omtentamen - pharmguse.net

advertisement
OMTENTAMEN
2003-03-03
1. Beskriv verkningsmekanismer för ett antibakteriellt läkemedel som påverkar
proteinsyntesen och ett som påverkar syntesen av nukleinsyra . (2p)
2. Beskriv en mekanism (rita och berätta gärna) med vilken en bakterie samtidigt
kan bli resistent mot tre olika antibakteriella läkemedel. (2p)
3. Mikroorganismer kan undgå immunsystemets igenkänning genom att variera
uttrycket av ytantigener. Beskriv hur en sådan antigenvariation kan gå till. (2p)
4. Föreslå några sätt som skulle kunna användas för att minska riskerna för
utveckling och spridning av antibiotikaresistens mot ett nytt effektiv
läkemedel mot MRSA? (2p)
5. Vad menas med normalflora, var finns den och nämn några exempel när den
kan ställa till med problem? Hur kan normalfloran påverka vår motståndskraft
mot infektioner? (3p)
6.
Vår första försvarslinje består av fysiska, fysikalisk-kemiska och enzymatiska
bärriärer. Ge ett exempel på varje och förklara hur de fungerar. (3p)
7. Beskriv hur komplementsystemet kan påverka utkomsten av en infektion? (3p)
8. Rita och berätta hur det går till när ett proteinantigen presenteras på MHC
klass II. (3p)
9. Immunsystemets primära funktion är att skydda oss mot olika sorters
mikrober. Tala om vilka immunreaktioner (inom både det förvärvade
("specifika") och naturliga ("ospecifika") systemet) som är avgörande för att
skydda oss mot:
a. Influensavirus (1p)
b. Pneumokocker (1p)
c. Tuberkulosbakterier (1p)
10. Autoimmuna sjukdomar har en mycket komplex multifaktoriell genes (orsak)
som till stora delar är okänd. Kan du ge två exempel (inom och/eller utom
individen) på faktorer som kan bidraga till utveckling av autoimmun sjukdom?
(2p)
11. Vita blodkroppar kan vandra mot en infektionshärd med hjälp av en gradient
av utsöndrade ämnen. Vad kallas denna process och varifrån kommer dessa
ämnen? (3p)
12. Vad är probiotika? (1p)
13. Ge exempel på 2 levande vaccin och 2 avdödade/inaktiverade vaccin. (2p)
14. De toxiner som bildas av Bordetella pertussis respektive Vibrio cholerae har
strukturella och funktionella likheter. Vilka? Trots detta ger de två bakterierna
upphov till helt olika symptom. Beskriv symptomen och förklara
verkningsmekanismerna för de bägge toxinerna. (3 p)
15. Varför använder man sig oftast av kombinationer av cytostatika vid
tumörbehandling? (1p)
16. Monoklonala antikroppar används vid behandling av lymfomsjukdom. Vilken
är verkningsmekanismen? (2p)
17. Ett icke-cytostatiskt läkemedel har nyligen introducerats för användning vid
kronisk myeloisk leukemi. Behandlingen bygger på att KML-celler uppvisar
en genetisk skillnad gentemot normala celler. Vilken är denna skillnad, och
hur verkar det läkemedel som används? (3p)
18. Herpesgruppens virus anses ha avgörande betydelse för uppkomsten av två
tumörsjukdomar. Vilka? (2p)
19. Vilka grupper av läkemedel används för närvarande vid behandling av HIVinfektion? (2p)
20. Vilket är skälet till att acyklovir inte påverkar värdcellens DNA? (2p)
21. Vilken eller vilka hepatittyper avses (A, B eller C)? (3 p)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
tillhör familjen flavivirus
ger nästan alltid kronisk infektion
överförs fekalt/oralt
behandas med interferon och ribavirin
orsakas av RNA-virus
ger ibland livshotande infektion hos gravida
22. Ett glykoprotein som uttrycks av influensavirusinfekterade celler är
angreppspunkt för två antivirala läkemedel mot influensa A. Vad heter
proteinet? (1p)
23. Från fallen:
Redogör för basfakta om mikroorganismen och eventuellt kända
virulensegenskaper, värdens försvar samt principer för och mekanismer
bakom profylax och/eller behandling avseende:
a. Tuberkulos (4p)
b. Meningit (hjärnhinneinflammation; välj en bakterie av de tre vanligaste)
(4p)
Download