Stämning Grupp 3 VT16

advertisement
Stockholm den 15 februari 2016
Stockholms Tingsrätt
Box 8307
104 20 Stockholm
Ansökan om stämning och interimistiskt förbud
Kärande:
Stern AB, org.nr. 556888-0000
Strandhem, Pl. 3, 760 40 Väddö
Ombud:
Jur.kand. Joakim Petersson
Jur.kand. Michelle Cranmer
Jur.kand. Sanna Lundin
Jur.kand. Johan Kristoffersson
Jurren AB, Lilla Gråbrödersgatan 4, 222 22 Lund
Svarande:
Pelican Boats AS, org.nr. 976300097
Ytrebygdsvegen 37, 5251 Söreidgrend
Saken:
Varumärkesintrång
Rättens behörighet:
10 kap 6 § varumärkeslagen samt artikel 97 rådets förordning (EG)
207/2009
_________________________________________
Med stöd av bifogad fullmakt får undertecknade härmed ansöka om stämning och anföra följande
Yrkanden
1. Stern AB yrkar att rätten vid vite av 500 000 kr, eller annat belopp som rätten finner
verkningsfullt, förbjuder Pelican Boats AS att i näringsverksamhet, själva eller genom
annan tillverka, försälja, utbjuda till försäljning, marknadsföra, distribuera, tillhandahålla
designtjänster eller på annat sätt sprida varor i varumärkesklasserna; 12, fordon och
farkoster, fortskaffningsmedel för transport till lands, i luften eller på vatten; reservdelar
och tillbehör för båtar och; 37, båtbyggeri och båtreparationer, under kännetecknet
PELICAN eller kännetecken vari PELICAN är känneteckensdominant som är
förväxlingsbart med Stern ABs gemenskapsvarumärke.
2. Stern AB yrkar att rätten vid vite av 500 000 kr, eller annat belopp som rätten finner
verkningsfullt, förbjuder tills vidare och intill dess laga kraft vunnen dom föreligger
Pelican Boats AS att i näringsverksamhet, själva eller genom annan tillverka, försälja,
utbjuda till försäljning, marknadsföra, distribuera, tillhandahålla designtjänster eller på
annat
sätt
sprida
varor
i
varumärkesklasserna;
12,
fordon
och
farkoster,
fortskaffningsmedel för transport till lands, i luften eller på vatten; reservdelar och
tillbehör för båtar och; 37, båtbyggeri och båtreparationer, under kännetecknet PELICAN
eller kännetecken vari PELICAN är känneteckensdominant som är förväxlingsbart med
Stern ABs gemenskapsvarumärke.
3. Stern AB yrkar att tingsrätten fastställer att Pelican Boats AS är ersättningsskyldiga för
det olovliga utnyttjandet av kännetecknet samt den skada som har åsamkats Stern AB till
följd av intrånget.
4. Stern AB yrkar ersättning för rättegångskostnader och utlägg med belopp som senare
kommer att specificeras.
Grunder
5. Stern AB (Stern) är innehavare av det registrerade gemenskapsvarumärket PELICAN (reg
nr. 123456) registrerat i klasserna 12, Fordon farkoster, fortskaffningsmedel för transport
till lands, i luften eller på vatten; reservdelar och tillbehör för båtar; 37, båtbyggeri och
båtreparationer.
6. Pelican Boats AS (Pelican Boats) använder olovligen i näringsverksamhet kännetecknet
PELICAN. Kännetecknet är identiskt med eller i vart fall liknande Sterns
gemenskapsvarumärke och används för varor och tjänster som är identiska med, eller i
vart fall liknande, för varor och tjänster av liknande slag för dem vilka
gemenskapsvarumärket är registrerat. Därmed föreligger dubbel identitet eller i vart fall
risk för förväxling hos allmänheten. Av denna anledning gör sig Pelican Boats skyldig till
varumärkesintrång enligt artikel 9 rådets förordning (EG) nr 207/2009 om
gemenskapsvarumärken (förordningen).
7. Med anledning av att varumärkesintrång har skett ska Pelican Boats enligt 8 kap. 3 § 1 st.
varumärkeslagen (2010:1877) (VmL) förbjudas vid vite att fortsätta intrånget.
8. I syfte att förebygga fortsatt varumärkesintrång och därmed undvika ytterligare skada ska
Pelican Boats enligt 8 kap. 3 § 2 st. interimistiskt förbjudas fortsatt användning av
kännetecknet.
9. Pelican Boats har genom sin användning av kännetecknet uppsåtligen eller åtminstone
genom oaktsamhet gjort intrång i Sterns rätt till gemenskapsvarumärket. Stern har därför
enligt 8 kap. 4 § 1 st. VmL rätt till skälig ersättning för utnyttjandet av
gemenskapsvarumärket samt ersättning för den skada som intrånget har medfört.
Utveckling av grunder
Bakgrund
10. Stern är ett svenskt bolag som tillhandahåller tjänster och produkter i Sverige och i
Europa. Företaget, beläget i Stockholm, tillverkar och reparerar båtar efter beställning och
säljer reservdelar och tillbehör till båtar. Bolaget har sedan 2005 tillhandahållit sina
tjänster och produkter och har inom båtbranschen byggt upp ett gott rykte.
11. Allt eftersom har kunder efterfrågat bolagets egen design. Bolagets ägare Eva Gabrielsson
och Stig Gabrielsson har mångårig erfarenhet av detta. Ägarna har nu omsider funnit tid
att rita och tillverka sin egen båtdesign, vilken de avser lansera på marknaden vecka 18 i
år under sitt varumärke PELICAN. Av denna anledning ansöktes i 2014 om EUregistrering av varumärket. Den 7 maj 2014 beviljades ansökan innebärande att bolaget är
innehavare av EU-varumärket 123456 PELICAN i klasserna 12 och 37 (bilaga 2).
12. Eva Gabrielsson och Stig Gabrielsson har under en lång tid arbetet med att ta fram
designen och tillverka den. Under det senaste året har även en rad förberedelser vidtagits
inför lanseringen av båten, såsom förberedelser inför marknadsföring i form av
tidningsannonser i fackpress och broschyrer till omsättningskretsen. Stern har även
kontaktat journalister i syfte att få sin nytillverkade ”PELICAN-båt” uppmärksammad i
tidningsartiklar i fackpress och i populärpress (se bilaga 3-4).
13. Det norska företaget Pelican Boats bedriver marknadsföring, reparation, tillverkning,
design och försäljning av båtar. Företaget har i sin marknadsföring och försäljning av
båtar, riktad till den europeiska marknaden, använt det redan använda varumärket
PELICAN.
14. Pelican Boats har bland annat presenterat sin segelbåt på den stora båtmässan som hölls i
Düsseldorf mellan den 15 och 17 januari 2016 under namnet PELICAN. På båten som
presenterades var märket PELICAN anbragt i aktern på båten (se bilaga 5). Eva
Gabrielsson och Stig Gabrielsson noterade att det även i samband med visningen fanns
marknadsföringsmaterial i form av broschyrer tillgängligt för potentiella kunder (se bilaga
6). Härutöver bedriver företaget försäljning och marknadsföring via den svenska
webbsidan www.pelican.se och via återförsäljares svenska webbsidor nautilus.se och
kronan.se (se bilaga 7-12). Pelican Boats säljer genom sin egen samt återförsäljares
hemsidor produkter, nämligen båtar och reservdelar, samt tillhandahåller design- och
reparationstjänster under varumärket PELICAN.
15. Stern önskar härvid framhålla att Pelican Boats är direkta konkurrenter och att de
konkurrerar om samma marknad för samma tjänster och produkter, nämligen tillverkning,
design och försäljning av båtar och båttillbehör, mot samma omsättningskrets, närmare
bestämt båtbranschen och där tillhörande kunder i Europa, och i synnerhet i Sverige.
16. I brev ställt till Pelican Boats uppmanades därför bolaget att upphöra med marknadsföring
och försäljning av produkter och tjänster under varumärket PELICAN varpå bolaget
svarade att det inte har för avsikt att upphöra med användningen av varumärket (se bilaga
13-14).
Intrång
Skyddsomfång
17. Av artikel 9 förordningen följer att ingen annan än varumärkesinnehavaren, utan dennes
medgivande, i näringsverksamhet får använda ett kännetecken som är identiskt med
gemenskapsvarumärket för varor och tjänster som är identiska med dem för vilket
gemenskapsvarumärket är registrerat.
18. Denna ensamrätt omfattar även användning av kännetecken som är identiska med eller
liknar gemenskapsvarumärket för varor och tjänster som är identiska eller liknar de som
omfattas av gemenskapsvarumärket, om detta kan leda till förväxling hos allmänheten.
19. Av artikel 9 förordningen framgår att med användning menas bland annat att anbringa
kännetecknet på varor, att utbjuda varor till försäljning, marknadsföra dem eller lagra dem
för dessa ändamål eller utbjuda eller tillhandahålla tjänster under kännetecknet samt att
använda kännetecknet på affärshandlingar eller reklam.
Intrångstillfälle
20. Som framgår ovan har Pelican Boats under en båtmässa i Düsseldorf den 15-17 januari
2016, dels presenterat en segelbåt med kännetecknet anbragt i aktern, dels använt sig av
marknadsföringsmaterial under samma kännetecken. Pelican Boats använder sig även av
kännetecknet i sin marknadsföring på sin hemsida på internet och har bjudit ut båtar till
försäljning hos flertalet återförsäljare.
Intrångsbedömning
21. För att ett intrång ska vara för handen krävs att det föreligger dubbel identitet eller
åtminstone förväxlingsrisk. Vid fall av dubbel identitet ska dessutom någon av
varumärkets funktioner ha skadats.
22. Som framgår av bilaga 2, 5 och 7 är det kännetecken Pelican Boats använder till sin
ordalydelse identiskt med Sterns gemenskapsvarumärke. Pelican Boats använder
kännetecknet
för
varor
och
tjänster
som
är
identiska
med
de
för
vilka
gemenskapsvarumärket är registrerat, nämligen klass 12 och 37. Dessa klasser omfattar
bland annat båtbyggeri, marknadsföring samt försäljning av båtar, båttillbehör och
båtreparationer. Därmed föreligger det dubbel identitet.
23. Pelican Boats användning av kännetecknet har skadat gemenskapsvarumärkets
ursprungsangivelsefunktion. En normalt informerad och skäligen uppmärksam konsument
som besöker Pelican Boats eller återförsäljarnas hemsidor kan med tanke på hemsidornas
utformning inte avgöra om de tjänster och varor som erbjuds under kännetecknet kommer
från Pelican Boats eller Stern. Så som Pelican Boats använder kännetecknet innebär även
att det inte går att avgöra om detta bolag och Stern har något kommersiellt samband.
Även det marknadsföringsmaterial Pelican Boats använde på båtmässan är så pass vagt
utformat att varans ursprung inte framgår och att det inte går att avgöra huruvida det
föreligger ett ekonomiskt samband eller ej mellan bolagen. I vart fall föreligger en risk för
förväxling enligt följande framställning. Detta gäller även avseende Pelican Boats
designtjänster (punkt 28).
24. Vidare är kännetecknet till sin figur närmast identiskt med Sterns gemenskapsvarumärke
varför det föreligger stor risk för förväxling. I bedömningen av förväxlingsrisken ska
utgångspunkten tas i en helhetsbedömning med beaktande av samtliga relevanta
omständigheter. Vidare ska saken bedömas ur den genomsnittliga konsumentens
perspektiv för varorna eller tjänsterna ifråga. Denna konsument bör anses vara någorlunda
informerad och normalt observant, men har inte alltid har möjligheten att direkt jämföra
märkena varför denna måste förlita sig på en ofullständig minnesbild av dessa. (jfr mål C291/00 Arthur och mål C-251/95 Sabel BV v Puma AG).
25. Det ska även hänsyn tas till att en lägre grad av varu- eller tjänsteslagslikhet kompenseras
av en högre grad av märkeslikhet och vice versa (mål C-39/97 Canon). Vidare är risken
förväxling större när det rör sig om kännetecken som har en hög inneboende
särskiljningsförmåga (mål C-342/97 Lloyd Schufabrik Meyer & Co GmbH).
26. I en helhetsbedömning ska särskilt beaktas märkenas visuella och fonetiska intryck.
Gemenskapsvarumärket utgör en distinkt presentation av ordet PELICAN. Figuren har en
hög grad av inneboende särskiljningsförmåga eftersom ordet PELICAN inte på något vis
är beskrivande eller suggestivt för de varor och tjänster det används för. Det kännetecken
Pelican Boats använder är till sin ordalydelse identiskt med gemenskapsvarumärket.
Vidare presenteras ordmärket PELICAN på ett mycket snarlikt sätt, i ett typsnitt nästan
identiskt med gemenskapsvarumärket. Både kännetecknet och gemenskapsvarumärket
använder sig av svarta bokstäver i versaler. Med hänsyn till den höga grad av
märkeslikhet som föreligger kan en genomsnittlig konsument svårligen skilja dessa åt (jfr
bl.a. bilaga 2, 5 och 7).
27. I bedömningen av varu- och tjänsteslagslikhet ska hänsyn tas till huruvida produkterna
kompletterar varandra eller ej. Sterns gemenskapsvarumärke är registrerat i klasserna 12
och 37. Pelican Boats använder kännetecknet för marknadsföring och försäljning av båtar,
båttillbehör, båtreparationer och båtbyggeri. Således är denna användning identisk med
det som omfattas av Sterns registrerade gemenskapsvarumärke.
28. Pelican Boats marknadsför och tillhandahåller även designtjänster för båtar under
kännetecknet. Detta är av liknande slag med de varor och tjänster som omfattas av Sterns
varumärkesregistrering. Designtjänster ingår i samma sammanhang och utgör en
förberedande och kompletterande tjänst inför båtbyggeri. Vidare tillhandahålls dessa
tjänster vanligen samtidigt. Denna tjänst är således liknande med den som omfattas av
Sterns registrerade gemenskapsvarumärke.
29. Som ovan visats föreligger en hög grad av förväxlingsrisk hos allmänheten mellan
gemenskapsvarumärket och det kännetecken som Pelican Boats använder. En hög grad av
förväxlingsrisk stöds bland annat av den närmast identiska likheten mellan de båda
kännetecknen och mellan de produkter och tjänster vilka de båda företagen tillhandahåller
under kännetecknet.
Interimistiskt förbud
Sannolika skäl
30. Stern har yrkat att vitesförbudet ska meddelas tillsvidare. För detta krävs att Stern visar
att det bland annat föreligger sannolika skäl för att intrång är för handen.
Sakomständigheterna samt åberopad bevisning talar för en gynnande utgång för Stern i
huvudsaken varför det föreligger sannolika skäl för att Pelican Boats AS gör intrång i
Sterns varumärkesrättighet.
Sabotagerisk
31. Stern har i brev den 18 januari 2016 anmanat Pelican Boats att omedelbart upphöra med
den olovliga användningen av Sterns gemenskapsvarumärke ifråga och varnat för att
rättsliga åtgärder kan komma att vidtas ifall anmaningen inte efterlevs (se bilaga 13).
Pelican Boats har bestritt intrång och har i skrivande stund inte efterkommit anmaningen
(se bilaga 14). Det kan därvid förutsättas att Pelican Boats inte har för avsikt att
efterkomma anmaningen, vilket också visas av en fortsatt marknadsföring och utbjudning
till försäljning av intrångsföremålen på Pelican Boats hemsida www.pelican.se samt hos
återförsäljarna www.nautilus.se och www.kronan.se.
32. Pelican Boats fortsatta användning av kännetecknet kommer leda till att värdet av
gemenskapsvarumärket avsevärt kommer att förringas eftersom kännetecknet kommer
förknippas med Pelican Boats och därmed försvåra Sterns inträde på marknaden.
Säkerhet
33. Stern har ställt en till både belopp och form godtagbar säkerhet i form av bankgaranti
utfärdad av känd svensk bank (se bilaga 15). Skadan som eventuellt förbud kan åsamka
Pelican Boats skulle bestå i den uteblivna vinsten genom att Pelican Boats förhindras att
fortsätta utbjuda till försäljning och marknadsföra produkter under kännetecknet. Vad
skadan kan bestå av i reella termer är mycket svåra att avgöra, dock framstår det som
sannolikt att Pelican Boats inte kommer att drabbas av nämnvärd ekonomisk skada i fall
förbudet meddelas interimistiskt eftersom Pelican Boats med relativt enkla åtgärder kan
undanröja intrånget. Ställt belopp bör därför med hänsyn till omständigheterna skäligen
anses vara tillräckligt.
Proportionalitet
34. Ett interimistiskt vitesförbud i detta fall riktar sig mot en obehörig användning av Sterns
gemenskapsvarumärke. Stern har de senaste åren investerat i stora summor på
förberedelse för lansering av produkter under gemenskapsvarumärket. För det fall ett
förbud inte meddelas föreligger en stor risk för att gemenskapsvarumärket urvattnas
genom att det kommer att förknippas med Pelican Boats.
35. Ett förbud mot Pelican Boats användning av kännetecknet kommer däremot inte drabba
Pelican Boats nämnvärt eftersom Pelican Boats inom den gemensamma marknaden
nyligen har lanserat sina produkter och kan tillfälligt avhålla sig från fortsatt försäljning
och marknadsföring under den period för vilket det interimistiska förbudet gäller.
36. Vid en sammanvägning av den skada ett interimistiskt vitesförbud kan medföra Pelican
Boats och den nytta det kan ha för Stern, framstår beviljande av ett sådant interimistiskt
förbud som väl avvägt.
Vitesförbud
37. Ett objektivt varumärkesintrång föreligger. Det får anses stå helt klart att Pelican Boats
inte har för avsikt att upphöra med detta intrång varför vitesförbud ska meddelas. Någon
omständighet som talar emot detta föreligger inte.
Skadestånd
38. Pelican Boats har gjort sig skyldiga till varumärkesintrång varför Stern har rätt till skälig
ersättning för det olovliga utnyttjandet av varumärket samt ersättning för den ytterligare
skada som intrånget har medfört.
39. Pelican
Boats
har
inledningsvis
genom
att
inte
undersöka
registret
för
gemenskapsrättsliga varumärken medvetet hållit sig okunniga om de rätta förhållandena.
De har sedan genom ett av Stern skickat varningsbrev blivit medvetna om att de använder
ett av Stern registrerat gemenskapsvarumärke. Trots denna anmaning från Stern har de
fortsatt att använda gemenskapsvarumärket. Sammantaget får Pelican Boats därför anses
ha agerat uppsåtligen eller åtminstone med oaktsamhet.
Bevisuppgift
Skriftlig bevisning
1. Registreringsbevis för PELICAN (bilaga 2).
2. Kvitto, inköp av broschyrer (bilaga 3).
3. Mailkorrespondens mellan Stig och journalist (bilaga 4).
4. Foto från båtmässa, den 15 februari 2016 (bilaga 5).
5. Pelican Boats marknadsföringsmaterial i form av broschyr (bilaga 6)
6. Fotodump av webbsidan www.pelican.se (bilaga 7).
7. Länk till webbsidan www.pelican.se (bilaga 8).
8. Fotodump av webbsidan www.nautilus.se (bilaga 9).
9. Länk till webbsidan www.nautilus.se (bilaga 10)
10. Fotodump av webbsidan www.kronan.se (bilaga 11).
11. Länk till webbsidan www.kronan.se (bilaga 12).
12. Brev till Pelican Boats, daterat den 26 januari 2016 (bilaga 13).
13. Brev till Jurrens Advokatbyrå, daterat den 8 februari 2016 (bilaga 14).
14. Bankgaranti (bilaga 15).
Ovan
åberopade
handlingar
åberopas
till
styrkande
av
att
Stern
är
innehavare
av
gemenskapsvarumärket PELICAN, att Pelican Boats obehörigt använder sig av samma kännetecken
som därmed är förväxlingsbart med Sterns, att Pelican Boats gör intrång i Sterns känneteckensrätt, att
det föreligger sannolika skäl för de föregående förklaringarna, att sabotagerisk föreligger, att ett
interimistiskt förbud är proportionerligt, att ställd säkerhet är godtagbar samt att Pelican Boats är
skyldigt att ersätta Stern för den skada Stern åsamkats genom intrånget.
Stern förbehåller sig rätten att åberopa ytterligare bevisning och omständigheter i målet om så anses
behövligt.
Övrigt
Rättegångsfullmakt, registreringsbevis för svarandebolag och bankgaranti i original bifogas.
Ansökningsavgift är insatt på tingsrättens plusgirokonto 814008-9 med angivande av referens
Stern./.Pelican.
Som ovan
Jurren AB gm Joakim, Michelle, Sanna och Johan
Bilagor:
Bilaga 1. Fullmakt i original
Bilaga 2. Registreringsbevis för PELICAN
Bilaga 3. Kvitto, inköp av broschyrer
Bilaga 4. Mailkorrespondens mellan Stig och journalist
Bilaga 5. Foto från båtmässa, den 15 februari 2016
Bilaga 6. Pelican Boats marknadsföringsmaterial i form av broschyr
Bilaga 7. Fotodump av webbsidan www.pelican.se
Bilaga 8. Länk till webbsidan www.pelican.se
Bilaga 9. Fotodump av webbsidan www.nautilus.se
Bilaga 10. Länk till webbsidan www.nautilus.se
Bilaga 11. Fotodump av webbsidan www.kronan.se
Bilaga 12. Länk till webbsidan www.kronan.se
Bilaga 13. Brev till Pelican Boats, daterat den 26 januari 2016
Bilaga 14. Brev till Jurrens Advokatbyrå, daterat den 8 februari 2016
Bilaga 15. Bankgaranti
Bil. 1
Bil. 2
TRADE MARK NUMBER 123456
PELICAN
The trade mark application number 2013/123456 was received 2013-10-18
and registered 2014-05-07 with number 123456.
Day of publication 2014-05-07.
Office for harmonization in the internal market 2014-05-07.
Jean-Claude Montessimo
President
Bil. 3
STILPRINT
Fakturanr: 888888
Adress
Kund: Stern AB
Beskrivning: Fotografering; upprättande av broschyrer
10 000,00 kr
Bil. 4
Stockholm den 13 december 2015
Hej Lars!
Vi kommer till våren lansera vår båt PELICAN. Med PELICAN har vi försökt skapa en
segelbåt som ska tillfredsställa så många önskemål som möjligt. Det är en
välbalanserad och snabb instegsbåt som kan locka nytt folk till båtlivet eller att få
tillbaka en del erfarna seglare som tagit en paus i sitt båtsportande . Den rätar upp
sig själv om man skulle ”lyckas“ med konststycket att broacha eller kränga till för
mycket.
Vi pratade med Sarah på tidningen om att eventuellt skulle finnas intresse av att skriva en
artikel om båten i tidningen. Hör gärna av er på 0700-12 34 56 för mer information!
Vänligen,
Eva Gabrielsson
Bil. 5
(Observera att ni som domstol och läsare ser PELICAN i versaler, även om det inte ser så ut.)
Bil. 6
THE PELICAN SAILBOAT
A reflection of its owner’s tastes
(Exemplar av Pelican Boats marknadsföringsmaterial vid båtmässa i Düsseldorf; broschyr med
information om segelbåten PELICAN.)
Bil. 7
Fotodump av webbsida www.pelican.se.
Hämtad: 2016-01-17
www.pelican.se
Bil. 8
Länk till webbsida www.pelican.se
Bil. 9
Fotodump av webbsida www.nautilus.se
Hämtad: 2016-01-17
www.nautilus.se
Bil. 10
Länk till webbsida www.nautilus.se
Bil. 11
Fotodump av webbsida www.kronan.se
Hämtad: 2016-01-17
www.kronan.se
Bil. 12
Länk till webbsida www.kronan.se
Bil. 13
Pelican Boats AS
Ytrebygdsvegen 37
5251 Søreidgrend
Malmö den 26 januari
Undertecknade skriver till er med anledning av att Eva Gabrielsson och Stig Gabrielsson har sökt vårt
biträde.
Det har kommit till vår kännedom att ni på båtmässan i Düsseldorf i januari i år marknadsfört en
segelbåt under namnet ”PELICAN” samt via bland annat webbsidan pelican.se har sålt segelbåtar
under samma namn. Med anledning av detta vill vi informera er om att Stern sedan två år tillbaka
innehar en gemenskapsregistrering av varumärket PELICAN.
Mot bakgrund härav ombeds ni att upphöra med användningen av det registrerade varumärket
PELICAN i marknadsföring och försäljning av era produkter.
I annat fall har vi tvingas att vidta rättsliga åtgärder.
Vänligen besvara undertecknade senast den 9 februari 2016.
Vi vill fästa er uppmärksamhet vid att vi endast företräder Stern och detta bolags rättigheter.
Stern AB genom Michelle, Joakim, Sanna och Johan
Bil. 14
Stern AB
Strandhem, Pl. 3
760 40 Väddö
Hej,
Som företrädare för Pelican Boats AS vill jag meddela att vi bestrider ert påstående om
varumärkesintrång. Vi har således ingen avsikt att upphöra med användningen av varumärket i
varken marknadsföring eller som namn på båtmodeller.
Vi har sedan 2006 två norska varumärkesregistreringar avseende varumärket ”Pelican”. Utöver
dessa väntar vi också på att en ansökan om EU-registrering avseende samma varumärke ska bli
godkänt.
Pelican är ett varumärke som vi har använt under lång tid och är direkt knutet till vårat
företagsnamn.
Med hänsyn till ovanstående förväntar vi oss att ni fortsättningsvis inte ska se något problem i våran
användning av varumärket och att räknar med att ni inte vidtar några rättsliga åtgärder.
8 februari 2016
Pelican Boats AS genom Bjomolf Rogstad
Bil. 15
BANKGARANTI
Förmånstagare: Stern AB
Organisationsnummer: 556888-0000
Kontaktadress: Strandhem, Pl. 3, 760 40 Väddö
Ärende: Ansökan om interimistiskt förbud avseende varumärkesintrång enligt 8 kap. 3 §
Varumärkeslagen.
Stern AB (Sökanden), nedan kallad sökanden, har hos Stockholms tingsrätt lämnat in en ansökan om
att få till stånd ett interimistiskt förbud vid vite avseende varumärkesintrång.
Av 8 kap. 3 § 4 st. Varumärkeslagen krävs att en ansökan skall omfattas av en ekonomisk säkerhet.
Den ekonomiska säkerheten är till för att täcka kostnader som kan uppkomma i samband med ett
sådant interimistiskt förfarande i enlighet med 8 kap. 3 § 4 st. Varumärkeslagen.
För fullgörandet av sökandens skyldigheter att till tingsrätten utge ersättning för sådana kostnader,
som anges i föregående stycke, går undertecknad bank härmed i borgen såsom för egen skuld.
Banken skall dock på grund av denna förbindelse inte kunna förpliktas utge mer än 1 000 000 kr (en
miljon kronor).
Eventuella krav skall, för att kunna göras gällande mot banken, skriftligen framställas senast en
månad efter det att förfarandet har blivit verkställt.
Svenska Handelsbanken AB genom
Jens Olofsson
2016-02-03
Signatur
Datum
JENS OLOFSSON
Namnförtydligande
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards