Kapitel 5

advertisement
Kapitel 6. Kemikalier
Kemikalier
Klassificering och märkning
Klorerade lösningsmedel
Förvaring
Säkerhetsdatablad
Förvaring av flyktiga lösningsmedel
Kemikalieavgift
Förteckning över kemikalier
Riskbedömning
Registrering av ämnen enligt REACH
1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
Kemikalier
Klassificering och märkning
Kemikalieinspektionens föreskrifter med EGharmoniserad bindande klassificering och
märkning (Klassificeringslistan), KIFS 2005:5
http://www.kemi.se/upload/Forfattningar/KIFS/K05_5_bkmrks.pdf
Kemikalieinspektionens föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter,
KIFS 2005:7
http://www.kemi.se/upload/Forfattningar/KIFS/K05_7.pdf
Föreskrifter om ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2005:7) om
klassificering och märkning av kemiska produkter, KIFS 2007:5
http://www.kemi.se/upload/Forfattningar/KIFS/K07_5.pdf
Föreskrifter om ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2005:7) om
klassificering och märkning av kemiska produkter, KIFS 2008:4
http://www.kemi.se/upload/Forfattningar/KIFS/K08_4.pdf
Beskrivning: Föreskrifterna innehåller information om farosymboler, farobeteckningar,
faroklasser, CAS nummer, riskfraser samt kriterier för bedömning av klassificering och
märkning.
Tillämpning: Vid behov av information om klassificering och märkning. Tillämplig på alla
sorters kemikalier t.ex. laboratorier och även hushållskemikalier för t.ex. användning vid
städning och av vaktmästeri.
Ansvar:
Rutiner:
Klorerade lösningsmedel
Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska
organismer 7 §
http://www.kemi.se/upload/Forfattningar/KIFS/K08_2.pdf
1
Beskrivning: Trots förbudet i 6 § förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i
samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter, får kemiska produkter
som helt eller delvis består av metylenklorid eller trikloretylen användas yrkesmässigt
vid forskning och utveckling och i analysarbete.
Tillämpning: Kemiska produkter som innehåller metylenklorid eller trikloretylen får
användas vid forskning.
Ansvar:
Rutiner:
Förvaring
Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska
organismer 2 kap. 7 och 8 §§
http://www.kemi.se/upload/Forfattningar/KIFS/K08_2.pdf
Beskrivning: Hälso- eller miljöfarliga kemiska produkter ska förvaras så att hälso- och
miljörisker förebyggs.
Hälsofarliga kemiska produkter ska förvaras så att de är svåråtkomliga för små barn och väl
avskilda från produkter som är avsedda att förtäras.
Tillämpning: Hälso- och miljöfarliga kemikalier ska förvaras så att hälso- och miljörisker
förebyggs, svåråtkomligt för små barn och avskilt från produkter som ska förtäras.
Föreskriften är tillämplig både för laboratorier och användning av hushållskemikalier.
Ansvar:
Rutiner:
Säkerhetsdatablad
REACH, EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1907/2006,
Artikel 31
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/sv/oj/2007/l_136/l_13620070529sv00030280.pdf
Beskrivning: Leverantören av ett ämne eller en beredning ska förse mottagaren av ett ämne
eller en beredning med ett säkerhetsdatablad som sammanställts i enlighet med bilaga II
a) om ett ämne eller en beredning uppfyller kriterierna för att klassificeras som farlig(t) i
enlighet med direktiv 67/548/EEG eller 1999/45/EG, eller
b) om ett ämne är långlivat, bioackumulerande och toxiskt eller mycket långlivat och mycket
bioackumulerande enligt kriterierna i bilaga XIII, eller
c) om ett ämne av andra skäl än de som anges i leden a och b uppförs på den förteckning som
upprättats i enlighet med artikel 59.1.
Tillämpning: Säkerhetsdatablad ska erhållas vid leverans av alla kemikalier.
Ansvar:
Rutiner:
Förvaring av flyktiga lösningsmedel
Förordning (1977:994) om försäljning och förvaring av vissa flyktiga lösningsmedel m.m.
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19770994.htm
Beskrivning: En vara som innehåller flyktigt lösningsmedel som vid inandning medför eller
kan befaras medföra berusning ska förvaras på sådant sätt att dess användning i
berusningssyfte hindras eller motverkas.
2
Tillämpning: Förvaring av vara innehållande flyktigt lösningsmedel ska ske så att dess
användning i berusningssyfte hindras. Föreskriften är tillämplig för all verksamhet som
innehar flyktigt lösningsmedel såsom laboratorier, städ och vaktmästeri.
Ansvar:
Rutiner:
Kemikalieavgift
Förordning (1998:942) om kemikalieavgifter 2 och 3 §§
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980942.htm
Beskrivning: Kemikalieavgifter tas ut som årsavgift och produktavgift. Avgifterna ska
betalas årligen för kalenderår av den som yrkesmässigt tillverkar kemiska produkter.
Kemikalieavgiften ska betalas preliminärt och slutligt.
Den preliminära avgiften beräknas med ledning av uppgifterna i produktregistret föregående
år eller en preliminärdeklaration från den avgiftsskyldige. Från den slutliga avgiften ska det
belopp som har betalats preliminärt räknas av.
Tillämpning: För tillverkning av kemiska produkter ska en avgift betalas.
Ansvar:
Rutiner:
Förteckning över kemikalier
Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll 7 §
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980901.htm
Beskrivning: Verksamhetsutövaren ska förteckna de kemiska produkter samt biotekniska
organismer som hanteras inom verksamheten och som kan innebära risker från hälso- eller
miljösynpunkt.
Förteckningen ska uppta följande uppgifter om produkterna eller organismerna:
1. Produkten eller organismens namn,
2. omfattning och användning av produkten eller organismen,
3. information om produktens eller organismens hälso- och miljöskadlighet, samt
4. produktens eller organismens klassificering med avseende på hälso- eller miljöfarlighet.
Tillämpning: Alla laboratorier samt t.ex. städ och vaktmästeri ska göra en förteckning över
kemikalier. Ovanstående uppgifter ska inkluderas.
Ansvar:
Rutiner:
Riskbedömning
Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll 6 §
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980901.htm
Beskrivning: Verksamhetsutövaren ska fortlöpande och systematiskt undersöka och bedöma
riskerna med verksamheten från hälso- och miljösynpunkt. Resultatet av undersökningar och
bedömningar ska dokumenteras.
Tillämpning: Bedömning och undersökning av riskerna med hanteringen av hälso- och
miljöfarliga kemikalier ska fortlöpande göras. Resultatet ska dokumenteras.
Ansvar:
Rutiner:
3
Registrering av ämnen enligt REACH
REACH, EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1907/2006
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/sv/oj/2007/l_136/l_13620070529sv00030280.pdf
Beskrivning: 28. Vid vetenskaplig forskning och utveckling hanteras vanligen mängder på
mindre än 1 ton per år. Det är inte nödvändigt att undanta sådan forskning och utveckling,
eftersom sådana ämnesmängder i vilket fall som helst inte behöver registreras.
Tillämpning: Registrering av ämnen vid vetenskaplig forskning behöver inte göras om
mängden understiger 1 ton per år.
Ansvar:
Rutiner:
4
Download