Hemuppgift delkurs 2 a

advertisement
IDÉHISTORIA
A-kurs
Hemuppgift delkurs 2
Delmoment:
MEDELTIDEN och REFORMATIONEN
Arbetsuppgiften består i att med stöd i anvisad litteratur besvara
detta häftes 22 frågor.
Formalia:
Radavstånd 1 ½
Punkter (höjd) 12
Citat indrages: radavstånd 1, punkter 10
Hänvisningar till kurslitteraturen krävs/ Behärskar du
fotnotsystemet så använd det.
Litteratur- MEDELTIDEN/REFORMATIONEN, 2 poäng
Skirbekk/Gilje Filosofins historia s. 153-215
alt.
Nordin, S Filosofins historia s. 151-223
Liedman S-E Från Platon till kommunismens fall s. 55-83 och s. 90-104
Ambjörnsson, R Tankens pilgrimer, s. 11-346
Stencilkompendium – Medeltiden – hela
Stencilkompendium- Reformationen/Texter av Martin Luther-hela
1) Inom det bysantinska väldet var kopplingen mellan rikets
ledning och den kristna kyrkan stark. Beskriv relationen.
2) Justinianus, som styrde riket under 500-talet, fick stor
betydelse, på vilket sätt?
3) Hur har nestorianerna påverkat teologins utformning inom den
grekisk ortodoxa kyrkan?
4) En central teologisk schism gällande den sk monofysitismen,
Vad gällde striden?
5) I Bysan, den grekiska/östromerska delen av romarriket, kom
en speciell ikonteologi att utvecklas. Förklara denna teologi samt
dess betydelse och påverkan.
6) Kampen som utvecklades mellan ikonoklaster och ikonoduler,
vad gällde den?
7) Beskriv hur klostren uppstår och vilken anda som präglade
dessa första kloster i det bysantinska riket.
8) Hur har katedralskolorna och universiteten bidragit till
medeltidens intellektuella utveckling?
9) Jämför de västliga universiteten, Bysans syn på lärdom och den
islamiska lärdomskulturen, likheter och skillnader.
10) Korstågen blev början till slutet för det bysantiska riket. Ge
en bild av dess karaktär och handlingar.
11) Tre betydelsefulla arabiska filosofer:
Ibn Sina (Avicenna), ibn Rushd (Averroës), ibn Khaldoun
Beskriv deras arbete och tankar.
12) Al-Andalus, karaktärisera denna del av det islamska väldet.
13) Redogör för sufismens tankevärld.
14) Beskriv de centrala tankegångarna i Augustinus två verk
Confessiones och Civitas Dei.
15) Under medeltiden ägde strider rum mellan olika förespråkare
för allmänbegreppens (universalias) realitet och de som hävdade
det individuellas primat (nominalisterna). Redogör för de olika
uppfattningarna.
16) Vad är skolastiken?
17) Hur såg Thomas av Aquino på förhållandet mellan tro och
vetande, teologi och filosofi?
18) Enligt Thomas av Aquino finns fyra olika former av lag:
Evig, naturlig, gudomlig och mänsklig.
Redogör för hur dessa olika lagar förhåller sig till varandra.
19) William från Ockhams filosofi (kunskapsfilosofi) bröt med
den skolastiska naturfilosofin och teologin. Förklara hur den
skolastiska filosfin (via antiqua) ”förstörs” av Ockhams filosofi
(via moderna).
20) Redogör för Luthers syn på relationen mellan det andliga och
det världsliga.
Vad innebär reformationens religiösa individualism? Hur ser dess
människosyn ut?
21) Varför tog Luther avstånd från bondeupproren?
22) Beskriv några huvuddrag i medeltidens hållning till
människan och livet.
Download