Person- och sakregister

advertisement
 229
Person- och sakregister
A
F
acesulfam K 182
ADL-index 44
alkohol 58
aminosyror 56
ansvarsfördelning 15
aspartam 182
autonomin 224, 226
fetma 166
fett 56
fettfri massa index 165
fettkvalitet 181
fleromättade fettsyror 57
flytande kost 104
fotsår 183
fraktur 165, 207
frukost 67
förtjockningsmedel 105
B
basalt energibehov 169
benskörhet 205
benvävnad 207
biståndsbedömare 18
body mass index (BMI) 23, 42
boende/vårdtagare 20
boenderåd 20
bronkioler 164
D
dagverksamhet 23
dessert 68
diabetes typ 1 177
diabetes typ 2 177
diarré 184
dietist 18
dryck 68, 181
D-vitamin 208
dysfagi, 93
E
egenvård 184
emfysem 164
energibehov 54
energiförbrukning 55, 169
enteral nutrition 168
E-nummernyckel 182
essentiella aminosyror 56
essentiella fettsyror 56
etnisk bakgrund 70
evidensbaserad medicin/vård 13, 225
© f ö r fat ta r n a o c h S t u d e n t l i t t e r at u r
G
gastropares 184
gelékonsistens 103
grov patékonsistens 103
H
HbA1c 180
hel och delad kost 102
hemtjänst 23, 39
huvudmål 67
hyperglykemi 178
hypoglykemi 182
hypoxi 167
hälso- och sjukvårdslagen 38
hälsoutveckling 37
höftfraktur 205
högt blodsocker 178
hörsel 47
I
illamående 224
infektion 183
insulin 177
insulinkänslighet 178
insulinresistens 178
K
kolesterol 57
kolhydrater 57
kompetensutveckling 19
konsistens 168
konsistensanpassning 101
kontaktperson 19
korttidsboende 23
kostchefen 19
kostfibrer 57
kostombud 19
kosttillskott 62
kronisk bronkit 164
kronisk inflammation 165
kroniskt obstruktiv lungsjukdom
(KOL) 163
kräkning 184
kultur 70
kvalitet 23
kvalitetsdokument 23
kvalitetsindikatorer 23
L
landsting 17
ledningssystem för kvalitet i
verksamhet 15
ledningssystem för kvalitet och
patientsäkerhet i hälsooch sjukvården 15
livskvalitet 180
livsmedelshygien 16, 19
luftvägsobstruktion 163
lättprodukter 68
M
mag- och tarmstörningar 184
matdistribution 20, 66
matens temperatur 23
matlådan 65
matrelaterade problem 166
matråd 20
matsedel 19
medellivslängd 35
medicinskt ansvarig sjuksköterska 18
230 person- och sakregister
mellanmål 68, 168
mineralämnen 59
muntorrhet 47
måltiden 62
måltidsfrekvens 168
måltidsmiljö 62
måltidsordning 19, 66
mångkulturellt samhälle 184
N
nationella riktlinjer 13
natriumcyklamat 182
nattfasta 23, 69
Nordiska näringsrekommendationer
(NNR) 54, 168
nutritionsarbete 19
nutritionsbedömning 19
nutritionsbehandling 18, 224
nutritionsomhändertagande 15
nutritionsråd 20
nutritionsstöd 19
O
ofrivillig viktförlust 23
omega-3 fettsyror 57
omega-6 fettsyror 57
omvårdnadsansvarig
sjuksköterska 19
omvårdnadspersonal 19
omättade fettsyror 57
ordinärt boende 39
osteoporos 165, 205, 207
P
T
palliativ vård 224
parenteral nutrition 168
patientansvarig läkare 18
pedagogiska måltider 64
personlig omvårdnad 18
portionsstorlek 65
primärvård 17
professionellt förhållningssätt 225
protein 56, 167
proteininnehåll 168
tandhälsa 46
tillsyn 18
timbalkonsistens 103
tjockflytande 104
tugg- och sväljproblem 101
tvärprofessionellt samarbete 224
R
vatten 59, 181
verksamhetschef 18
vitamin C 59
vitamin D 57
vitaminer 58
vårdgivare 17
vårdplaneringsmöten 17
värdegrund 15
värdigt liv 15
religion 70
S
sackarin 182
sackaros 182
sarkopeni 43
sjukdomsrelaterad
undernäring 164, 165
slutenvård 17
Socialstyrelsen 15
socialtjänstlagen 38
socker 182
sukralos 182
sväljproblem 224
syn 47
särskilt boende 39
sötningsmedel 182
U
undernäring 19, 164
V
Ä
äldreomsorgen 15
ätbeteende 226
ätstödjande åtgärder 66, 226
Ö
öppna jämförelser 23
övervikt 166, 226
© f ö r fat ta r n a o c h S t u d e n t l i t t e r at u r
Download