Ovanliga oljor hos transgena växter

advertisement
Ovanliga oljor hos transgena växter
Stefan Thomaeus, Anders Carlsson, Michael Lee, Marit Lenman, Sten Stymne
Inst för VäxtVetenskap, SLU, Box 44, 230 53 Alnarp
tel 040-415549, e-post [email protected]
Ett alternativ till våra traditionella grödor kan vara att odla specialiserade oljeproducerande grödor för
industrin. I naturen finns det tusentals växter som tillverkar oljor med en sammansättning där en mängd olika
ovanliga fettsyror kan ingå och där många av dessa har ett stort ekonomiskt värde för industrin.
Med hjälp av genteknik kan vi få dessa ovanliga fettsyror att produceras i för jordbruket som redan välkända
oljegrödor. Vi har överfört egenskaper att producera några ovanliga fettsyror till backtrav, som är en
modellväxt för raps.
Till backtrav överförde vi egenskaper att antingen producera epoxy, acetylen eller hydroxy fettsyror, och
dessa hade vi hämtat från tre olika vilda växter.
Vi har sedan analyserat fettsyrasammansättningen av fröoljan vid olika tidpunkter under frömognaden och på
mogna frön.
Resultaten visar att de överförda egenskaperna fungerar och vi kunde uppmäta mellan 2-20 % av de ovanliga
fettsyrorna i våra transgena växter.
I jämförelse med de vilda växterna som vi hämtat egenskaperna från var däremot mängden av de ovanliga
fettsyrorna i de transgena växterna 5-35 gånger lägre.
Vi kunde också konstatera att fördelningen av de vanliga fettsyrorna var förändrade i de transgena växterna.
Analyser gav att halten av oljesyra var högre och halten av fleromättade fettsyror var lägre i de transgena
växterna än i de som inte var transgena.
Våra studier visar att överföringen av en ensam egenskap t.ex. att producera en ovanlig fettsyra, inte är
tillräckligt för att denna skall fungera optimalt i den nya miljön som den transgena växten utgör.
Vår fortsatta forskning är inriktad på att förstå hur samspelet mellan olika egenskaper som ingår i
växtoljeproduktionen är uppbyggt.
187
Download