UPPSALA UNIVERSITET - UU Studentportalen

advertisement
UPPSALA UNIVERSITET
Historiska institutionen
SEMINARIEUPPGIFTER
Historia A
Moment 2. Medeltidens historia
Perioden 500–1500
Asien, Afrika, och Amerika under medeltiden
1. Hur skapades mongolväldet? Hur kan man förklara den snabba expansionen? Varför
splittrades riket?
2. Redogör för den politiska och ekonomiska utvecklingen i Kina under Tang- och
Sungdynastin samt under mongolhärskarna.
3. Redogör för arabväldets uppkomst och yttre expansion ca 600–1300. Hur kan man
förklara den snabba expansionen samt utvecklingen under omyyaderna och abbasiderna?
Beskriv den sociala strukturen i de islamiska samhällena!
4. Beskriv den sociala och politiska strukturen i de afrikanska samhällena (i väster, norr,
öster och söder) under tiden före år 1500. Diskutera även eventuella likheter eller
skillnader jämfört med de europeiska samhällena.
5. Redogör för de sociala och politiska förhållandena inom aztekriket och inkariket! Varför
kunde dessa samhällen inte stå emot den europeiska expansionen under 1500-talet!
6. Hur påverkades de sociala, religiösa och politiska förhållandena i Indien av de många
invasionerna under perioden 650–1400?
Europeisk medeltid
7. Hur uppstod det karolingska riket?
8. Vilka olika definitioner finns av begreppet ”feodalism”? Hur uppstod feodalism? I vilka
länder och under vilka tider har feodala samhällen funnits? Vilka är skillnaderna mellan
de västeuropeiska och den östeuropeiska feodalismen?
9. Vad innebär den kyrkliga reformrörelse som fr o m 900-talet utgick från klostret Cluny?
Vilka var orsakerna till maktkampen mellan påve och kejsare?
10. Beskriv de grundläggande dragen i den medeltida godsekonomin och det medeltida
jordbruket! Hur fördelades arbetet mellan könen?
11. På vilka olika sätt förändrades den västeuropeiska ekonomin fr o m 1000-talet? Hur kan
man förklara denna utveckling?
12. Jämför den inre utvecklingen i England, Frankrike och Tyskland under perioden 900–
1500! Varför stärktes centralmakten i England och Frankrike men försvagades i
Tyskland?
Nordisk medeltid
13. Redogör för och diskutera skillnaderna mellan svenska, norska, och danska vikingatåg!
14. Redogör för övergången från den yngre järnålderns statslösa samhälle till medeltidens
statssamhälle i Sverige! Vilka är de viktigaste förändringarna? Hur påverkades olika
befolkningsgrupper?
15. Vad innebär begreppen ”hushållsbaserad marknadsekonomi” respektive ”kapitalistisk
marknadsekonomi”? Vilka är skillnaderna mellan dem?
1
16. Hur fluktuerade den agrara ekonomin i Europa och Norden under medeltiden och fram till
1700-talet? Hur kan dessa variationer förklaras?
17. Vilka är orsakerna till den senmedeltida agrarkrisen? Hur påverkade krisen de europeiska
och nordiska samhällena? Vilka är orsakerna till Norges tillbakagång under
senmedeltiden?
18. Varför uppstod Kalmarunionen? Vilka utrikespolitiska, inrikespolitiska, och ekonomiska
omständigheter låg bakom? När och varför upplöstes unionen? Vilken betydelse hade
Engelbrektsupproret, Kar Knutssons regim, slaget vid Brunkeberg, Sturarnas regim och
Stockholms blodbad?
19. Redogör för kvinnans ställning i Europa och Norden under medeltiden och
reformationstiden! Hur reglerades juridiskt förhållandet mellan man och hustru?
2
Download