Sötvattenslaboratoriets provfisken i vattendrag år 2006
Skärån
Vattendragsuppgifter Skärån
47 km2
Skog (%):
63
Koordinater (X / Y):
622167-133628
Avrinningsareal:
Län:
Skånes län
Längd:
20,0 km
Sjö (%):
0,8
Vattensystem (SMHI):
Rönneå (96)
Kalkningsmetod:
Ej kalkad
Karta:
03C SO
Vattendistrikt:
Södra Östersjön
Startår för kalkning:
-
Första elfiske:
1997
Geografisk region:
Boreonemoral
Fiskregion (FIRE 5):
Södra Sverige över HK
Beskrivning
Fisksamhällets
utveckling under provfiskeserien
Skärån är till stor del belägen i Söderåsens
nationalpark, ca 5 km söder om Ljungbyhed i
norra Skåne. Vattendraget är relativt opåverkat i de övre och mellersta delarna som rinner
genom en djupt nedskuren ravin i Söderåsens
sydöstra del, men den nedre delen av Skärån
(belägen utanför nationalparken) är kraftigt
kanaliserad och påverkad av jordbruk (Bergquist 2005).
Undersökningarna inom det nationella miljöövervakningsprogrammet startade år 2000
och från och med 2003 har elfisket omfattat
samma tre lokaler. Samordnade undersökningar av vattenkemi, kiselalger, bottenfauna och
fisk utförs vid elfiskelokalen ”Skäralid, ovan
dammen” som ligger nedströms de övriga två
elfiskelokalerna.
I genomsnitt för perioden 2000-2006 har
Skärån haft ett pH-värde på 7,5 och en alkalinitet på 0,8 mekv/l (SLU 2008). Vattnet är
därmed nära neutralt och har en mycket god
buffertkapacitet (Wilander 1999).
Under provfiskeperioden 1997-2006 har
variationerna i öringfångsterna varit relativt
små. Men på lokalen ”O Kopparhatten” har
dock tätheten av äldre öring ökat signifikant
mellan åren 2003-2006 (Theils slope, p = 0,03).
Noterbart är också att det vid 2002 års elfiske
fångades ovanligt många äldre öringar på
lokalen ”Kopparhatten 3 bron”.
Klassificering enligt
bedömningsgrunderna för fisk (VIX)
Vid alla provfisketillfällena under perioden
1997-2006 har fiskindexet (VIX) varit över
gränsen för ”hög ekologisk status” på samtliga
lokaler. Fiskindexet indikerar att Skärån har
en fiskfauna med god till hög ekologisk status.
Sedan 2003 har fiskindexet i genomsnitt för
de undersökta lokalerna varit högre än hög
ekologisk status.
Referenser
Fisksamhället
Bergquist, B. 2005. Påverkansbedömning för
nationella referensvattendrag. Projektrapport,
skickad till Naturvårdsverket 2005-12-02. 35
sidor.
Öringbeståndet i Skäråns nedre del är havsvandrande men i ravinen uppströms dammen
vid Skäralid är öringbeståndet stationärt då
dammen utgör vandringshinder för fisk.
Vid elfiske i Skärån har fångsterna dominerats av öring på alla tre lokalerna. Övriga
arter som förekommit i fångsten är bäcknejonöga, elritsa, gädda, småspigg och ål. Huvuddelen av fångsten utgörs av äldre öring
i storleken 10–20 cm vilket medfört att den
totala öringtätheten är högre i Skärån (40,0
individer per 100 m² vid 2006 års elfiske)
jämfört med övriga referensvattendrag. Tätheten av årsungar är dock relativt låg förutom
på en lokal, ”Ovan Kopparhatten”. Tätheten
av öringungar är därför lägre i Skärån (13,8
individer per 100 m² vid 2006 års elfiske) jämfört med medelvärdet för miljöövervakningens
referensvattendrag (21,0 individer per 100 m2).
SLU, 2008. Institutionen för miljöanalys, databank. [Elektronisk]. Tillgänglig: <http://info1.
ma.slu.se/db.html>. [2008-02-28].
Wilander, A. 1999. Surhet/försurning. I Wiederholm, T. (Red.). Bedömningsgrunder för
Miljökvalitet. Sjöar och vattendrag. Bakgrundsrapport 1. Kemiska och fysikaliska
parametrar. Naturvårdsverket Rapport 4920:
73–108.
155
Sötvattenslaboratoriets provfisken i vattendrag år 2006
Skärån
Antal öring (median ± max och min) per 100 m²
Äldre än årsungar
Årsungar
Skärån
0,8
VIX
100
75
Medel
Kopparhatten
2 bron
Kopparhatten
3 bron
O
Kopparhatten
Skäralid ovan
dammen
0,6
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1997
2006
2005
2004
2003
2002
2001
0,0
2000
0
1999
0,2
1998
25
1998
0,4
50
1997
Antal
1,0
Beräknad öringtäthet (antal individer per 100 m2)
uppdelat på årsungar och äldre öring i Skärån under
perioden 1997 till 2006.
Utvecklingen av ekologisk status enligt
bedömningsgrunder för fisk (VIX) i de elfiskade lokalerna
i Skärån. Den svarta heldragna linjen i figuren anger
gränsen mellan god och måttlig ekologisk status och den
tjockare röda linjen anger medelvärdet för lokalerna.
Antal öring i Skärån år 2005
Antal öring i Skärån år 2006
60
60
Mean =12,5316
Std. Dev. =4,02922
N =301
Mean =11,6379
Std. Dev. =3,80205
N =301
40
40
20
20
0
0
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
0
50
Storleksfördelningen av öring i Skärån vid 2005 och 2006 års elfisken.
156
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50