LIVET I VATTNET FORSEN åTERSTÄLLS

advertisement
Välkommen
Grönkullens fors
Livet i vattnet
Vandrande fiskar som lax, öring och ål kan leva i
både salt och sött vatten. När de ska leka (para sig) simmar de
långa sträckor för att återvända till den plats där de själva en
gång kläcktes.
Hulta kraftverk
Töllsjön
Hulta damm
Forsen återställs
Grönkullens fors
fjädermygg
larver
bäcksländelarv
Sörån
Forsa kraftverk
När vi återställer vandringsvägar och
öring åter kan vandra upp i Sörån, nästan ända upp till Viaredssjöns utlopp där nästa dämme finns. Omkring 60 000 m2 lämpliga lek- och uppväxtområden i Sörån har blivit tillgängliga för
vandrande öring. På sikt kan även lax komma hit, men då krävs
ytterligare åtgärder längre nedströms.
forsar gynnas vandrande fisk, men också många
andra organismer. En av dessa är flodpärlmusslan, en mycket
ovanlig mussla. Den är beroende av rent, strömmande vatten och
att det finns öring i vatten­draget. Flodpärlmusslans larver lever
nämligen på fiskens gälar.
n
Kungsbackafjorden
så
ns
m
lf
n
Lygner
s
n
e
te
ys
Ro
sån
Sundsjön
Stensjön
v
Storå
Hjälm
t
t
a
ssjön
d
Viare
På 1800-talet hade Rolfsåns vattensystem stora bestånd av lax och
öring. Utbyggd vattenkraft och rensningar i vattendragen har bidragit
till att att bestånden har minskat. Målet är nu att:
• få tillbaka vandrande fisk i Rolfsåns vatten­system
• lax ska kunna återvända till Storån
• det ska finnas gott om öring i Sörån och Nolån
• flodpärlmussla ska kunna föröka sig
• ål ska kunna vandra utan hinder.
Två länsstyrelser och fyra kommuner arbetar tillsammans med kraft­
verkens ägare. Vi bygger fiskvägar förbi kraftverken och river dammar
som inte längre används. På www.rolfsan.se kan du läsa mer.
Livscykel för vandrande
lax och havsöring:
dagsländelarv
sötvattensgråsugga
Ålgårda kraftverk
Rolf
och låg då vid Grön­kullen.
Här producerades arbets­
kläder, stärk- och sportskjortor, pyjamasar och
kontorsrockar. Fabriken
fick sin el från Grönkullens
kraftverk i Sörån.
bäckbagge
Dammen vid Grönkullen har rivits så att
ån
Nord
Apelnäs kraftverk
Aktiebolaget
Textilkompaniet
(TK) startades 1919,
kräftdjur, skalbaggar och sländlarver lever i det strömmande vattnet. Dessa djur kallas för bottenfauna.
Vattendrag med rik botten­fauna lockar till sig
både fågel och fisk, som kalasar på det stora utbudet av mat. Flera av bottenfaunans rep­res­en­
trollsländelarv
tanter spelar också en viktig roll som ned­brytare.
Om dessa naturens rengörare inte fanns
skulle bottnarna snart täckas av tjocka
lager med gamla löv och annat växtmaterial.
”husmaskar”
nattsländelarver
jungfrusländelarv
Men kraftverk och dammar kan bli vandrings­
hinder, som fisken helt enkelt inte kommer förbi. Minskat
vatten­flöde i de naturliga åfårorna innebär också att fiskarnas
lek- och uppväxtområden försvinner.
Här är du!
Bosgårdens kraftverk
En rad olika smådjur som snäckor,
lekande öring
forsärla
Nol
ån
I Rolfsåns vattensystem finns värdefulla sjöar och vattendrag med rikt växt- och
djurliv. De fiskrika, forsande åarna har nyttjats av människan under århundraden.
Men vatten­miljön har förändrats vilket missgynnat vandrande fiskar och
andra djur. Nu återställs naturen i samarbete med kraftbolagen
dagslända
så att det porlande vattnet åter kan sjuda av liv.
till projektet biologisk
återställning i Rolfsåns vattensystem!
1971 brann kraftverket ner men dammen
fanns kvar. Hösten 2005 revs dammen, men delar av
dammbyggnaden sparades och är nu utsiktsplats över
forsen. Dessutom anlades en stig och en trappa, så att
man kan komma fram till vattnet.
Efter några år i havet börjar fisken
sin lekvandring. Den vandrar upp i
Rolfsån, Storån, Sörån eller Nolån,
och återvänder till den plats där den
själv en gång kläcktes.
Fisken leker under hösten, i strömmande vatten. Där läggs rommen på
steniga bottnar (lekgrus). Efter leken
dör fisken eller återvänder till havet.
Fiskens ägg kläcks på våren. Ynglen
stannar i grusbotten några veckor
efter kläckningen.
På våren lämnar unga fiskar (1–3 år)
sin födelseplats. Vissa vandrar ut till
Kungsbackafjorden, andra vandrar
en kortare sträcka och stannar i en
sjö eller ett vattendrag.
öring
Väl ute i havet börjar fisken att
äta skarpsill, tobis och sill och växer
snabbt. Laxens vandringar i Nordost­
atlanten kan vara mycket långa, till
skillnad från öringen som håller sig
till i kustnära vatten.
strömstare
I Lygnern finns ett bestånd med insjööring, som vandrar från sjön upp i
vattendragen där den leker. Efter leken vandrar den tillbaka till Lygnern.
flodpärlmussla
elritsa
igel
Dammen revs och forsen åter­skapades.
Ny åbotten byggdes upp av naturliga stenblock som
lades noggrant på plats, sten för sten.
© Produktion: Naturcentrum AB, 2010.
Illustrationer: P. Elfman (återskapad fors),
N. Forshed (undervattensbild och småkryp),
T. Johannesson (dagslända). A. Andersson
(forsärla) och M. Nilsson (livscykel).
Download