Tentamen Reproduktion och utveckling, 2011-‐12

advertisement
Tentamen Reproduktion och utveckling, 2011-­‐12-­‐10
Åke Strids frågor:
Inför celldelning måste DNA:t kopieras. 1. Redogör för hur kopieringen går till och vilka huvudkomponenter som ingår i kopieringsmaskineriet samt deras funktion. (5p) 2. Hur sker överföringen av den genetiska informationen i DNA till mRNA? Redogör kortfattat för denna process och vilka huvudkomponenterna för denna överföring är. Din redogörelse bör bland annat innehålla följande begrepp: initiering, elongering, terminering. (5p) Cellens proteinsyntes sker på ribosomer 3. a) Vilka olika typer av ribosomer finns det? (1,5p) b) Hur är ribosomen uppbyggd? (1,5p) c) Vilka olika säten finns i ribosomen och vilka funktioner har de? (2p) Den tredimensionella strukturen av ett protein är avgörande för proteinets normala funktion i cellen. En felaktig struktur ger proteinet andra egenskaper än i normalfallet och kan leda till nedsatt funktion eller sjukdomstillstånd. Kunskaper om proteiner, deras uppbyggnad och egenskaper är därför central. Följande två frågor handlar därför om proteiner. Elin Grahns frågor: 4. Rita strukturen för en tripeptid med en valfri hydrofil aminosyra i N-­‐terminalen, en valfri hydrofob aminosyra i C-­‐terminalen, samt en valfri aromatisk aminosyra däremellan (5p) 5. a) Hur skiljer sig prolin från andra aminosyror och vilken konsekvens kan denna skillnad tänkas få för ett protein? (2p) b) Vilka typer av kemiska bindningar är viktiga för bildande av primär, sekundär och tertiärstruktur hos ett protein? Vilka av dessa bindningstyper räknas som ”svaga” bindningar? (4p) c) Beskriv principen för SDS-­‐PAGE. (3p) Karin Franzéns frågor: 6. DNA-­‐sekvensen för genen CetB har nedanstående sekvens. Exonerna är markerade med STORA BOKSTÄVER OCH FET STIL och intronerna med små bokstäver. Startkodonet är markerat med kursiv stil och respektive mutation i uppgifterna nedan är understruken. (5p) tcagATCGCA TGGTGCgtca tccgccagTC GCAAATGCGA TGCgtgaagc agTGCGAAAG GGTGAGCgta atc Förklara kortfattat och motivera vad som händer i vart och ett av fallen nedan på aminosyra-­‐ och proteinnivå om man får en mutation i: a) Bas 20: A>C b) Bas 13: G>T c) Bas 15: G>C d) Bas 11: T>G 7. Ange samtliga möjliga arvsgångar för nedanstående släktträd! Bortse från att det kan ha skett spontanmutationer och motivera kortfattat dina svar. Teckenförklaring: Kvadrat= man, Cirkel= kvinna, fylld symbol= sjuk (4p) A)
B) 8. Cellens liv kan illustreras som ett cykliskt förlopp som är reglerat av cykliner, CDK’s och CKI’s. a) Rita och beskriv kortfattat cellcykeln och dess faser i rätt ordning. (2p) b) Beskriv två skillnader mellan mitos och meios (2p) c) Nämn två sätt som cyklinberoende kinaser (CDK’s) kan använda sig av för att reglera cellcykeln (2p) Per-­‐Erik Olssons fråga 9. Testosteron och 17β-­‐estradiol är två viktiga steroidhormoner. Beskriv skillnaderna i deras strukturer, vilken celltyp som är huvudsakliga producenten av dessa i gonaderna och hur konverteringen mellan dessa hormon sker. (4p) Kerstin Nilssons frågor 10. Beskriv schematiskt testikelns uppbyggnad och ange de viktigaste funktionerna för de ingående delarna. Du får gärna rita en bild.
(5 p) 11. a. Nedan finns en bild på ett ovarium i genomskärning. Ange vilka strukturer som motsvaras av respektive siffra vid pilen. (3p)
2. 1. 3. 4. 5. 6. 9. 8. 7. b. En kvinna har vid födseln ca 1-­‐2 miljoner primära oocyter, men under sin livstid som mest cirka 400 ovulationer. Redogör för vad som händer med de övriga oocyterna.
(2p) 12. Om man skär igenom livmoderns vägg, för att komma in i livmoderhålan (kaviteten), vilka lager passerar man då, och vad består de av? Ange också ungefärlig tjocklek av varje lager (3p)
13. Spermiens väg fram till ägget vid ett vaginalt samlag Redogör för hur spermierna tar sig från ursprunget i testikeln, genom mannens respektive kvinnans reproduktionsorgan, vilka faktorer som spelar roll för förflyttningen och vilka förändringar spermien genomgår för att senare kunna befrukta ägget samt var den möter ägget.
(8p) 14. Nu har spermien nått fram till ägget. Beskriv hur befruktningen går till fram till implantationen.
(6p) 15. Ett foster har avseende könskromsomerna kromosomuppsättningen XY, med SRY-­‐
genen närvarande a) Vilka könsorgan utvecklas normalt då? (3p) b) Vad händer om, vid samma kromosomuppsättning, SRY genen saknas? (2p) 
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards