METEC-hanke pk-yrityksen ekostartti

advertisement
EcoStart – en finsk lätt
miljöcertificeringssystem för
små och medelstora företag
Timo J. Lehtonen
Etelä-Savon maakuntaliitto
Vad är EcoStart
 en lätt miljöhanteringspaket för små och
medelstora företag
 6-10 dagars konsultations- och
utbildningspaket som TE-centralen stöder
 definiering av företagets och dess
produkternas styrkor, svagheter, hot och i
miljöfrågor
 reagerar till systemleverantörens miljökrav
till sina underleverantörer
Varför lönar det sig att starta?
 eko-effektivitet sparar pengar
 konkurrensförmån av miljöstyrkor
 det är förmånligare att förebygga
miljöskador än att rätta till följder
 miljöförfrågningar och miljövillkor i
offertanordran blir allmännare
 förebygger överraskningar när det gäller
krav inom miljölagstiftningen
EcoStarts approach
 utgångspunkten är att förbättra konkurrenskraften
av både produkten och kunden
 betydliga miljöaspekter beror på produktgruppen
och kunder
 koncentrerar på det relevanta i produktens
livslängd
 rimlig arbetsinsats
 väsentligt är att identifiera det som kan förbättras
 man genomför åtminstone det som anknyter
miljöförmåner med kostnadsbesparingar
EcoStart
EcoStart
Produktion
Services
EcoStart_Produktion
För produktiva företag (tillverkning av
livsmedel, textiler, virke och träprodukter,
kemikalier, maskiner och apparater, metall- och
mineralprodukter, byggbransch, bageri osv. )
EcoStart_Services
För turism företag, handel och butiker,
restauranter, banker, byråer, skolor osv.
EcoStart process
Bakgrund information
Work shop I – III
Tillverkn.produkt,energi
Workshop I
Tillverkning- /
serviceprocess
Workshop II
Energi
Workshop III
Färdig produkt
Maskiner,
Motivas EnergiStart
Miljöpåverkningar
råmaterial, material,
kemikalier
Logistik
Avfall, emissioner,
buller, förluster i
produktion
Förvärv och
under användningen
användning av energi av produkten
Användningstid
Värme, elektricitet,
och förkastande,
kylning, tryckluft,
återvinningsbarhet,
ånga, besparing av
värme och elektricitet, uppdateringsförmåga
reglering av
Försörjning,
toppeffekt,
utdelning och
energiförvaring
förpackningar
EcoStart prosess
Bakgrund information
Workshops I – III
Tillverkn., produkt, energi
Workshop IV
(Miljöprogram, ansvaret,
utbildning)
Överblicksrapport & rekommend.
Viktiga miljösynpunkter  Material
för miljöprogram
Utkast för miljöpolitik
och -program
Workshop IV
Miljöprogram
Utarbetning av
miljöprogram
Arbetsinstruktioner,
utbildning av personal
Extra konsult dagar tex.
för ISO 14001 arbete,
energifrågor eller
produkt utveckling
EcoStart prosess
Bakgrund information
Workshops I - III
Tillverkn., produkt, energi
Workshop IV
(Miljöprogram, ansvaret,
utbildning)
Miljöprogram
(skickas till TE- centralen)
Uppföljningsmöte
om 12 månader
Revision
Överblicksrapport & rekommend.
Viktiga miljösynpunkter
Material för miljöprogram
Utkast för miljöpolitik
och -program
Vid behov extra
konsultdagar
Uppföljningsrapport
Miljödiplom
EcoStart
6-10 dagar
Energi
Start
EcoStart
grundprodukt
EcoStart
Produkter av Motiva
1-5 dagar
WTA
Extra energifrågor
Eko-effektivitet av process
Produktens egenskaper
EcoStart
Extra dagar
WTA (Walk Through Audit)– En lätt
energisynemodell som Motiva Oy
utvecklar
Energi
Start
WTA
Energiöversikt
Energianalys
Motivas
produkter
EcoStart kostnader för företag efter TEcentralens stöd (70 -80 %)
Företag
Grundprodukt
1 - 10 arbetare 100 €/konsult dag
11 - 50 arbetare 150 €/konsult dag
50 - 250 arbetare 200 €/konsult dag
Revision och miljödiplom
1 – 10
150 €
11 – 50
200 €
50 – 250
250 €
Extra dagar
150 €/dag
200 €/dag
250 €/dag
EcoStarts fördelar
 en utomstående utvärderar avvikelser (lag, kund
och bra praxis som utgångspunkt)
 utbildning av nyckelpersoner
 identifierade styrkor -> marknadsföring
 identifierade svagheter och hot ->
produktionsutveckling och åtgärder inom
produktion
 identifierade besparingsmöjligheter
 beredskap att svara till kundens förfrågningar
 offentlig erkännande ”diplom”
Efter EcoStart
 räntabilitetsberäkningar av förbättringsåtgärder ->
genomförande och uppföljning
 komplettering av informationsgap
 egentlig energibetraktelse vid behov?
 produktens miljödeklaration eller broschyr?
 personalens vidare utbildning?
 komplettering till ISO-14001 –system vid behov?
 tillgång till extrahjälp
Download