Untitled - State Treasury Finland

advertisement
Bilder:
Kirsi Salovaara (pärmen och s. 6)
Henrik Sörensen / GORILLA (s. 2 och 5)
Grafisk design: Päivi Railotie
Boktryckeri: Erweko Painotuote Oy, Helsingfors 2006
Innehåll
När kan ersättning betalas av statsmedel? Vad ersätts?
Personskada Lidande
Sakskada och ekonomisk skada Rättegångskostnader 2
Ersättning som skall betalas
Vad skall man göra för att få ersättning? 5
Skada som orsakats genom brott inom EU-området
8
Var får man råd och blanketter? 8
3
3
3
4
4
6
Baserar sig på brottsskadelagen (29.12.2005/1204)
På skador orsakade genom brott som har begåtts innan denna
lag trädde i kraft tillämpas i regel den äldre brottsskadelagen
(21.12.1973/935).
När kan ersättning betalas av statsmedel?
Brottsoffer kan enligt brotts­skadelagen erhålla ersättning för följande skador som orsakats genom brott
• personskada
• lidande
• sakskada
• ekonomisk skada
Ersättning betalas för en skada som har orsakats genom
brott som har begåtts i Finland.
Ersättning betalas dock inte, om den skadelidande vid tidpunkten
för ansökan inte är och inte heller vid tidpunkten för brottet var
bosatt i Finland eller i någon annan av Europeiska unionens medlemsstater och om skadans anknytning till Finland också i övrigt
är ringa.
Rätt till ersättning har också en person som blivit offer för ett
brott utomlands och som vid tidpunkten för brottet hade hemvist
i Finland. Därtill förutsätts att
• vistelsen utomlands berodde på arbete, studier eller andra med dem jämförbara orsaker, eller
• rätten till ersättning annars bör anses vara berättigad med avseende på brottets nära anknytning till Finland, det nära förhållandet mellan gärningsmannen och brottsoffret, skadans art samt den skadelidandes möjligheter att få ersättning från
annat håll.
Om brottet har begåtts utanför Finland i ett annat av Europeiska
unionens medlemsstater och om ersättningen inte skall ersättas
av Finlands statsmedel, kan personen i fråga ha rätt till ersättning
enligt den lag som gäller i landet där brottet har begåtts. Läs mer
på sidan 8.
Ersättning av statsmedel beviljas av Statskontoret.
Vad ersätts?
Personskada
Den som har tillfogats en personskada får ersättning för:
• sjukvårdskostnader och andra utgifter som skadan föranlett
• sveda och värk samt andra tillfälliga men
• bestående men och bestående kosmetiskt men
• inkomstförlust
• kläder och andra personliga bruksföremål som skadats i sam-
band med personskadan till ett skäligt belopp.
Närstående till den som har tillfogats en personskada får ersättning
för:
• kostnader för vård av den som tillfogats en personskada och kostnader för andra åtgärder som föranletts av skadan samt inkomstförlust.
Arbetsgivaren får ersättning för:
• lön eller den motsvarande ersättning som arbetsgivaren för tiden av arbetsoförmåga har betalat till den som har tillfogats en
personskada.
Om brottet lett till döden ersätts:
• begravningskostnader till ett skäligt belopp
• förlust av underhåll
• sjukvårdskostnader och andra utgifter samt inkomstförlust till en särskilt närstående person till den omkomne.
Lidande
För lidande som har orsakats genom en kränkning betalas ersättning till offret för ett sexualbrott eller till den vars personliga frihet i övrigt har kränkts genom brott (t.ex. olaga hot eller frihets­
berövande).
Från 1.1.2008 betalas ersättning för lidande också till brotts­offer
vars personliga integritet har kränkts på ett särskilt allvarligt sätt
genom försök till dråp, försök till mord eller försök till dråp under
förmildrande omständigheter eller genom grov miss­handel eller
försök till grov misshandel eller något annat med dem jämställbart
brott.
Sakskada och ekonomisk skada
En sakskada ersätts om skadan orsakats av:
• en fånge, en anhållen, en gripen person i en myndighets förvar
eller en person som annars berövats sin frihet på grund av brott
• en person som på grund av psykisk sjukdom eller någon annan
störning i den mentala hälsan, sinnesundersökning, smittsam
sjukdom, utvecklingsstörning, missbruk av berusningsmedel, berus-
ning eller någon annan liknande orsak har tagits in på anstalt
oberoende av sin vilja
• en person som har tagits i förvar med stöd av 121 § i utlännings­-
lagen
• ett barn som har omhändertagits och placerats i anstaltsvård
enligt barnskyddslagen.
Skador som orsakats genom brott av någon som har dömts till
samhällstjänst eller ungdomsstraff vid utförande av arbete eller
uppgifter som hör till samhällstjänsten eller ungdomsstraffet
ersätts för den som har ordnat tjänstgöringsplatsen eller platsen
där orientering i arbetslivet och i utförande av arbete ges eller en
utomstående.
Ersättning av sakskada och ekonomisk skada enligt prövning
En sakskada kan ersättas om den är av betydande storlek, och om
hjälplöshet som beror på den skadelidandes ålder, sjukdom, handikapp eller någon annan sådan omständighet har bidragit till skadans uppkomst. Vid prövningen beaktas också den skadelidandes
ekonomiska och övriga förhållanden.
Under liknande förutsättningar kan även ekonomisk skada som
orsakats genom till exempel bedrägeri och som inte har samband
med person- eller sakskada ersättas.
Rättegångskostnader
Om ärendet har behandlats vid domstol och om sökanden har tillfogats en skada som skall ersättas enligt brottsskadelagen ersätts
rättegångskostnader till ett skäligt belopp.
Ersättning som skall betalas
Från det sammanlagda beloppet av de ersättningar som
betalas den skadelidande för
ett och samma skadefall görs
ett grundavdrag på 160 euro
(förr 10 €). Om ersättning
på grund av samma skadefall
betalas till flera skadelidande
görs grundavdraget separat
för varje ersättningsmottagare.
• Den maximala ersättningen för en personskada är 56 000 euro (förr 51 000 €).
• Den maximala ersättningen för sveda och värk samt andra till­-
fälliga men är 11 000 euro (förr 10 000 €).
• Den maximala ersättningen för inkomstförlust är 140 euro per
dag (förr 125 €/d).
• Den maximala ersättningen för lidande är 3 300 euro (förr 3
000 €). Den maximala ersättningen för lidande till offret för ett
sexualbrott är 8 800 euro (för 8 000 €) .
• Den maximala ersättningen till en närstående person till den
omkomne är sammanlagt 5 500 euro (förr 5 000 €).
• Den maximala ersättningen för sakskada och ekonomisk skada är 28 000 euro (förr 25 500 €).
• Den maximala ersättningen till arbetsgivare för lön eller mot-
svarande ersättning är 140 euro per dag (förr 125 €/d).
Ersättningarnas maximibelopp och grundavdraget justeras vart
tredje år. Ersättningarna har justerats i början av år 2009.
Enligt brottsskadelagen betalas ingen ränta på ersättningen.
Sökanden kan på begäran erhålla förskottsersättning, om be­slutet
i ett ersättningsärende fördröjs vid Statskontoret och om det är
uppenbart att sökanden har rätt till en ersättning av betydande
storlek.
I regel betalar Statskontoret ersättningen enligt domstolens avgörande.
Om Statskontoret i sitt beslut avviker från domstolens av­görande i
ersättningsfrågan uppger Statskontoret grunderna för avvikelsen
i sitt beslut.
Gärningsmannen är alltid skyldig att betala ersättning till den skadelidande enligt det beslut som domstolen med­delat med
stöd av skadeståndslagen. Rätten till ersättning övergår dock till staten i den mån som Statskontoret beviljat ersättning
till den skadelidande med stöd av brottsskadelagen.
Vad skall man göra för att få ersättning?
För att få ersättning skall
• brottsoffret anmäla brottet till polisen
• brottsoffret, om ärendet behandlas vid domstol, där yrka på skadestånd av gärningsmannen.
Ersättning av statsmedel skall
sökas hos Statskontoret på en
för ändamålet uppgjord blankett. Blanketter fås hos Statskontoret, Fpa och polisen.
Blanketten kan också skrivas
ut på Statskontorets webb­
sidor på adressen
www.statskontoret.fi/
forsakring/blanketter > Ansökningsblanketter för skade­ersättningar.
Ansökan skall göras inom tre år från det att en lagakraftvunnen
dom meddelats i ersättningsärendet, eller inom tio år från den
tidpunkt då brottet begicks om ärendet inte har behandlats vid
domstol.
Ersättning kan sökas även om domstolens avgörande inte skulle ha
vunnit laga kraft. Sökanden behöver inte i sin ansökan lämna en
utredning om gärningsmannens betalningsförmåga.
Rätten till ersättning av statsmedel är subsidiär. Därför
skall sökanden i sin ansökan meddela om han eller hon har
erhållit ersättning för skadan av gärningsmannen eller
enligt någon annan lag eller försäkring.
I sin ansökan skall sökanden beakta följande faktorer:
• För att få ersättning för inkomstförlust skall sökanden i första hand söka sjukdagpenning hos Fpa inom fyra månader från det att rätten till dagpenning uppstod.
• Ersättning för skada i arbetet eller under en arbetsresa skall,
i fråga om de delar som täcks av olycksfallslagstiftningen, sökas hos det försäkringsbolag, där arbetsgivaren tecknat en försäkring för olycksfall.
• I den mån som sökanden har rätt till ersättning på basis av en frivillig försäkring för de skador som orsakats honom eller henne skall ersättning i första hand sökas hos ifrågavarande försäkringsbolag.
Till ansökan skall fogas
• kopia av domstolens beslut. Om ärendet inte har behandlats vid domstol skall en kopia av förundersökningsprotokollet eller, om
inget förundersökningsprotokoll har upprättats, någon annan till-
förlitlig utredning om skadefallet fogas till ansökan.
• läkarutlåtande eller sjukjournal varur skadorna och arbetsoför-
mågan framgår
• bevislig utredning om inkomstförlust
• utredning om ersättningar från annat håll (t.ex. Fpa, försäkrings-
bolag)
• utredning om sjukvårds- och andra nödvändiga kostnader som genom dödsfallet har orsakats en närstående till den omkomne
• ursprungliga verifikat och fakturor för samtliga kostnader om ärendet inte har behandlats vid domstol eller om gärnings­mannen förblivit okänd
• verifikat och fakturor för begravningskostnader och utgifter i anslutning till begravningen
• för rättegångskostnader en kalkyl över ombudets arvode
• i fråga om sakskador en utredning om skadans belopp och kvalitet
• annan utredning som inverkar på ersättningsbeloppet
Ansökan om ersättning kan lämnas eller postas till Statskontoret eller
Fpa.
Skada som orsakats genom brott inom EU-området
Europarådets direktiv 2004/80/EG
En sökande som är bosatt i Finland kan till Statskontoret lämna en
ansökan om ersättning för skada som orsakats genom ett uppsåtligt
våldsbrott i något annat av Europeiska unionens medlemsstater.
På sökandens begäran ger Statskontoret allmän vägledning i sök­andet
av ersättning samt information om hur ansökan skall fyllas i och vilka
handlingar som skall fogas till ansökan.
Ersättning kan sökas för skada som orsakats genom brott 1.7.2005
eller därefter.
Ersättningen betalas av den behöriga myndigheten i den medlemsstat inom vars territorium brottet har begåtts.
Ersättning söks på en blankett för ansökan om ersättning som gäller i
det land där brottet har begåtts.
Var får man råd och blanketter?
Brottet som har begåtts i Finland
Blanketter för ansökan om ersättning och råd fås hos Statskontoret,
Statskontorets webbsidor, Fpa och polisen.
Brottet som har begåtts på annat håll inom EU-område
Blanketter fås hos Statskontoret och myndigheterna i det land
där brottet har begåtts.
STATSKONTORET
Försäkring
Skadeersättningar
PB 50, 00054 STATSKONTORET
Tfn (09) 7725 736, fax (09) 7725 8556
www.statskontoret.fi/forsakring/privat/olycksfall
[email protected]
Bilder:
Kirsi Salovaara (pärmen och s. 6)
Henrik Sörensen / GORILLA (s. 2 och 5)
Grafisk design: Päivi Railotie
Boktryckeri: Erweko Painotuote Oy, Helsingfors 2006
Download