Skånskt fiske
det mesta av det bästa
Länsstyrelsen arbetar för livskraftiga
fiskbestånd, ett långsiktigt hållbart
yrkesfiske och ett rikt och varierat
sport- och fritidfiske
Fiskevård = återskapande
Det började med fiskevård………
1900 – 1970 Utsättningar, rotenon, laxtrappor
1970 – 1985 Fiskvägar, strömkoncentratorer,
nyttjandeaspekt, utsättningar
1985 – 2007 Utrivning/omlöp, faunapassager,
utsättningar fasas ut!
2007Nedvandringsvägar, åtgärder på
land, djärvare och bredare
målsättningar, mer pengar – fler
aktörer, vattensystemtänk,
Finansiering
Bensinskattemedel – 1960
Prisregleringsmedel på fisk- 95
Fiskeavgiftsmedel 1950 Fiskevårdsbidrag 1985 BÅT 1990 EU-EFF, LIFE 1995 ÅGP medel 2007 Restureringsmedel 2007 Havsmiljöpengar 2008 LOVA, LONA, LBU
Vad har vi åstadkommit i Skåne?
• Vi har skapat drygt 100 fiskvägar, varav
hälften är faunapassager!
• Cirka 35 miljoner sedan 1996 i totalt 210
fiskevårdsprojekt!
• Öring och lax de stora vinnarna
• Insjööring, musslor, grönling, sandkrypare
och ål är andra arter som gynnats.
• Forsmiljöer har återskapats, reglering
har upphört, rensade vattendrag har
återställts.
Ta vara på erfarenheterna!
Gonarp
År
Antal fiskar uppvandrande
2001
2002
2003
60
räknaren ur funktion
22
Vunna erfarenheter
• Målsättning viktig - att återskapa vattenmiljöer
Vad är ursprungligt? Vad är möjligt?
• Alla intressen vägs in vid planeringen
• Se på vattensystemnivå – Från kompromisser på
åtgärdsnivå till kompromisser på vattensystemsnivå
• Varaktiga och underhållsfria åtgärder – tekniska
lösningar blir aldríg annat än kompromisser!
• Lagstiftningen skapar möjligheter till höjda ambitioner
• Alla vinner på frivilliga lösningar
• Underskatta inte de små vattendragens betydelse!
• Beakta all påverkan på vattenområdet såsom
utdikning, avlopp, försurning, kraftverk,
lågvattenflöden, m.m.
Hur får vi mest för pengarna?
1. Ändamålsenliga och beprövade åtgärder
2. Lyft momsen annars + 25 %
3. Upphandling eller minst 3 anbud
4. Löpande räkning istället för
totalentreprenad
5. Ställ krav på sökanden
6. Utbyt erfarenhet och samordna
7. Konsult eller egen regi?
Finansiering från fiskets område
• Europeiska fiskerifonden 2007-2013
47 miljoner varav 14 miljoner återstår.
Ålnedvandringsåtgärder är prioriterade.
Stödsats 50%.
• Fiskevårdsbidrag 0,5 - 1 miljon kr per år.
Avser åtgärder som ger effekt i havet eller för
hotade arter. Upp till 100% stöd.
• Fyra miljoner i fiskeavgiftsmedel för åtgärder i
områden som skadats av olika ingrepp som
utfyllnader, kraftverk, brobyggen, m.m. Upp
till 100% stöd.
Utmaningar
•
•
•
•
•
•
Äldre kraftverk utan vattendomar
Dikningsföretagen
Låga sommarflöde
Kraftverksfria vattendrag
Nedvandringsvägar för ål
Hållbar förvaltning av havets fiskbestånd
EXEMPEL Åtgärder i
Bäljane å
• Ebbarps kraftverk, korttidsreglering
upphör 2009
• Inlösen och utrivning av Hyllstofta
kraftverk 2008
• Omlöp vid Söndraby sågverk 2006
• Inlösen utrivning av Vedby kraftverk 2005
• Fiskvägar i Perstorp 2008
• Ett kraftverk är kvar!
Regleringseffekter 1,2 km nedströms
Uppströms bron vid Hyllstofta, vid
nolltappning från Ebbarp,
2007-10-28, kl 13.41
Uppströms bron vid Hyllstofta,
vid full tappning
från Ebbarp,
2007-10-28, kl 14.05.
FÖRE
EFTER
Segesholmsån
Före
Efter
FÖRE
EFTER