The GUSTAF STERN - Göteborgs universitet

advertisement
The
GUSTAF STERN
Memorial Lectures
on
Semantics 2002
G Ö T E B O R G S U NI V E R S I T E T
HUMANISTISK FAKULTET
INSTITUTIONERNA FÖR LINGVISTIK,
IDÉHISTORIA OCH
KOLLEGIUM SSKKII
THE GUSTAF STERN MEMORIAL LECTURES ON SEMANTICS
Semantik eller vetenskapen om mening och betydelse har under 1900-talet allt mer
kommit att uppmärksammas. Inom universitetsämnen som lingvistik, olika
språkdiscipliner, filosofi, logik, ADB, datalogi, artificiell intelligens, psykologi,
litteraturvetenskap, pedagogik och antropologi har under lång tid semantiska problem
av många olika typer diskuterats, analyserats och fått förslag till lösningar.
Många nya rön och teorier av relevans har lagts fram under 1900-talet. Man skulle
kunna säga att semantiskt inriktad forskning efter att ha haft en första blomstringsperiod
under antiken fick en andra storhetstid under medeltiden och en tredje blomstringstid nu
under 1900-talet. Under de senaste 20 åren kännetecknas forskningen dessutom av ett
samband med informations- och datorteknologi, vilket gör att semantiskt inriktad
forskning nu på ett annat sätt än tidigare kan omsättas i praktiken och på så sätt
åtminstone potentiellt komma till nytta och glädje även för människor som inte i första
hand sysslar med vetenskaplig teoriuppbyggnad.
Eftersom semantisk forskning under senare år dels varit multidisciplinär, dels varit
snabb i utveckling, kan det idag vara svårt för forskare och forskarstuderande inom
olika discipliner att få en uppfattning om den semantiska forskning som bedrivs.
För att samtidigt stimulera semantisk forskning i Göteborg och tillmötesgå behov av
överblick och orientering, arrangerar humanistisk fakultet institutionerna för lingvistik,
och idéhistoria tillsammans med kollegium SSKKII (tvärvetenskapligt kollegium för
studier av språk, semantik, kognition, kommunikation, information, och interaktion)
föreläsningsserien The Gustaf Stern Memorial Lectures on Semantics. Denna serie är
återkommande.
GUSTAF STERN
är en av bidragsgivarna till 1900-talets semantiska forskning och bedrev sin verksamhet
vid Göteborgs Universitet. Han var lärare och forskare i engelska vid Göteborgs
Högskola mellan 1921 och 1948, professor 1936-1948, och är författare till flera
betydelsefulla semantiska studier varav den mest inflytelserika och fortfarande citerade
studien är ”Meaning and Change of Meaning” från år 1931.
PROFESSOR REINHART KOSELLECK
Årets föreläsare Reinhart Koselleck är professor emeritus i historieteori (fakulteten för
historievetenskap och filosofi) vid universitetet i Bielefeld, Tyskland. Han är en av
världens ledande företrädare för "begreppshistoria". Hans doktorsavhandling hette
Kritik und Krise (Kritik och kris, tryckt 1959) och innehöll bl. a en undersökning av hur
begreppet kritik utvecklats under modern tid. Bland hans senare arbeten kan nämnas
Vergangene Zukunft (1973, engelsk översättning Futures Past, 1985) och Zeitschichten
(2000) vilka båda tar den historiska tiden till behandling. Kosellecks viktigaste arbete är
troligen det väldiga begreppshistoriska lexikonet Geschichtliche Grundbegriffe
(Historiska grundbegrepp, 8 volymer, 1972-97) där han lett arbetet och själv författat
åtskilliga av de viktigaste artiklarna, t.ex. den centrala om "Volk. Nation" med en unik
genomgång av utvecklingen av dessa två närbesläktade begrepp.
PROGRAM
Föreläsare: Reinhart Koselleck
LANGUAGE AND HISTORY
Måndagen 8:e april
kl. 16.00
Stora Hörsalen
THE HISTORY OF CONCEPTS AND CONCEPTS
OF HISTORY
This lecture presents Koselleck’s specific approach to the
relationship of language and history.
Tisdagen 9 april
kl. 16.00
Stora Hörsalen
THE CHANGE OF CONSTITUTIONAL
TERMINOLOGY FROM ANCIENT TO MODERN
TIMES.
This lecture discusses three ”time layers” of history:
- What remains relatively stable?
- What changes slowly?
- What changes faster?
Onsdagen 10 april
kl. 16.00
Stora Hörsalen
THE GROWTH OF MODERN CONCEPTS OF
MOVEMENT
This lecture discusses the blind catchword of ”movement”
and asks what is ”acceleration ” and retardation
respectively.
Torsdagen 11 april
kl. 16.00
Stora Hörsalen
IDEOLOGY, UTOPIA AND CRISIS
This lecture develops some criteria for empirically
controlled research on political language in relation to
historical changes.
TID
Måndagen
Tisdagen
Onsdagen
Torsdagen
den 8 april 2002 kl 16.00, Stora Hörsalen
den 9 april 2002 kl 16.00, Stora Hörsalen
den 10 april 2002 kl 16.00, Stora Hörsalen
den 11 april 2002 kl 16.00, Stora Hörsalen
LOKAL
Föreläsningarna äger rum i Stora Hörsalen,
Humanisten, Renströmsgatan 6, Göteborg
KOSTNAD
Föreläsningarna är avgiftsfria
DELTAGANDE
Inga förhandsanmälningar krävs
UPPLYSNINGAR lämnas av
INSTITUTIONEN FÖR LINGVISTIK,
Pia Cromberger, tel 031-773 1174
Dora Kos-Dienes tel 031-773 1180
Jens Allwood, tel 031-773 1876, 829489
Tidigare Gustaf Stern föreläsningar har hållits av
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
Charles Fillmore, Department of Linguistics,
University of California at Berkeley
Herbert Clark, Department of Psychology,
Stanford University, Palo Alto, California
Bonnie Lynn Webber, Department of Computer and Information Science,
University of Pennsylvania, Philadelphia, Pennsylvania
Igor Mel'cuk, Département de linguistique et philologie,
Université de Montreal, Montreal
George Armitage Miller, Institute of Advanced Studies,
Princeton University, New Jersey
Hilary Putnam, Department of Philosophy,
Harvard University, Massachusetts
Anna Wierzbicka, Department of Linguistics,
Australian National University, Canberra
James Pustejovsky, Department of Computer Science
Brandeis University, Boston
Stephen Levinson, Max Planck Institute for Psycholinguistics,
Nijmegen
David McNeill, Department of lingvistics and psychology, University of
Chicago
Download