Uppdrag: Patientperspektiv i expertgruppen för

advertisement
Uppdrag: Patientperspektiv i expertgruppen för moderna
patientenkäter om hälsa
Visöker1-2personermedpatientperspektivsomskaingåiexpertgruppenförmoderna
patientenkäteromhälsa.
Expertgruppenärenutvärderingsgruppsomskagranskaochfastställaöversättningarav
enkätertillpatienteravolikaaspekteravhälsa.Gruppeninnehållerpersonermedolika
perspektivochkompetenssomläkare,fysioterapeuter,sjuksköterskor,statistikerochpsykolog.
Idettaarbeteärpatientperspektivetheltavgörandeförattfrågornaskautformasrättfrån
börjanisambandmedöversättningenfrånengelska.Dessamodernapatientenkäterär
dynamiskaochställerinteflerfrågorännödvändigttillvarjepatient,senedan.
Tid:Cirka5heldagar,frånaugustitillnovember.Ingenförberedelsetidkrävs.
Plats:QRCStockholm,Västgötagatan2,4tr,Stockholm
Erfarenhet:Patienterfarenhetavmedverkanivårdutvecklingellerföreträdarerfarenhetärett
krav.Duskakunnatillämpadinkunskapocherfarenhetoavsettdiagnosgrupp.Dubörhastort
intresseavochhaerfarenhetavhälsoenkätertillpatienter.Godakunskaperisvenskaoch
engelskakrävs.
Ersättning:ErsättningutbetalasförmötestidpåQRCStockholmsamtförresorditviabilligaste
färdsätt.Summanförheldagär1700krochhalvdag850kr,denäraldrigmindreänförhalv
dag.Inkomstbortfallersättsinte.Arvodeutgårejtillpersonanställdienpatientorganisation.
Sistaanmälningsdag:15augusti2016.
Anmälan:VälkommenattkontaktaEvalillNilsson,[email protected],0725–824237,
QRCStockholm,projektledare.
Läsmeromprojektetochuppdragetpånästasida.
Ett samarbete mellan
Bakgrundtillprojektetochuppdraget
Undermaj-juni2016startadesöversättningsprocessenavnågraskitembanker(senedan)inom
domänernafysiskfunktion,smärta/smärtbeteende,fatigue,depressionochsociala
aktiviteter/relationer.Deförstabankernaärtänktaattvaraifunktionsenastislutetav
2016.Översättningsprocedurenföljerettstriktprotokoll,medblandannatkognitivaintervjuer,
pilottesterochharmoniseringmedandraöversättningar.FörutomExpertgruppenfinnsdetäven
ettprojektteamochenstyrgrupp.
Vadärenitembank?
Enitembankärenmodernformavenkätmedettstortantalfrågorsomkanindividanpassas.
Medhjälpavettdatorprogramväljsdemestlämpadefrågornatillvarjepersonutifråndennes
svarpåföregåendefrågor.Allasvarärjämförbaraprecissomientraditionellenkätävenom
personernaintesvararpåsammafrågorochpåolikamånga.Enenkätienitembankärvanligen
kortareänentraditionellenkät.
VadärPROMIS?
PROMISärettitembanksystemförhälso-ochsjuvårdensominitieradesavNationalInstituteof
HealthiUSA.Syftetvaratterbjudamoderna,nationellapatientrapporterademåttsom
kananvändasförflertaletpatientgruppertillenmycketlågkostnadochmedettnationellt
supportsystem.
Påsenareårhareninternationellforskargrupparbetatmedattspridainformationomsystemet
ävenutanförUSA.FleraländeriEuropavisatintresseförattanvändasystemet.Längstharman
kommitiNederländernadärmansnartöversatthelasystemet.
Detfinnsett10-talkärndomäner(itembanker)inomsystemet,såsomfysiskfunktion,
smärta/smärtbeteende,fatigue,sömn,depression,ångestsamtsocialaaktiviteterochrelationer,
ochettständigtväxandeantaltilläggsdomäner.Tankenärattkärndomänernaskavararelevanta
förallaoavsettdiagnos.Detpågårävenarbetemedattkompletterabankernamed
sjukdomsspecifikaitemsföranvändninginomområdendärmersjukdomsspecifikamätningar
behövs.Idagfinnstillexempelcancerspecifikaversioneravflertaletbanker.
LäsmerpåNorthwesternUniversityssida/PROMIShär.
Ett samarbete mellan
Download