sammanfattning

advertisement
SAMMANFATTNING
Syftet med denna studie var att beskriva det stöd som bröstcancerdrabbade kvinnor ansåg vara
av stor betydelse under sjukdomstiden samt att belysa kvinnornas känslor i samband med
sjukdomen utifrån begreppen coping och fatigue. Studien utfördes med hjälp av 25
vetenskapliga artiklar från åren 1993-2004. Artikelsökningen har skett via databaserna Elin,
PubMed, Blackwell-Synergy och Elsevier (Science Direct). Sökorden som användes enskilt
eller i kombination var breast cancer, fatigue, care, coping strategies, experience, information,
nursing och support. Urvalet av artiklar gjordes utifrån syfte och frågeställningar. Dess
vetenskapliga värde skattades med hjälp av granskningsmallar enligt Forsberg och
Wengström. Resultatet visade att det var av stor betydelse att bröstcancerdrabbade kvinnor
fick stöd under sjukdomstiden för att känna trygghet och ökat välbefinnande. Det framkom
även att information var en viktig del i omvårdnaden av kvinnorna. Det framkom vidare i
studier att bröstcancerdrabbade kvinnor som använde flera typer av copingstrategier samtidigt
lättare kunde hantera sin sjukdom. De som deltog i samtalsgrupper hade ökad chans att
emotionellt ta sig genom sjukdomen, jämfört med dem som inte deltog. Upplevelsen av
fatigue varierade och förändrades under sjukdomstiden hos dessa kvinnor. Hos dem som
motionerade kontinuerligt sjönk fatiguenivån jämfört med dem som inte motionerade alls.
Studier visade även ett samband mellan fatigue och sömnrubbningar.
Nyckelord
Bröstcancer, omvårdnad, information, stöd, coping, fatigue
Download
Random flashcards
Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards