Forsa kraftverk - Länsstyrelserna

Välkommen!
Fiskväg vid vid forsa kraftverk
Forsa gör att lax och öring nu får tillgång till 24 400 m² lekoch uppväxt­områden i Nolån, upp till Hulta damm där nästa
vandrings­­hinder ligger.
Det finns även planer på att åtgärda de två vandringshindren uppströms vid Hulta. Då skulle fiskarna få tillgång till
ytter­ligare 65 000 m² lek- och uppväxtområden i Nolån.
Ål
blankål
Vid Forsa fanns också
ett tegelbruk.
Från tegel­bruket drogs
ett industri­spår som
anslöt till järnvägen
mellan Göteborg och
Borås. Den smala järn­vägen
gick tvärs över ån, och kanske
var det många lass som hamnade i vattnet. Än i dag kan man
nämligen hitta tegel­kross i vattnet
och på stränderna.
Hanmusslor sprutar ut
spermier som befruktar
honmusslornas ägg. Äggen
utvecklas till små larver.
Ny fiskväg
gulål
Ål är en annan vandrande fisk som gynnas
Flodpärlmusslan är ett fascinerande djur
som under sina första år lever på lax- och öringungar. Den är fridlyst och klassad som starkt hotad i Sverige, men finns kvar i Rolfs­
åns vattensystem även om den minskat i antal. Musslorna får större chans att överleva när strömsträckor och fiskvägar återställs.
n
Lygner
Kungsbackafjorden
ns
så
lf
Sundsjön
Stensjön
v
Storå
n
Hjälm
m
På 1800-talet hade Rolfsåns vattensystem stora bestånd av lax och
öring. Utbyggd vattenkraft och rensningar i vattendragen har bidragit
till att att bestånden har minskat. Målet är nu att:
• få tillbaka vandrande fisk i Rolfsåns vatten­system
• lax ska kunna återvända till Storån
• det ska finnas gott om öring i Sörån och Nolån
• flodpärlmussla ska kunna föröka sig
• ål ska kunna vandra utan hinder.
Två länsstyrelser och fyra kommuner arbetar tillsammans med kraft­
verkens ägare. Vi bygger fiskvägar förbi kraftverken och river dammar
som inte längre används. På www.rolfsan.se kan du läsa mer.
Livscykel för vandrande
lax och havsöring
Efter några år i havet börjar fisken
sin lekvandring. Den vandrar upp i
Rolfsån, Storån, Sörån eller Nolån,
och återvänder till den plats där den
själv en gång kläcktes.
Fisken leker under hösten, i strömmande vatten. Där läggs rommen på
steniga bottnar (lekgrus). Efter leken
dör fisken eller återvänder till havet.
På våren lämnar unga fiskar (1–3 år)
sin födelseplats. Vissa vandrar ut till
Kungsbackafjorden, andra vandrar
en kortare sträcka och stannar i en
sjö eller ett vattendrag.
glasål
Larverna söker upp en lax eller
öring och lever som parasiter på
fiskens gälar.
Ålgårda kraftverk
t
t
a
s
n
e
te
s
y
Fiskens ägg kläcks på våren. Ynglen
stannar i grusbotten några veckor
efter kläckningen.
larv
Larverna lämnar
fiskarna efter några
år och utvecklas sedan till små musslor i botten­gruset.
Bosgårdens kraftverk
sån
kans tjänst under minst 400 år. Redan på 1600- och 1700-talet
fanns här både såg och kvarn. I slutet på 1800-talet, då industrialieringen tog fart, byggdes ett nytt sågverk. Ån breddades
och sprängdes djupare. Samtidigt byggdes en ny kvarn som
fick vatten via en stor trätub.
Senare byggdes kvarnen om till kraftstation som började
leverera elkraft år 1910. Sågen och kvarnen lades troligen ned
på 1950-talet, men på 1980-talet startade verksamheten igen
när Forsa nya kraftverk byggdes.
rom
Den vuxna musslan kan
bli över 200 år gammal!
Sörån
Forsa kraftverk
ön
dssj
Viare
när fiskvägar återställs. Sedan 1970-talet har ålen minskat med
mer än nittionio procent och den är därför upptagen på en internationell lista över hotade arter, den så kallade rödlistan.
Väl ute i havet börjar fisken att
äta skarpsill, tobis och sill och växer
snabbt. Laxens vandringar i Nordost­
atlanten kan vara mycket långa, till
skillnad från öringen som håller sig
till i kustnära vatten.
Ålen lägger sin rom på andra sidan Atlanten, och
I Lygnern finns ett bestånd med insjööring, som vandrar från sjön upp i
vattendragen där den leker. Efter leken vandrar den tillbaka till Lygnern.
dör sedan. Rommen kläcks till larver som under tre år driver
med Golfströmmen till våra breddgrader. Under resans gång
förvandlas larverna till genomskinliga glasålar. Dessa blir gul­
ålar som vandrar upp i Rolfsåns vattenssystem. Där lever de
under kanske 20 år för att sedan förvandlas till blankålar. Nu är
det dags för den otroliga strapatsen att vandra över Atlanten
till lekområdet som troligen ligger i Sargassohavet!
2009 byggdes en fiskväg i form av en liten bäck
(”ett omlöp”) bredvid den ursprungliga åfåran vid Forsa kraftverk. Omlöpet erbjuder vandrande fisk en väg förbi fallet och
kraftverket. Under vår och höst släpper man på extra vatten
till omlöpet så att fiskarna hittar rätt väg.
© Produktion: Naturcentrum AB, 2010. Illustrationer: N. Forshed (röd strömslända), N. Johansson (träbro och grävskopa), T. Johannesson
(ål, flodpärlmussla och nattslända), M. Holmer (lax och öring) och M. Nilsson (öringens och laxens livscykel).
som fiskarna inte kommer förbi. Då kan de inte nå lek- och uppväxtområden längre uppströms.
Flodpärlmussla
ån
Nord
Ro
Kraftverk och dammar kan bli vandrings­hinder,
leva i både salt och sött vatten. När de ska leka (para sig) simmar
de långa sträckor för att återvända till den plats där de själva en
gång kläcktes.
Grönkullens fors
Rolf
Forsafallet har levererat kraft i männis-
Den nya fiskvägen förbi fallet och kraftverket vid
Lax och öring är vandrande fiskar som kan
Töllsjön
Apelnäs kraftverk
Lax och öring
Havsöring
Hulta kraftverk
Hulta damm
Kraft och tegel
nattslända
Lax
Här är du!
ån
röd strömslända
Nol
I Rolfsåns vattensystem finns värdefulla sjöar och vattendrag med rikt
växt- och djurliv. De fiskrika, forsande åarna har nyttjats av människan
under århundraden. Men vatten­miljön har förändrats vilket missgynnat
vandrande fiskar och andra djur. Nu återställs naturen i samarbete med
kraftbolagen så att det porlande vattnet åter kan sjuda av liv.
till projektet biologisk
återställning i Rolfsåns vattensystem