Tentamen 020818 1. Beskriv och förklara

Tentamen 020818
1. Beskriv och förklara fenomenet transformation. (3p)
2. Beskriv hur koleratoxinet verkar på molekylär nivår (2p)
3. Förklara med utgångspunkt från skillnader i prokaryota och eukaryota cellers
metabolism de antibakteriella verkningsmekanismerna för sulfa och trimetoprim.
(4p)
4. My Leandersson insjuknar i en misstänkt pneumoni, men hon svarar inte på
penicillin. Ge förslag på någon bakterie som kan orsaka Mys sjukdom och
förklara varför penicillinet inte fungerar. Beskriv bakteriens virulensegenskaper.
(4p)
5. Vad krävs för att Corynebakterium difteriae skall producera difteritoxin? (2p)
6. Oftast lever vi i en väl fungerande symbios med vår normalflora. Bakterierna som
tillhör normalfloran bidrar till vår vällevnad på flera sätt. Hur? Hur kan denna
balans störas, och vad kan det få för konsekvenser? (2p)
7. Vad är en inflammationsmediator?
Välj två exempel på inflammationsmediatorer och beskriv hur de ser ut, var de
finns och vad de har för funktion. (3p)
8. Vad har endotelet för funktion i immunförsvaret? (2p)
9. Vid aktivering av komplementsystemet bildas dels stora proteinkomplex och dels
frisätts små fragment av komplementfaktorer. Vad har dessa olika
molekyler/komplex för funktion i infektionsförsvaret? (3p)
10. Om man vill framställa ett vaccin riktat mot en bakteriell polysackarid kan man
inte endast använda polysackariden som vaccin. Hur löser man problemet? (1p)
11. Hur kommer det sig att man med hjälp av antikroppar kan skilja på ca 1 000 000
olika ämnen medan vi bara har c:a 100 000 gener i det mänskliga genomet? (3p)
12. Uttrycket av MHC klass I-produkter på tumörceller eller virusinfekterade celler
påverkar NK-cellers cytotoxiska aktivitet mot dessa celler. Hur? (2p)
13. Beskriv hur ett antigen blir presenterat på klass II transplantationsantigen på en
antigenpresenterande cell. Rita! (6p)
14. Beskriv i detalj verkningsmekanismen för det antivirala läkemedlet
acyclovir/valacyklovir (Zovirax, Valtrex). Ange särskilt varför värdcellens DNA
inte påverkas. (5p)
15. Om influensa A-virus: vilken är skillnaden mellan antigen shift och antigen drift?
(2p)
16. Vilken typ av infektiös hepatit beskrivs nedan (A, B eller C)? (2p)
a) vanligaste orsak till hepatit efter transfusion
b) ger aldrig kronisk infektion
c) tillhär familjen flavivirus
d) smittar fekalt-oralt
17. Nämn två sjukdomar hos människa som anses orsakade av atypiska smittämnen
(prioner). (2p)
18. Vad betyder allogen respektive autolog benmärgstransplantation? (2p)
19. Varför är patientern emd kronisk lymfatisk leukemi ofta infektionskänsliga? (1p)
20. Vid s.k. mino-allogen stamcellstransplantation har man särskilt tagit fasta på en av
verkningsmekanismerna för allogen transplantation. Förklara denna mekanism.
(3p)
21. Ange två maligna och en icke-malign sjukdom som kan behandlas med alfainterferon. (3p)