Wohlfahrt mot harmoniseringsbyrån — Ferrero - EUR-Lex

advertisement
26.2.2011
SV
Europeiska unionens officiella tidning
Talan väckt den 22 december 2010 — Wohlfahrt mot
harmoniseringsbyrån — Ferrero (Kindertraum)
(Mål T-580/10)
(2011/C 63/55)
C 63/29
som innehavaren av det varumärke som invändningen vilar
på endast önskar att så långt som möjligt få monopol på ordet
″Kinder ″. Slutligen har artikel 8.1 b i förordning (EG) nr
207/2009 åsidosatts, eftersom det inte finns någon risk för
förväxling mellan de berörda varumärkena.
Ansökan är avfattad på tyska
Parter
(1) Rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om
gemenskapsvarumärke (EUT L 78, s. 1)
Sökande: Harald Wohlfart (Rothenburg a. d. Tauber, Tyskland)
(ombud: advokaten N. Scholtz-Recht)
Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden
(varumärken, mönster och modeller)
Talan väckt den 23 december 2010 — X Technology Swiss
mot harmoniseringsbyrån
(Mål T-581/10)
Motpart vid överklagandenämnden: Ferrero SpA (Alba, Italien)
Sökandenas yrkanden
Sökanden yrkar att tribunalen ska
— upphäva det beslut som fattades den 27 maj 2009 av in­
vändningsenheten (ärendenummer B 668 600) och det be­
slut som fattades den 20 oktober 2010 av överklagande­
nämnden (ärende F 815/2009-4), och
— förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.
Grunder och huvudargument
Sökande av gemenskapsvarumärke: Harald Wohlfart
Sökt gemenskapsvarumärke: Ordmärket ″Kindertraum ″ för varor i
klasserna 15, 16, 20, 21 och 28.
Innehavare av det varumärke eller kännetecken som åberopats som
hinder för registrering i invändningsförfarandet: Ferrero SpA
(2011/C 63/56)
Ansökan är avfattad på tyska
Parter
Sökande: X Technology Swiss GmbH (Wollerau, Schweiz) (om­
bud: advokaterna A. Herbertz och R. Jung)
Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden
(varumärken, mönster och modeller)
Motpart vid överklagandenämnden: Brawn LLC (Weekhawken, Fö­
renta staterna)
Sökandens yrkanden
Sökanden yrkar att tribunalen ska
— ogiltigförklara det beslut som fattats av första överklagande­
nämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre mark­
naden (varumärken, mönster och modeller) den 6 oktober
2010 i ärende R 1580/2009-1,
— förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.
Varumärke eller kännetecken som åberopats som hinder för registre­
ring: 32 äldre varumärken som delvis figurativt återger ordet
″Kinder ″, delvis innehåller ordet ″Kinder ″ som en del av ett
ordmärke bestående av flera ord och som delvis även innehåller
ordet ″Kinder ″ ensamt, särskilt det italienska ordmärket ″Kin­
der ″ för varor och tjänster i klasserna 9, 16, 28, 30 och 42.
Invändningsenhetens beslut: Invändningen bifalles och ansökan
avslås.
Grunder och huvudargument
Sökande av gemenskapsvarumärke: Sökanden
Sökt gemenskapsvarumärke: Ordmärket ”X-Undergear” för varor
och tjänster i klasserna 23 och 25
Innehavare av det varumärke eller kännetecken som åberopats som
hinder för registrering i invändningsförfarandet: Brawn LLC
Överklagandenämndens beslut: Avslag på överklagandet.
Grunder: Åsidosättande av artikel 42.2 i förordning (EG)
nr 207/2009 (1), eftersom det inte har kunnat bevisas under
invändningsförfarandet att varumärket har använts efter att an­
vändandefristen har löpt ut. Formell brist i motiveringen av det
angripna beslutet, eftersom överklagandenämnden överhuvud­
taget inte bemötte den anförda och utförligt motiverade invänd­
ningen att varumärkesansökan utgör ett missbruk, såtillvida
Varumärke eller kännetecken som åberopats som hinder för registre­
ring: Nationella ordmärket och gemenskapsordmärket ”UNDER­
GEAR” för varor i klass 25
Invändningsenhetens beslut: Bifall på invändningen
Överklagandenämndens beslut: Avslag på överklagandet
Download