Föreningsmötesprotokoll - Lönneberga-Tuna

EXEMPEL
PROTOKOLL EXTRA ÅRSMÖTE
för beslut att företräda föreningen i samtliga angelägenheter i Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank.
Föreningens namn och
organisationsnummer
Datum
Plats
Närvarande
Se bilaga.
§ 1 Mötets öppnade
Mötet öppnas.
§ 2 Val av ordförande,
sekreterare och
justeringsman/män
Till ordförande för mötet utses……………………………………………....................................
Till sekreterare för mötet utses………………………………………….......................................
Till justeringsman/män utses………………………………………………………………………..
§ 3 Mötets utlysande
Kallelse till mötet har skett genom …………….……………………………………………………
Mötet förklarar att kallelse skett enligt stadgarna.
§ 4 Godkännande av
dagordning
Dagordning
§ 5 Företrädare i
samtliga
angelägenheter
Mötet beslutar
Inledande av bankförbindelse

beslut att ingå avtal med Swedbank

att utse företrädare för föreningen
Samtliga godkände dagordningen.
1.
att utse
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
ange namn och personnummer
att
var för sig
två i förening (VAR GOD STRYK ETT ALTERNATIV)
företräda föreningen i samtliga angelägenheter vid ingående av avtal om produkter och
tjänster samt förfoga över föreningens engagemang i Swedbank och samtliga dess
dotterbolag samt underteckna erforderliga handlingar.
Disponera föreningens produkter och tjänster med (välj ett av nedanstående alternativ):
alla id-metoder; för närvarande egen eller företagskopplad internetbanksdosa, mobilt bankid, eller bank-id på kort
endast företagskopplad dosa
Tjänster via Telefonbanken och Bankkort är personliga och kan utföras endast av en person.
I de fall företrädare utsetts att två i förening företräda föreningen krävs särskilt beslut om
företrädare ändå ensam får använda tjänster i Telefonbanken och Bankkort enligt § 4
Personliga tjänster. I annat fall utgår § 6.
§ 6 Personliga tjänster
Mötet beslutar att utöver vad som angivits i § 5 ovan
att utse
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
ange namn och personnummer
att var för sig ta emot:


bankkort,
kod till Telefonbanken,
för disposition av föreningens engagemang i Swedbank och samtliga dess dotterbolag
samt för föreningens räkning ingå avtal om tjänster och produkter med Swedbank och
samtliga dess dotterbolag i föreningens samtliga angelägenheter.
§ 7 Återkallelse av
tidigare utsedd
företrädare
Mötet beslutar
att återkalla …………………………………………………………………………………………..,
ange namn och personnummer
rätt att företräda föreningen och utföra tjänster i banken.
§ 8 Avslutning
Mötet avslutas
Vid protokollet:
Justeras:
……………………………………………… …………………………………
…………………………..
Kopia av ovanstående protokoll vidimeras:
………………………………………………………
Namnteckning
………………………………………………………
Namnteckning
………………………………………………………
Namnförtydligande
……………………………………………………….
Namnförtydligande
Bifogade handlingar
Föreningen ska vid inlämnandet av vidimerad kopia av detta protokoll bifoga:



föreningens stadgar med påskrift av styrelseledamot att det är ”nu gällande stadgar”, datum, namnteckning och
namnförtydligande,
handling från skatteverket utvisande organisationsnummer
vidimerad kopia av de två senaste årens årsmötesprotokoll,
Vidimering av kopia av handlingar sker genom att man skriver: ”Vidimeras :” Två andra personer än den/de som har utsetts till
företrädare undertecknar kopian av protokollet och skriver namnförtydliganden samt sin adress och sitt telefonnummer.
Bankens noteringar
Bifogade handlingar
Inlämnad (datum klockslag)
Stadgar
Inlämnad av (Namn + Id-kontroll, Id-kortsnummer anges )
Årsmötesprotokoll
Skatteregistreringsnummer
P-id / Signatur
P-id / Signatur
Granskad
Aviserad per telefon/post
Registrerad
P-id / Signatur
Återkallad
Datum och klockslag
Återkallad av namnteckning
P-id / Signatur
ANVISNINGAR TILL OVANSTÅENDE EXEMPEL
ALLMÄNT OM FÖRENINGAR OCH FÖRETRÄDARE
Banken tillhandahåller, på bankens externa hemsida, Information till ideella föreningar avseende
bankaffärer. Där framgår att ideell förening särskilt måste besluta om vem eller vilka som ska företräda
föreningen och vilka rättshandlingar den personen eller de personerna får utföra för föreningens räkning.
Sådant beslut ska fattas av styrelsen eller årsmötet beroende på vad som angivits i stadgarna. Årsmötet
kan fatta beslut för föreningen i alla angelägenheter om det inte begränsas i stadgarna. Styrelsen kan
besluta i de ärenden som delegerats till styrelsen enligt årsmötesbeslut eller enligt stadgarna.
Banken tillhandahåller detta exempel på protokoll för att förenkla för föreningen att fatta de för banken
nödvändiga besluten för föreningens bankaffärer . Exemplet är endast avsedd för de fall där en eller två
personer ska företräda föreningen. Föreningen kan givetvis fatta egna beslut utan att använda detta exempel.
Exemplet ger företrädare rätt att företräda föreningen i samtliga angelägenheter. Företrädare kan således
företräda föreningen i allt avseende affärer med Swedbank och samtliga dess dotterbolag.
Formuleringen i de protokoll där föreningens företrädare utses är viktig. Det ska tydligt beskriva vad
företrädaren får göra för föreningens räkning. I de fall företrädaren inte får företräda föreningen i samtliga
angelägenheter ska det tydligt framgå vad företrädaren får göra.
Den som tar emot uppdrag att företräda föreningen åtar sig redovisningsansvar över de handlingar som
utförs för föreningens räkning.
ALLMÄNT OM UPPRÄTTAT PROTOKOLL
Beslut i protokoll som lämnats till banken gäller tills föreningen i nytt protokoll beslutar att uppdraget ska
upphöra eller förändras och överlämnar protokollet till banken.
Banken förbehåller sig rätten att avgöra om protokoll kan godkännas.
UPPRÄTTANDE AV PROTOKOLL.
Protokoll upprättas med angivande av den person eller de personer som utses samt omfattningen av
uppdraget.
Disposition av tjänster och produkter i banken kan ske med olika tekniska lösningar. Om föreningen väljer
alla id-metoder kan disposition för närvarande ske med egen eller företagskopplad internetbanksdosa,
mobilt bank-id och id på kort. Föreningen kan begränsa dispositionen till att enbart gälla företagskopplad
dosa.
Observera att Telefonbankens tjänster och Bankkort enbart kan utföras av en person. Om protokollet
gäller endast för två personer i förening stryks paragraf 4 personliga tjänster.
Kopia av protokoll ska vara vidimerat av andra personer än den/de som har utsetts till företrädare.
BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
De personuppgifter avseende fullmaktsgivare och fullmaktshavare som lämnas till banken i denna fullmakt,
kommer att behandlas i datasystem hos banken och hos dess dotterbolag i Swedbankkoncernen i den
utsträckning som behövs för att tillhandahålla och administrera de produkter och tjänster som fullmakten
omfattar. Det kan också förekomma att personuppgifterna behandlas i datasystem hos företag och
organisationer med vilka banken och de bolag i Swedbankkoncernen som berörs av ifrågavarande tjänster
samarbetar.
Personuppgifter lämnas dock endast ut om det är tillåtet med hänsyn till banksekretessen. Information om
behandling av personuppgifter lämnas av bankens kontor, vilka också tar emot begäran om rättelse av
personuppgift.