuteras och
underlaget kommer att vara sidorna 163 - 234 och 261 - 296 i kursboken (kapitlen ”Kunskap
och verklighet” och ”Vetenskapsfilosofi”) samt lektionerna (Powerpoints, etc.). Ni behöver
absolut inte läsa varenda sida som angivits, utan utgå istället från seminariefrågorna och läs
det som verkar relevant för att besvara dem. Glöm inte bort att använda språk- och
argumentationsanalys när det är möjligt.
Ni kommer att delas in i seminariegrupper och ett schema kommer att komma er till handa.
Er insats på seminariet kommer att bedömas utifrån filosofiämnets kursplans kunskapskrav
som betonar hur väl ni resonerar, redogör och argumenterar:
E
Redogör för, jämför och
diskuterar teorier som gäller
existens, kunskap och
vetenskap
Redogör översiktligt och
diskuterar med enkla
argument och jämförelser.
C
A
Redogör utförligt med
välgrundade argument och
jämförelser.
Redogör utförligt och
nyanserat med välgrundade
och nyanserade argument
och jämförelser.
Följande frågor kommer att behandlas under seminariet:
Metafysik
1. Om du jämför materialistiska filosofers ontologiska uppfattning med idealistiska filosofers,
vad ser du då för principiella skillnader? Nämn också någon filosof som företrätt varje
inriktning.
2. Hur skiljer sig de båda epistemologiska teorierna (kunskapsteorierna) rationalism och
empirism ifrån varandra? Nämn någon filosof ifrån varje inriktning och berätta lite om dem
och deras teorier.
Vetenskapsteori
3. Vad framför filosofen Karl Popper för kritik mot verfikationismen genom sin falsifikationism?
4. Vari finns de stora skillnaderna mellan en samhällsvetenskaplig metod som den
hermeneutiska cirkeln och naturvetenskapens hypotetisk-deduktiva metod?
Förbered dig på att ställa och besvara följdfrågor. Har ni några frågor eller funderingar kan ni alltid
ställa dessa i anslutning till lektionerna, mejla mig på [email protected] eller söka upp mig
i arbetsrummet.
Lycka till med seminarieförberedelserna!
/Tommie
Download