Olycksfall i militärtjänst som ersätts av staten

advertisement
Om du skadas genom olycksfall eller
insjuknar under din tjänstgöringstid
Olycksfall i militärtjänst
som ersätts av staten
Bästa värnpliktig
Du har rätt att få ersättning av statens medel om du skadas genom
olycksfall under tjänstgöringen eller insjuknar i en sjukdom som
orsakats av tjänstgöringen. Betalningen av ersättning bygger på
lagen om olycksfall i militärtjänst (1211/1990). Statskontoret beviljar
den skadade eller insjuknade ersättningar för tiden efter avslutad
tjänst. Denna broschyr från Statskontoret innehåller information om
de allmänna förutsättningarna för att gå ersättning, om att söka
ersättning och om olika former av ersättningar.
INNEHÅLL
Allmänt
3–5
Ersättningar
6 – 10
Ersättningsberättigade
Vad är ett olycksfall i militärtjänst och militärtjänstsjukdom?
Ansökan om ersättning lämnas till Statskontoret
Sjukvårdskostnader
Undersökningskostnader
Sakskador
Dagpenning
Årsarbetsförtjänst
Olycksfallspension
Inkomstbortfall på grund av fysikalisk vård
Menersättning
Men-, kläd- och ledarhundstillägg samt
ökade hemvårdskostnader
Rehabilitering
Familjepension och begravningshjälp
Övrigt
Förhöjning
Beskattning
Indexjustering
Förhållande till socialskyddet
Sökande av ändring
10 – 11
ALLMÄNT
Syftet med lagen om olycksfall i militärtjänst är att ge ekonomisk trygghet till dem som ådragit sig skada genom olycksfall eller insjuknat vid militärtjänstgöring. Skyddet motsvarar
den lagstadgade arbetsolycksfallsförsäkringen.
ERSÄTTNINGSBERÄTTIGAD
Berättigade till ersättning i enlighet med lagen om olycksfall i
militärtjänst är
Värnpliktiga som utför sin värnplikt i vapentjänst eller vapenfri
tjänst
Kvinnor som utför frivillig militärtjänst.
Civiltjänstpliktiga.
Reservister som deltar i repetitionsövning.
Finländare som deltar i militär krishantering.
Personer som utbildas till militära tjänster.
Personer som deltar i uppbåd eller besiktning i samband med
fullgörande av värnplikt eller i inträdesprov till en militär undervisningsanstalt.
Arbetsolycksfall eller yrkessjukdomar hos personer som är anställda vid Försvarsmakten ersätts utifrån lagen om olycksfallsförsäkring eller lagen om yrkessjukdomar.
VAD ÄR ETT OLYCKSFALL I MILITÄRTJÄNST OCH
EN MILITÄRTJÄNSTSJUKDOM?
Med olycksfall i militärtjänst avses en oväntad, plötslig händelse
som orsakas av en yttre omständighet och som leder till skada eller
sjukdom Sådana händelser är exempelvis halkning, fall och kollision
som orsakar en skada, såsom en försträckning eller fraktur.
3
Olycksfallet ska ske i tjänst, på tjänstgöringsplatsen eller på ett
därtill hörande område eller under en resa som tjänsten förutsätter,
under resa som har samband med värnplikten eller under fritid,
faderskapsledighet eller permission som räknas som den värnpliktigas tjänstgöringstid.
Med militärtjänstsjukdom avses en yrkessjukdom enligt yrkessjukdomslagen eller annan sjukdom, om den sannolikt har orsakats eller
sannolikt har förvärrats väsentligt av tjänstgöringen. Även en skada
som har förvärrats väsentligt av tjänstgöringen kan ersättas.
ANSÖKAN OM ERSÄTTNING
LÄMNAS TILL STATSKONTORET
Försvarsmakten eller civiltjänstgöringsplatsen sörjer för hälso- och
sjukvården under tjänstgöringstiden. Då tjänstgöringen avslutas,
svarar Statskontoret för kostnaderna för behandlingen av skadan
eller militärtjänstsjukdomen samt för övriga ersättningar enligt
lag. Ersättningarna fastställs i enlighet med lagen om olycksfallsförsäkring och motsvarar ersättningarna för en person som skadats
genom ett arbetsolycksfall.
Ersättningsansökan ska lämnas till Statskontoret på blanketten för
anmälan av olycksfall i militärtjänst och militärtjänstsjukdom. Ansökan ska förmedlas av förbandet, den militära undervisningsanstalten, militärlänets stab eller civiltjänstgöringsanstaltens olycksfallsombudsman. Olycksfallsombudsmannen
bifogar kopior av läkarundersökningskortet
och journalanteckningar om skadan i fråga till
ansökan.
Ett utlåtande av en militärläkare är nödvändigt
alltid då en skada eller sjukdom orsakar sjukledighet eller behov av vård omedelbart efter
avslutad tjänstgöring. Den skadade kan också
själv lämna en ersättningsansökan direkt till
4
UTFÖR DINA
TJÄNSTER
ELEKTRONISKT
Din ärendehantering med Statskontoret blir snabbare när du tar
i bruk tjänsten Medborgarkontot.
Du får beslut om ersättningar för
olycksfall i militärtjänst och sjukdom i tjänstgöringen direkt på
ditt medborgarkonto, från vilket
du även kan skicka meddelanden
till Statskontorets kundtjänst. Ta i
bruk Medborgarkontot på
www.asiointitili.fi.
>>>
Statskontoret. Blanketter för anmälan av olycksfall i militärtjänst
och militärtjänstsjukdom finns att få på tjänstgöringsställena och
på Statskontoret. Blanketten kan också skrivas ut på Statskontorets
webbplats eller fyllas i elektroniskt på webbplatsen suomi.fi. Olycksfallsombudsmännen på de militära tjänstgöringsplatserna och
Statskontoret ger råd i frågor som gäller ersättningsansökan.
Statskontoret betalar ersättning till den skadade och insjuknade
för den tid som följer på hemförlovningen.
Om militärtjänstskadan har läkts eller militärtjänstsjukdomen
botats innan tjänstgöringen avslutas och det inte finns ett direkt
behov av vård och behandling då tjänstgöringen avslutas behöver man inte anmäla skadan eller sjukdomen till Statskontoret.
Om skadan eller sjukdomen orsakar besvär i ett senare skede, kan
ersättningsärendet aktualiseras genom att fylla i och lämna in en
anmälan av olycksfall i militärtjänst och militärtjänstsjukdom till
Statskontoret.
5
ERSÄTTNINGAR
Till följd av olycksfall och militärtjänstsjukdom betalar Statskontoret ersättning för sjukvårdskostnader, inkomstbortfall (dagpenning,
olycksfallspension), bestående allmänt men av skada eller sjukdom
(menersättning), ökade hemvårdskostnader och rehabilitering. I
dödsfall har de anhöriga rätt att få begravningshjälp och familjepension.
SJUKVÅRDSKOSTNADER
Vid ersättning av sjukvård undviks onödiga kostnader. Sjukvården
omfattar vård som ges eller föreskrivs av läkare, läkemedel, proteser
och andra hjälpmedel som föreskrivs av läkare samt nödvändiga
resekostnader som sjukvården föranlett.
För sjukvård måste man i allmänhet be om en betalningsförbindelse
av Statskontoret i förväg.
Man behöver dock inte be om en betalningsförbindelse om det
handlar om enstaka besök till en läkarmottagning och därmed anslutna små behandlingsåtgärder, som röntgenundersökningar eller
läggande av förband.
UNDERSÖKNINGSKOSTNADER
Även om det visar sig att en skada eller sjukdom inte är en ersättningsbar militärtjänstskada eller militärtjänstsjukdom kan kostnader för motiverade och nödvändiga undersökningar som gjorts för
att utreda detta ersättas.
SAKSKADOR
Om olycksfallet har orsakat en kroppsskada kan ersättning betalas
till den skadade för glasögon, kontaktlinser, hörapparater, tandproteser, proteser och andra motsvarande hjälpmedel om de skadats i
6
samband med olycksfallet. Dessutom ersätts kläder och ringar som
skadats vid givandet av sjukvård.
DAGPENNING
Dagpenning betalas under tiden för tillfällig arbetsoförmögenhet
eller i det inledande skedet av långvarig arbetsoförmögenhet. Förutsättningen för erhållande av dagpenning är att arbetsoförmågan
varar minst tre på varandra följande dagar och att arbetsförmågan
nedsatts med minst 10 procent.
Dagpenning betalas först för tiden efter avslutad tjänstgöring.
Därefter betalas dagpenning för alla dagar under tiden för arbetsoförmögenhet, även för söndagar och helger, tills ett år har gått från
olycksfallet. Efter detta betalas ersättning för inkomstbortfall som
olycksfallspension.
Då fyra veckor gått från olycksfallet är dagpenningens belopp 1/360
av den skadades årsarbetsförtjänst. Om dagpenning som betalas
innan detta har getts särskilda föreskrifter.
ÅRSARBETSFÖRTJÄNST
Årsarbetsförtjänsten bestäms huvudsakligen enligt den skadades
etablerade inkomstnivå i det civila. Vid beräkningen av årsarbetsförtjänsten beaktas den förskottsinnehållningspliktiga penninglönen, naturaförmånerna och andra förmåner som betraktas som
skattebelagda vederlag. Om den etablerade inkomstnivån understiger den minimiårsarbetsförtjänst som definieras i lagen om olycksfallsförsäkring, används minimiårsarbetsförtjänsten som grund för
ersättningen. Som årsarbetsförtjänstens minimibelopp används då
olycksfalls- eller familjepension bestäms minimiårsarbetsförtjänsten enligt lagen om olycksfallsförsäkring som multipliceras med två.
Årsarbetsförtjänsten för en studerande bestäms enligt vad personen sannolikt skulle ha förtjänat efter avslutade studier i ett arbete
som motsvarar utbildningen och med tre års arbetserfarenhet.
7
OLYCKSFALLSPENSION
Om den skadade ännu ett år efter olyckan är arbetsoförmögen
erhåller han eller hon olycksfallspension. Maximibeloppet för olycksfallspensionen är fram till 65 års ålder 85 procent av årsarbetsförtjänsten. Därefter är den 70 procent av årsarbetsförtjänsten.
Den som är delvis arbetsoförmögen erhåller den del av den fulla
pensionen som motsvarar den nedsatta arbetsförmågan. Förutsättningen för beviljande av olycksfallspension är att arbetsförmågan
nedsatts med minst 10 procent.
INKOMSTBORTFALL PÅ GRUND AV FYSIKALISK VÅRD
Av det inkomstbortfall som orsakats av fysikalisk vård ersätts det
belopp som den skadade skulle ha fått i form av lön eller motsvarande arbetsinkomst för den tid som gått åt till den fysikaliska vården och de därmed anslutna resorna. Ersättning beviljas för högst
30 dagar per kalenderår.
MENERSÄTTNING
Menersättning betalas om skadan eller sjukdomen gett upphov
till bestående allmänt men. Med allmänt men avses annan skada
än nedsatt arbetsförmåga. Social- och hälsovårdsministeriet har
indelat skadorna och sjukdomarna i 20 invaliditetsklasser. Förutom av invaliditetsklassen påverkas menersättningens belopp
även av den skadades ålder.
Menersättning betalas tidigast från den dag då dagpenningsperioden slutat, dvs. i praktiken från och med olyckans ettårsdag.
Menersättning för skador och sjukdomar i invaliditetsklasserna
1–10 betalas som engångsersättning Menersättning för skador
och sjukdomar i invaliditetsklasserna 11–20 betalas enligt den
skadades önskemål antingen som fortlöpande eller som engångsersättning.
8
MEN-, KLÄD- OCH LEDARHUNDSTILLÄGG SAMT
HÖJDA HEMVÅRDSKOSTNADER
Mentillägg betalas om den skadade inte klarar sig utan hjälp av en
annan person eller om vården av sjukdomen i övrigt orsakar honom
eller henne exceptionell olägenhet.
Klädtillägg betalas om en konstgjord lem eller annat hjälpmedel
orsakar särskilt slitage av kläderna.
Ledarhundstillägg betalas om den skadade behöver en ledarhund
på grund av synskada.
Nödvändiga tilläggskostnader för vård av hemmet och dagvård för
barn osv. ersätts under ett år från och med olycksfallet. Ersättningen
betalas i regel enligt taxorna för det kommunala hemvårdsstödet.
REHABILITERING
Rehabilitering hör till olycksfallsersättningarna. Dess syfte är främst
att underlätta den skadades möjligheter att återvända till ett
lämpligt förvärvsarbete, antingen till det gamla yrket eller till ett
nytt. Målet är också att göra det lättare för personen att klara av de
dagliga sysslorna.
FAMILJEPENSION OCH BEGRAVNINGSHJÄLP
Familjepension betalas till änka eller änkling och minderåriga barn
samt till under 25 år gamla barn som studerar. Även sambo har rätt
till familjepension om han eller hon och förmånslåtaren har eller har
haft ett gemensamt barn eller om han eller hon haft ett avtal om
ömsesidig försörjning med förmånslåtaren.
Familjepensionens belopp beror på antalet pensionsmottagare.
Maximibeloppet är 70 procent av förmånslåtarens årsarbetsförtjänst.
Begravningshjälp betalas till ett dödsbo om begravningskostnaderna
betalats ur dess tillgångar. Begravningshjälpen är en engångsersättning vars belopp fastställs årligen.
9
ÖVRIGT
FÖRHÖJNING
Statskontoret ger ersättningsbeslutet utan dröjsmål och senast
inom tre månader efter att ha fått de utredningar som påverkar
avgörandet i ärendet. Om ersättningsbeslutet fördröjs, betalar
Statskontoret förhöjning av ersättningen för dröjsmålstiden.
Beskattning
Dagpenning, olycksfallspension, ersättning för inkomstbortfall på
grund av fysikalisk vård och familjepension betraktas som skattebelagd inkomst. Övriga ersättningar är skattefria.
INDEXJUSTERING
På ersättningarna, bland annat olycksfallspension och familjepension, görs en årlig lagstadgad indexjustering.
FÖRHÅLLANDE TILL SOCIALSKYDDET
En ersättning enligt lagen om militära olycksfall är primär i förhållande till det övriga socialskyddet. Förmåner från andra ersättningssystem betalas endast om de är högre än ersättningen för militära
olycksfall.
Det är bra att särskilt beakta att FPA inte betalar dagpenning
enligt sjukförsäkringslagen innan Statskontoret utfärdat ett beslut om ersättning enligt lagen om militära olycksfall som betalas
för sjukdomstiden. Om behandlingen vid Statskontoret fördröjs,
skickar Statskontoret på begäran ett intyg över dröjsmål till FPA.
Då FPA har fått intyget över dröjsmål, kan det utfärda beslut om
dagpenning enligt sjukförsäkringslagen. Statskontoret betalar en
andel som motsvarar sjukdagpenningen till FPA från den dagpenning eller olycksfallspension enligt lagen om militära olycksfall
som beviljas senare.
10
Då en person har omkommit vid sådan tjänstgöring som avses i
lagen om militära olycksfall kan personens anhöriga (förmånstagare) betalas ekonomiskt stöd i form av en förmån som motsvarar
grupplivförsäkring. Primära förmånstagare är i dessa fall maken
eller makan och minderåriga barn, samt barn som fyllt 18 år men
inte 22 år och som studerar på heltid för ett yrke. Statskontoret ger
ytterligare information om det ekonomiska stödet.
SÖKANDE AV ÄNDRING
Det lönar sig att omsorgsfullt sättä sig i beslutet. Den som är missnöjd med ett beslut kan sriftligen överklaga det hos besvärsnämnden för olycksfallsärenden. Besvärsskriften riktas till nämnden, men
skickas under besvärstiden till Statskontoret. Besvärstiden är 30
dygn från delfåendet av beslutet.
Ändring av beslut av besvärsnämnden för olycksärenden kan sökas
hos försäkringsdomstolen. I vissa fall kan sökas besvärstillstånd hos
högsta domstolen.
RÅDGIVNING PÅ STATSKONTORET
Telefon: 0295 50 3060
E-post: [email protected]
Information för den som skadats under värnplikten ger också
föreningen Invalidiserade under värnplikten rf: http://www.asevelvollisenavammautuneet.fi/pa-svenska/
11
Etukannen, sivun 2 ja sivun 5 kuvat: Puolustusvoimat
Tämä esite on päivitetty 3.10.2013
MUUTA
> Sörnäs strandväg 13, Helsingfors, PB 50, 00054 STATSKONTORET, Tfn 0295 50 3060, www.statskontoret.fi
Download