Förslag på process för tentamen

advertisement
Tillämpad cellbiologi
Provmoment:
Ladokkod: TK1121
Tentamen ges för:
7,5 högskolepoäng
TGKEM13h
Namn:
Personnummer:
Tentamensdatum:
Tid:
19 mars, 2015
19:00-13:00
Hjälpmedel:
Lexikon, dock ej elektroniskt
Totalt antal poäng på tentamen:
För att få respektive betyg krävs:
Betyg 3=40 poäng;
Betyg 4=51 poäng
Betyg 5=63 poäng
79 poäng
Allmänna anvisningar:
Besvara varje fråga på nytt papper! Skriv ej på baksidan!
Rättningstiden är i normalfall tre veckor, annars är det detta datum som gäller:
Viktigt! Glöm inte att skriva namn på alla blad du lämnar in.
Lycka till!
Ansvarig lärare:
Telefonnummer:
Elisabeth Feuk-Lagerstedt
0704-444188
Besvara varje fråga på ett nytt papper! Skriv ej på baksidan!
Fråga 1
Vilka påståenden är sanna och vilka är falska? (10p)
A. Proteinsyntesen av membranproteiner sker vid de fria ribosomerna i cellen.
B. Levande celler kan inte studeras i ett mörkfältsmikroskop
C. Ribosomen är ingen organell
D. Nukleinsyror är polymerer
E. Nekros leder alltid till inflammation
F. Fosfolipiderna bygger upp cellens membraner
G. Transkriptionen sker vid ribosomerna.
H. Adenin basparar med guanin i DNA.
I. G1 och G2 är kontrollfaser i den eukaryota cellens cellcykel.
J. Bürkers räknekammare kan användas för att bestämma cellkoncentration.
Fråga 2
Enzymet amylas produceras av vissa jästceller och släpps ut i odlingsmediet de lever i.
Redogör för hur denna sekretion sker. (6p)
Fråga 3
Redogör för hur membranet i endoplasmatiska nätverket är uppbyggt. (6p)
Fråga 4
Redogör kortfattat för nedanstående begrepp:
a) Primärstruktur för ett protein (2p)
b) Sekundärstruktur för ett protein (4p)
c) Tertiärstruktur för ett protein (2p)
Fråga 5
Signalöverföring mellan två celler kan ske på fyra olika sätt. Redogör kortfattat för dessa. (8p)
1
Fråga 6
5'-TGGCAATCATAT-3' är en bit av en DNA-sekvens
a) Hur ser komplementären ut till denna sekvens? Markera riktning! (3p)
b) Vilken av de två strängarna fungerar som mall för mRNA? (2p)
c) Ange bassekvensen och riktningen på det nybildade mRNA. (4p)
Fråga 7
I en eukaryot cell kan mängden aktivt protein av ett visst slag regleras på flera olika sätt.
a) Vilken reglering är den viktigaste? (1p)
b) Beskriv kortfattat hur den går till. (5p)
Fråga 8
Redogör för hur ett symport bärarprotein arbetar ex. SGLT1. Detta bärarprotein är ett natrium
beroende transportprotein för glukos. (6p)
Fråga 9
Beskriv kortfattat vilka funktioner de olika cytoskelett-komponenterna har? (9 p)
Fråga 10
Redogör för olika mekaniska metoder som man använder för att få ett cellextrakt av hela
celler. (8p)
Fråga 11
Du vill studera några proteiner i cytoplasman hos en eukaryot cell som saknar cellvägg ex en
endotelcell. Beskriv en enkel metod för att ha sönder denna celltyp. (3p)
2
Download