Kan vi klara vitgröe- problematiken i ängsgröe?

advertisement
Vid de fältvandringar som anordnas för fröodlare är ogräsproblematik en vanlig diskussionspunkt. I ängsgröe blir det ofta frågor kring
andra gröearter som ventileras. Foto: Gunilla Larsson, SFO
Kan vi klara vitgröeproblematiken
i ängsgröe?
Av Gunilla Lindahl-Larsson, SFO
Efterfrågan på fler och nya ängsgröefröodlare är ständigt stor. Fröfirmorna är alltid intresserade av att få lägga ut större arealer av gröe. Vi har ju tyvärr de senaste åren sett en tendens till att arealerna i landet av just ängsgröe har minskat. Detta är en trist utveckling
eftersom ängsgröe är ett av de fröslag där vi ständigt har en stor import av frö, speciellt
gäller detta frö avsett för grönyteändamål, där efterfrågan är större än tillgången.
16
SV E N S K FR Ö T I D N I N G
NR
8
OKTOBER
2000
En av orsakerna till att det kan
vara svårt att hitta odlare, är att
det blivit ett allt större problem
med förekomsten av andra gröearter, som vit- och kärrgröe, i fälten.
Detta är inte problem som vi är
ensamma om i Sverige utan även i
Danmark är man mycket uppmärksam och noggrann med att påtala
för odlare att en stor del av den
goda ekonomin i odling återfinns i
att man klarar av problematiken
med andra gröearter. Behandling
mot vitgröe är, som man skriver i
Dansk Fröavl, dyrt men nödvändigt.
Om förekomsten av dessa andra
gröearter blir så stor att fröet inte
kan certifieras kommer inte något
EU-stöd betalas ut. En odlare som
drabbas av detta är givetvis inte
speciellt nöjd med den lönsamA
B
C
D
E
F
G
Obehandlat
Tribunil + Boxer
Tribunil
Tribunil + Boxer
Stomp
Boxer
Stomp + Boxer
hetskalkyl han får för sin ängsgröeodling.
Bot finns
Kan vi då klara problemet? Ja med
insatser i rätt tid, blir svaret på
denna fråga. Hittills finns för svenska förhållanden endast Tribunil
att tillgå för att bekämpa vitgröe i
ängsgröe. I Danmark tillämpar man
ett system med Off-label av preparat, vilket innebär att ett kemiskt
bekämpningsmedel som är godkänt i vissa grödor får efter Offlabelgodkännandet användas även
i andra grödor. All användning av
preparatet i detta fall sker på odlarens eget ansvar.
Ett exempel på Off-labelpreparat som finns i Danmark och som är
intressant för ängsgröeodling är
1,0 lit + 1,0 lit, 2 ggr
3,5 lit
1,0 lit + 2,0 lit
4,0 lit
2,0 lit
1,0 lit + 1,0 lit
Boxer. I Danmark har försök visat
att kombinationen 1 liter Boxer + 1
liter Tribunil och 2 spruttillfällen
med sju till fjorton dagars mellanrum har varit bättre än dubbelbehandling med Tribunil.
Observationsförsök på Österlen
Eftersom även vi i Sverige är mycket uppmärksamma på problematiken med vitgröe och gärna skulle
ha ett alternativ till dagens enda
möjlighet, Tribunilbehandling,
lades hösten 1999 ut ett observationsförsök, där vi testade vilka
preparat som skulle vara möjliga
att använda i ängsgröe. Försöket
har legat i en förstaårsvall i
Löderup. Försöksplanen är enligt
följande och utlagt med två upprepningar: Se tabell nedan.
13/9 och 29/9
22/9
22/9
22/9
22/9
22/9
Problem med vit- och kär rgröe kan vara en begränsning för om man klarar att odla ängsgröe eller inte. En lyckad kemisk bekämpning kan vara
räddningen för en odling. Eventuellt kan Boxer vara ett alternativ till dagens Tribunilbehandling, som inte alltid ger tillfredsställande effekt.
Foto: Gunilla Larsson, SFO
SV E N S K FR Ö T I D N I N G
NR
8
OKTOBER
2000
17
Tabell1.
Fröskörd
Kg/ha
Rel.tal
Effekt på vitgröe
Block I Block II
Effekt på örtogräs
Block I Block II
A
Obehandlat
900
100
100*
80
100**
100
B
Tribunil + Boxer
898
100
2
5
1
1
C
Tribunil
925
103
10
10
10
5
D
Tribunil + Boxer
1013
113
20
20
5
E
Stomp
993
110
20
10
5
3
F
Boxer
1038
115
60
40
40
40
G
Stomp + Boxer
1015
113
80
50
5
10
5
*100 = 70% täckningsgrad. **100 = 30% täckningsgrad
På våren har gjorts graderingar
av effekten på vitgröe och örtogräs. Överlägset bäst resultat visar
led B, sprutning med Tribunil +
Boxer 2 ggr.
Även om det är för lite med två
upprepningar i ett försök för att
det ska betraktas som något så när
statistiskt säkert, valde vi att skörda försöket nu i höst. Även om vi
är medvetna om att detta endast
är ett observationsförsök och att
detta måste beaktas när man läser
siffrorna, vill vi ändå redovisa dem
här i tidningen. Se tabell 1.
Skördesiffrorna för led B är i och
för sig inte anmärkningsvärda jäm-
fört med övriga, men vi ska tänka
på att reduceringen av vitgröe kan
vara skillnaden mellan en certifierbar gröda med ett kg-stöd på 3:40
och en utan detta tillskott på priset.
Nya försök 2000
Eftersom resultaten från detta första försök är intressanta, har i höst
lagts ut ett nytt försök med kombinationer av Tribunil och Boxer.
Stomp har vi valt att lämna därhän
i fortsättningen.
Även i timotej och ängssvingel
kan vitgröe ibland ställa till problem. Är det då tänkbart att bland-
ningen Tribunil och Boxer även
skulle vara effektivt i dessa två
grödor? För att testa detta har två
små observationsförsök lagts ut i
Östergötland nu i höst. Vi återkommer med resultat från dessa nästa
år.
Efter kontakt med Kemikalieinspektionen är det möjligt att
ansöka om ett Off-labelgodkännande, eller som det heter på
svenska, utökat användningsområde för godkänt preparat, även i
Sverige. SFO kommer under hösten att göra detta för användning
av Boxer i ängsgröe. ■
Tröskmomentet är nog så viktigt för att kunna leverera en fröråvara med hög renvaruhalt. Foto: Johan Biärsjö, SFO
18
SV E N S K FR Ö T I D N I N G
NR
8
OKTOBER
2000
Download