AM_Ple_LegReport

advertisement
9.6.2010
A7-0109/267
Ändringsförslag 267
Carl Schlyter, Jill Evans
för Verts/ALE-gruppen
Betänkande
Renate Sommer
Information till konsumenterna om livsmedel
KOM(2008)0040 – C6-0052/2008 – 2008/0028(COD)
A7-0109/2010
Förslag till förordning
Artikel 16 - punkt 2
Kommissionens förslag
Ändringsförslag
2. De medlemsstater där ett livsmedel
saluförs kan på sitt territorium föreskriva
att uppgifterna ska anges på ett eller flera
av gemenskapens officiella språk.
2. De medlemsstater där ett livsmedel
saluförs ska på sitt territorium föreskriva
att uppgifterna ska anges på ett eller flera
av den berörda medlemsstatens officiella
språk.
Or. en
Motivering
Fastän EU har endast 23 officiella språk finns det många andra språk som är officiella inom
medlemsstaterna själva. Många konsumenter har dessa språk som modersmål och kommer
följaktligen att bättre förstå produktinformation som ges på de här språken. Föreliggande
ändringsförslag följer alltså exakt andan i lagstiftningen som går ut på att konsumenterna ska
få tydligare information.
AM\819971SV.doc
SV
PE441.840v01-00
Förenade i mångfalden
SV
9.6.2010
A7-0109/268
Ändringsförslag 268
Carl Schlyter
för Verts/ALE-gruppen
Betänkande
Renate Sommer
Information till konsumenterna om livsmedel
KOM(2008)0040 – C6-0052/2008 – 2008/0028(COD)
A7-0109/2010
Förslag till förordning
Artikel 27a (ny)
Kommissionens förslag
Ändringsförslag
Artikel 27a
Uppgifter om uppfödningsmetoder för
olika djurarter
Kommissionen ska senast den
31 december 2011 lägga fram specifika
kriterier för uppgifter om
uppfödningsmetoder för olika djurarter
från vilka kött, köttprodukter och mjölk
härstammar, enligt mönster från
föreskrifterna om märkningen av ägg i
kommissionens förordning (EG)
nr 557/2007 av den 23 maj 2007 om
tillämpningsföreskrifter för rådets
förordning (EG) nr 1028/2006 om
handelsnormer för ägg1. Dessa kriterier
ska fastställas genom delegerade akter i
enlighet med artikel 49a och på de villkor
som anges i artikel 49b och 49c.
Märkningen av livsmedel som innehåller
mjölk och kött ska sedan grunda sig på
detta.
____________________
1 EUT
L 132, 24.5.2007, s. 5.
Or. en
AM\819971SV.doc
SV
PE441.840v01-00
Förenade i mångfalden
SV
Motivering
Jordbruksutskottets ändringsförslag återinsätts.
AM\819971SV.doc
SV
PE441.840v01-00
Förenade i mångfalden
SV
9.6.2010
A7-0109/269
Ändringsförslag 269
Carl Schlyter
för Verts/ALE-gruppen
Betänkande
Renate Sommer
Information till konsumenterna om livsmedel
KOM(2008)0040 – C6-0052/2008 – 2008/0028(COD)
A7-0109/2010
Förslag till förordning
Artikel 29 - punkt 1 - stycke 2
Kommissionens förslag
Ändringsförslag
Denna punkt ska inte tillämpas på vin
enligt definitionen i rådets förordning
(EG) nr 1493/1999, öl och spritdrycker
enligt definitionen i artikel 2.1 i
Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr […] av den […] om
definition, beskrivning, presentation och
märkning av, samt skydd av geografiska
beteckningar för, spritdrycker, samt om
upphävande av rådets förordning (EEG)
nr 1576/89. Kommissionen ska [fem år
efter denna förordnings ikraftträdande]
lägga fram en rapport om tillämpningen
av denna punkt på dessa produkter och
kan låta rapporten åtföljas av särskilda
åtgärder där bestämmelserna om
obligatorisk näringsvärdesdeklaration för
dessa produkter fastställs. Dessa åtgärder,
som avser att ändra icke-väsentliga delar i
denna förordning genom att komplettera
den, ska antas i enlighet med det
föreskrivande förfarandet med kontroll i
artikel 49.3.
utgår
Or. en
Motivering
Eftersom förordningen syftar till en hög nivå på konsumenternas hälsa är det obegripligt
varför just alkoholhaltiga drycker ska gynnas och undantas från märkningskraven.
AM\819971SV.doc
SV
PE441.840v01-00
Förenade i mångfalden
SV
9.6.2010
A7-0109/270
Ändringsförslag 270
Carl Schlyter
för Verts/ALE-gruppen
Betänkande
Renate Sommer
Information till konsumenterna om livsmedel
KOM(2008)0040 – C6-0052/2008 – 2008/0028(COD)
A7-0109/2010
Förslag till förordning
Artikel 35 - punkt 4a (ny)
Kommissionens förslag
Ändringsförslag
4a. Märkning med varning för att
allergener av det slag som avses i
bilaga II oavsiktligen kan ha kommit med
i livsmedlet ska tillåtas endast om
livsmedelsföretaget kan påvisa att
korskontaminering inte gått att undvika
fastän de europeiska riktlinjerna om
hantering av allergener i livsmedel följts.
Kommissionen ska, efter samråd med
berörda parter, fastställa sådana riktlinjer
senast den 31 december 2011 genom
delegerade akter i enlighet med
artikel 49a och på de villkor som anges i
artikel 49b och 49c.
Or. en
Motivering
Märkning med varningstexter (såsom ”kan innehålla”, ”kan innehålla spår av”, ”inte
lämpligt för personer som är allergiska mot X”, ”kan inte garanteras vara fri från X” ...) och
uttryckliga varningar är vilseledande för konsumenter som lider av allergi mot eller
intolerans för olika livsmedel. Därför behövs det regler för att sådana varningar inte ska
användas annat än om risken för korskontaminering inte går att undanröjai tillräcklig grad
fastän man följt europeiska riktlinjer för god tillverkningssed. Erfarenheter från somliga
medlemsstater visar att det går att fastställa riktlinjer för god praxis.
AM\819971SV.doc
SV
PE441.840v01-00
Förenade i mångfalden
SV
9.6.2010
A7-0109/271
Ändringsförslag 271
Carl Schlyter
för Verts/ALE-gruppen
Betänkande
Renate Sommer
Information till konsumenterna om livsmedel
KOM(2008)0040 – C6-0052/2008 – 2008/0028(COD)
A7-0109/2010
Förslag till förordning
Artikel 35 - punkt 4b (ny)
Kommissionens förslag
Ändringsförslag
4b. I överensstämmelse med artikel 3.1
ska det vara tillåtet att ange uppgifter om
miljömässiga, sociala och etiska
hänsynstaganden i fråga om livsmedel.
För att inte uppmuntra till godtyckliga
utfästelser och för att garantera
jämförbarhet ska kommissionen inom
[12 månader från förordningens
ikraftträdande] lägga fram ett
lagstiftningsförslag om sådana kriterier
för livsmedel.
Or. en
Motivering
Miljömässiga, sociala och etiska kriterier är viktig vägledning för många konsumenters
beslut. Tillhandahållande av sådan information bör därför uppmuntras.
AM\819971SV.doc
SV
PE441.840v01-00
Förenade i mångfalden
SV
9.6.2010
A7-0109/272
Ändringsförslag 272
Carl Schlyter
för Verts/ALE-gruppen
Betänkande
Renate Sommer
Information till konsumenterna om livsmedel
KOM(2008)0040 – C6-0052/2008 – 2008/0028(COD)
A7-0109/2010
Förslag till förordning
Artikel 38a (ny)
Kommissionens förslag
Ändringsförslag
Artikel 38a
Nationella bestämmelser om särskilda
presentationsformer
Förutom kraven i artikel 34 får
medlemsstaterna besluta att införa ett
obligatoriskt system med ytterligare
presentation av
näringsvärdesinformationen med hjälp av
färg och text.
Sådana nationella system ska utarbetas i
överensstämmelse med de allmänna
principer och krav som fastställts i
kapitlen II och III i denna förordning,
och ska beakta resultaten från oberoende
konsumentforskning och omfattande
samråd med berörda parter.
Kommissionen ska uppmuntra och
underlätta informationsutbytet mellan
medlemsstaterna och mellan
kommissionen och medlemsstaterna i
frågor rörande antagandet och
genomförande av nationella system och
ska uppmuntra de berörda parterna att
delta i det.
Senast den …* ska kommissionen göra en
utvärdering av insamlade uppgifter om
konsumenternas användning och
förståelse av de olika nationella systemen
för att avgöra vilket system som är bäst
AM\819971SV.doc
SV
PE441.840v01-00
Förenade i mångfalden
SV
och mest användbart för konsumenterna i
Europa. Utifrån resultatet av
utvärderingen ska kommissionen lägga
fram ett förslag till ett harmoniserat
EU-system för märkningpå
förpackningens framsida.
_____________
* den första dagen i månaden 5 år efter
förordningens ikraftträdande.
Or. en
Motivering
Medlemsstaterna måste få möjlighet att införa nationella system under en viss tid, i syfte att
senare på EU-nivå införa det system som fungerar bäst.
AM\819971SV.doc
SV
PE441.840v01-00
Förenade i mångfalden
SV
9.6.2010
A7-0109/273
Ändringsförslag 273
Carl Schlyter
för Verts/ALE-gruppen
Betänkande
Renate Sommer
Information till konsumenterna om livsmedel
KOM(2008)0040 – C6-0052/2008 – 2008/0028(COD)
A7-0109/2010
Förslag till förordning
Artikel 40a (ny)
Kommissionens förslag
Ändringsförslag
Artikel 40a
Ytterligare föreskrifter för företag
Medlemsstaterna får anta eller behålla
nationella bestämmelser med ytterligare
bindande regler för företag som väljer att
frivilligt informera om ett livsmedels
specifika egenskaper på märkningen.
Or. en
Motivering
The article is added in order to allow member states to define national provisions on specific
quality aspects of food or food ingredients. For instance, some Member States have
established non-mandatory labels for 'gmo-free' foods (foods produced from animals that
have not been fed with genetically modified feedingstuffs). These national schemes are
sometimes of a 'facultative obligatory' nature: business operators do not have to participate,
but IF they participate, they have to comply with specific requirements. Such schemes are not
accounted for in the draft regulation (Art. 38 only concerns mandatory particulars and Art.
44 only concerns non-binding rules). Since Article 37 states as a principle that member states
may only adopt provisions in the field of food information where this is provided for, a
respective provision must be inserted.
AM\819971SV.doc
SV
PE441.840v01-00
Förenade i mångfalden
SV
9.6.2010
A7-0109/274
Ändringsförslag 274
Carl Schlyter
för Verts/ALE-gruppen
Betänkande
Renate Sommer
Information till konsumenterna om livsmedel
KOM(2008)0040 – C6-0052/2008 – 2008/0028(COD)
A7-0109/2010
Förslag till förordning
Artikel 41 - punkt 2
Kommissionens förslag
Ändringsförslag
2. Medlemsstaterna kan besluta att inte
kräva att vissa av de uppgifter som avses i
punkt 1 anges, med undantag av dem som
avses i artikel 9.1 c, förutsatt att
konsumenter eller storkök ändå får
tillräcklig information.
2. Medlemsstaterna kan besluta att inte
kräva att vissa av de uppgifter som avses i
punkt 1 anges, med undantag av dem som
avses i artiklarna 9.1 c och 10, förutsatt att
konsumenter eller storkök ändå får
tillräcklig information.
Or. en
Motivering
Det är mycket viktigt att kraven i bilaga III (som artikel 10 hänvisar till) om ”livsmedel där
märkningen ska innehålla en eller flera tilläggsuppgifter” (t.ex. livsmedel som förpackats i
vissa gaser, livsmedel med hög koffeinhalt etc.) även gäller för icke-färdigförpackade
livsmedel.
AM\819971SV.doc
SV
PE441.840v01-00
Förenade i mångfalden
SV
9.6.2010
A7-0109/275
Ändringsförslag 275
Carl Schlyter
för Verts/ALE-gruppen
Betänkande
Renate Sommer
Information till konsumenterna om livsmedel
KOM(2008)0040 – C6-0052/2008 – 2008/0028(COD)
A7-0109/2010
Förslag till förordning
Bilaga III - tabell - punkt 3a (ny)
Kommissionens förslag
Ändringsförslag
3a. LIVSMEDEL SOM INNEHÅLLER
GLUTAMINSYRA ELLER SALTER AV
GLUTAMINSYRA
3a.1 Livsmedel
som innehåller
en eller flera av
livsmedelstillsatserna E620,
E621, E622,
E623, E624 och
E625
”Innehåller
aptitstimulerande
ingredienser”
Or. en
AM\819971SV.doc
SV
PE441.840v01-00
Förenade i mångfalden
SV
9.6.2010
A7-0109/276
Ändringsförslag 276
Carl Schlyter
för Verts/ALE-gruppen
Betänkande
Renate Sommer
Information till konsumenterna om livsmedel
KOM(2008)0040 – C6-0052/2008 – 2008/0028(COD)
A7-0109/2010
Förslag till förordning
Bilaga III - tabell - punkt 3b (ny)
Kommissionens förslag
Ändringsförslag
3b. KÖTT SOM BESTÅR AV
SAMMANSATTA KÖTTDELAR
3b.1 Kött som
består av
sammansatta
köttdelar och kan
ge intryck av att
vara framställt av
en enda del
ska åtföljas av
uppgiften
”kommer från
sammansatta
köttdelar” i
samband med
namnet på
livsmedlet
Or. en
Motivering
Trots att Europaparlamentet röstade emot”köttklistret” trombin används andra ämnen med
samma egenskaper och olika medlemsstater har olika märkningskrav. Likväl har det
medgetts, också från kommissionens sida i dess förslag till åtgärd för trombin, att
konsumenterna till följd av att sådana ämnen används kan vilseledas om det slutliga
livsmedlet. För att inte konsumenterna ska vilseledas måste det därför införas ett
märkningskrav.
AM\819971SV.doc
SV
PE441.840v01-00
Förenade i mångfalden
SV
9.6.2010
A7-0109/277
Ändringsförslag 277
Carl Schlyter
för Verts/ALE-gruppen
Betänkande
Renate Sommer
Information till konsumenterna om livsmedel
KOM(2008)0040 – C6-0052/2008 – 2008/0028(COD)
A7-0109/2010
Förslag till förordning
Bilaga III - tabell - punkt 3c (ny)
Kommissionens förslag
Ändringsförslag
3c. FISK ELLER LIVSMEDEL SOM
INNEHÅLLER FISK
Om fisk eller
livsmedel som
innehåller fisk
kommer från ett
bestånd som
omfattas av en
återhämtningspla
n som antagits av
E.,
ska fiskens namn
åtföljas av
uppgiften
”kommer från
överexploaterade
bestånd”.
Or. en
Motivering
Det är av yttersta intresse för många konsumenters köpbeslut att veta om fiskbestånden för
den relevanta arten är utrotningshotade.
AM\819971SV.doc
SV
PE441.840v01-00
Förenade i mångfalden
SV
9.6.2010
A7-0109/278
Ändringsförslag 278
Carl Schlyter
för Verts/ALE-gruppen
Betänkande
Renate Sommer
Information till konsumenterna om livsmedel
KOM(2008)0040 – C6-0052/2008 – 2008/0028(COD)
A7-0109/2010
Förslag till förordning
Bilaga VI - del B - tabell - högra kolumnen - punkt 1 - stycke 1
Kommissionens förslag
Ändringsförslag
”Olja” tillsammans med
”Olja” tillsammans med en uppgift om
deras specifika vegetabiliska eller
animaliska ursprung.
 antingen adjektivet ”vegetabilisk” eller
”animalisk”, beroende på vilket som är
tillämpligt, eller
 en uppgift om deras specifika
vegetabiliska eller animaliska ursprung.
Or. en
AM\819971SV.doc
SV
PE441.840v01-00
Förenade i mångfalden
SV
9.6.2010
A7-0109/279
Ändringsförslag 279
Carl Schlyter
för Verts/ALE-gruppen
Betänkande
Renate Sommer
Information till konsumenterna om livsmedel
KOM(2008)0040 – C6-0052/2008 – 2008/0028(COD)
A7-0109/2010
Förslag till förordning
Bilaga VI - del B - tabell - högra kolumnen - punkt 2 - stycke 1
Kommissionens förslag
Ändringsförslag
”Fett”, tillsammans med
”Fett”, tillsammans med en uppgift om
deras specifika vegetabiliska eller
animaliska ursprung.
 antingen adjektivet ”vegetabiliskt” eller
”animaliskt”, beroende på vilket som är
tillämpligt, eller
 en uppgift om deras specifika
vegetabiliska eller animaliska ursprung.
Or. en
AM\819971SV.doc
SV
PE441.840v01-00
Förenade i mångfalden
SV
9.6.2010
A7-0109/280
Ändringsförslag 280
Carl Schlyter
för Verts/ALE-gruppen
Betänkande
Renate Sommer
Information till konsumenterna om livsmedel
KOM(2008)0040 – C6-0052/2008 – 2008/0028(COD)
A7-0109/2010
Förslag till förordning
Bilaga VI - del B - tabell - punkt 17
Kommissionens förslag
Definition av livsmedelskategori
17. Skelettmuskulatur av däggdjurs- och
fågelarter som är tjänliga som livsmedel,
med naturligt ingående eller angränsande
vävnad, i de fall den totala fett- och
bindvävshalten inte överstiger de värden
som anges nedan, och köttet utgör en
ingrediens i ett annat livsmedel. De varor
som omfattas av definitionen av
”maskinurbenat kött” är undantagna från
denna definition.
Kategoribeteckning
”…kött” i kombination med
namnet/namnen på den eller de djurarter
som det kommer från
Maxgränser för halten av fett och bindväv
för ingredienser som betecknas ”…kött”
Art
Fett
(%)
Bindväv
(%)
Däggdjur
(med
undantag av
kaniner och
svin) och
blandningar
av olika
djurarter där
däggdjursinslaget
dominerar
25
25
Svin
30
25
AM\819971SV.doc
SV
PE441.840v01-00
Förenade i mångfalden
SV
Fåglar och
kaniner
15
10
Om dessa maxgränser överskrids, men
alla andra kriterier för ”kött” är
uppfyllda, ska halten av ”…kött” justeras
nedåt i enlighet med detta och
ingrediensförteckningen innehålla,
förutom beteckningen ”…kött”, uppgifter
om innehållet av fett och/eller bindväv.
Ändringsförslag
Definition av livsmedelskategori
Kategoribeteckning
17. Skelettmuskulatur av däggdjurs- och
fågelarter som är tjänliga som livsmedel,
med naturligt ingående eller angränsande
vävnad, i de fall köttet utgör en ingrediens i
ett annat livsmedel. De varor som omfattas
av definitionen av ”maskinurbenat kött” är
undantagna från denna definition.
”…kött” i kombination med
namnet/namnen på den eller de djurarter
som det kommer från, följda av orden ”där
det ingår” samt den totala fett- och
bindvävshalten (uttryckt i procent)
Or. en
Motivering
Det är oacceptabelt att animaliska produkter som består av upp till 55 procent fett och
bindväv kan märkas som ”kött”. Procentandelen fett och bindväv bör därför alltid anges i
ingrediensförteckningen.
AM\819971SV.doc
SV
PE441.840v01-00
Förenade i mångfalden
SV
9.6.2010
A7-0109/281
Ändringsförslag 281
Carl Schlyter
för Verts/ALE-gruppen
Betänkande
Renate Sommer
Information till konsumenterna om livsmedel
KOM(2008)0040 – C6-0052/2008 – 2008/0028(COD)
A7-0109/2010
Förslag till förordning
Bilaga VI - del B - tabell - punkt 18
Kommissionens förslag
Definition av
livsmedelskategori
18. Alla slag av
varor som omfattas
av definitionen av
”maskinurbenat
kött”
Ändringsförslag
Kategoribeteckning
”Maskinurbenat
kött” i
kombination
med
namnet/namnen
på den eller de
djurarter som
det kommer
från
Definition av
livsmedelskategori
Kategoribeteckning
18. Alla slag av
varor som
omfattas av
definitionen av
”maskinurbenat
kött”
”Maskinurbenat
kött” i
kombination med
namnet/namnen
på den eller de
djurarter som det
kommer från,
följda av orden
”där det ingår”
samt den totala
fett- och
bindvävshalten
(uttryckt i
procent)
Or. en
Motivering
Jämför ovanstående motivering. Procentandelen fett och bindväv bör alltid anges i
ingrediensförteckningen.
AM\819971SV.doc
SV
PE441.840v01-00
Förenade i mångfalden
SV
9.6.2010
A7-0109/282
Ändringsförslag 282
Carl Schlyter
för Verts/ALE-gruppen
Betänkande
Renate Sommer
Information till konsumenterna om livsmedel
KOM(2008)0040 – C6-0052/2008 – 2008/0028(COD)
A7-0109/2010
Förslag till förordning
Bilaga VIII - punkt 5
Kommissionens förslag
Ändringsförslag
5. Om ett livsmedel i fast form ligger i en
lag, ska även livsmedlets avrunna vikt
anges.
5. Om ett livsmedel i fast form ligger i en
lag, ska även livsmedlets avrunna vikt
anges. Respektive livsmedels kilopris ska
baseras enbart på den avrunna
nettovikten.
I denna punkt avses med en lag följande
varor, eventuellt i blandningar och även i
fryst eller djupfryst tillstånd, förutsatt att
vätskan endast är ett komplement till den
aktuella beredningens väsentliga
beståndsdelar och således inte en för köpet
avgörande faktor: vatten, saltlösningar,
saltlake, livsmedelssyror lösta i vatten,
ättika, sockerlag, vattenlösningar med
andra sötningsmedel; i fråga om frukt eller
grönsaker, frukt- eller grönsaksjuicer.
I denna punkt avses med en lag följande
varor, eventuellt i blandningar och även i
fryst eller djupfryst tillstånd, förutsatt att
vätskan endast är ett komplement till den
aktuella beredningens väsentliga
beståndsdelar och således inte en för köpet
avgörande faktor: vatten, saltlösningar,
saltlake, livsmedelssyror lösta i vatten,
ättika, sockerlag, vattenlösningar med
andra sötningsmedel; i fråga om frukt eller
grönsaker, frukt- eller grönsaksjuicer.
Or. en
Motivering
Bestämmelse för att inte konsumenten ska vilseledas av prismärkningen.
AM\819971SV.doc
SV
PE441.840v01-00
Förenade i mångfalden
SV
Download