EXEMPEL
PROTOKOLL EXTRA ÅRSMÖTE
för beslut att företräda föreningen i samtliga angelägenheter i Åse Viste Sparbank.
Föreningens namn och
organisationsnummer
Datum
Plats
Närvarande
Se bilaga.
§ 1 Mötets öppnade
Mötet öppnas.
§ 2 Val av ordförande,
sekreterare och
justeringsman/män
Till ordförande för mötet utses……………………………………………....................................
Till sekreterare för mötet utses………………………………………….......................................
Till justeringsman/män utses………………………………………………………………………..
§ 3 Mötets utlysande
Kallelse till mötet har skett genom …………….……………………………………………………
Mötet förklarar att kallelse skett enligt stadgarna.
§ 4 Godkännande av
dagordning
Dagordning
§ 5 Företrädare i
samtliga
angelägenheter
Mötet beslutar
1.
Inledande av bankförbindelse

beslut att ingå avtal med Åse Viste Sparbank

att utse företrädare för föreningen
Samtliga godkände dagordningen.
att utse
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
ange namn och personnummer
att
var för sig
två i förening (VAR GOD STRYK ETT ALTERNATIV)
företräda föreningen i samtliga angelägenheter vid ingående av avtal om produkter och
tjänster samt förfoga över föreningens engagemang i Åse Viste Sparbank samt underteckna
erforderliga handlingar.
Disponera föreningens produkter och tjänster med (välj ett av nedanstående alternativ):
alla id-metoder; för närvarande egen eller företagskopplad internetbanksdosa, mobilt bankid, eller bank-id på kort
endast företagskopplad dosa
Tjänster via Telefonbanken och Bankkort är personliga och kan utföras endast av en person.
I de fall företrädare utsetts att två i förening företräda föreningen krävs särskilt beslut om
företrädare ändå ensam får använda tjänster i Telefonbanken och Bankkort enligt § 4
Personliga tjänster. I annat fall utgår § 6.
§ 6 Personliga tjänster
Mötet beslutar att utöver vad som angivits i § 5 ovan
att utse
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
ange namn och personnummer
att var för sig ta emot:


bankkort,
kod till Telefonbanken,
för disposition av föreningens engagemang i Åse Viste Sparbank samt för föreningens
räkning ingå avtal om tjänster och produkter med Åse Viste Sparbank i föreningens
samtliga angelägenheter.
§ 7 Återkallelse av
tidigare utsedd
företrädare
Mötet beslutar
att återkalla …………………………………………………………………………………………..,
ange namn och personnummer
rätt att företräda föreningen och utföra tjänster i banken.
§ 8 Avslutning
Mötet avslutas
Vid protokollet:
Justeras:
……………………………………………… …………………………………
…………………………..
Kopia av ovanstående protokoll vidimeras:
………………………………………………………
Namnteckning
………………………………………………………
Namnteckning
………………………………………………………
Namnförtydligande
……………………………………………………….
Namnförtydligande
Bifogade handlingar
Föreningen ska vid inlämnandet av vidimerad kopia av detta protokoll bifoga:



föreningens stadgar med påskrift av styrelseledamot att det är ”nu gällande stadgar”, datum, namnteckning och
namnförtydligande,
handling från skatteverket utvisande organisationsnummer
vidimerad kopia av de två senaste årens årsmötesprotokoll,
Vidimering av kopia av handlingar sker genom att man skriver: ”Vidimeras :” Två andra personer än den/de som har utsetts till
företrädare undertecknar kopian av protokollet och skriver namnförtydliganden samt sin adress och sitt telefonnummer.
Bankens noteringar
Bifogade handlingar
Inlämnad (datum klockslag)
Stadgar
Inlämnad av (Namn + Id-kontroll, Id-kortsnummer anges )
Årsmötesprotokoll
Skatteregistreringsnummer
P-id / Signatur
P-id / Signatur
Granskad
Aviserad per telefon/post
Registrerad
P-id / Signatur
Återkallad
Datum och klockslag
Återkallad av namnteckning
P-id / Signatur
ÖPPEN
Mall Protokoll Årsmöte (doc)