Grupp 10

advertisement
Minnet
Grupp 10
Litteraturseminarium 2010-04-19
Kognitiva processer KIT 104
Semantiskt minne
”En duva är en fågel”
”En ungkarl är en ogift man”
Episodiskt minne
”New York är USA:s huvudstad”
Perceptuellt minne
Procedurellt minne
Prospektivt minne
Under en viss tid – innan en viss tidpunkt
Motivation
Retrospektivt minne
Det förflutna
Associativa strukturer
Ledtrådar väcker minnen
Samma känslomässiga tillstånd återväcker minnen
Inkodningsspecificitet
Kontextförknippat
Semantiska nätverk
Noder
Länkar
Semantiska avstånd
Scheman
”Scripts” – Händelseschema
Korttidsminne och långtidsminne
Seriepositionseffekten
SKFBMWASEAKDSEFTA
SKF BMW ASEA KDS EFTA
Korttidsminnet
Kapacitet och begränsningar
Tyst repetition – Artikulära loopen
Meningsfulla enheter (chunking)
Elaborering
Fler vägar och ledtrådar
Risk att fantasi och minne vävs samman
Intention och bearbetning
Igenkänning, återerinring (framplockning)
och minnesaktivering
Glömska
Inlärnings- eller inkodningsfasen
Retentations- eller lagringsfasen
Aktivering- eller framplockningsfasen
Fråga 1
Hur kan det semantiska och det episodiska minnet
sägas hänga ihop?
Det semantiska minnet har ofta sitt ursprung i konkreta
episoder av kunskapsinhämtande.
Det verkar som om minnen först befinner sig i det episodiska
minnet för att sedan övergå till det semantiska.
All episodisk minnesinlärning förutsätter det semantiska
minnet eftersom det är där kunskapen om ord, begrepp och
symboler finns, själva grunden till förståelsen av det vi ska
minnas/lära in.
Minnen om episoden runt det semantiska minnets inlärning
kan vara svåra att avveckla och kan leda till kognitiv
överbelastning.
Fråga 2
Det är lättare att komma ihåg en händelse om man
befinner sig i samma kontext som då händelsen
eller informationsinhämtningen ägde rum. Det finns
ett begrepp för detta fenomen, vilket är det?
Svar: Inkodningsspecificitet
Fråga 3
Vi har ett minne och en föreställning om hur olika objekt,
händelser och situationer ska se ut. Vi har förväntningar och
bilder av vad som ska hända härnäst i olika kända situationer.
Vad kallas detta begrepp?
Svar: Scheman
Fråga 4
Vad kallas den minnesprocess där man tar
in ny information samtidigt som man
sammankopplar den med annan redan
existerande information och utifrån den kan
dra egna slutsatser?
Svar: Elaborering
Fråga 5
Vad kallas den sorts glömska som innebär att vi glömmer
information, eller får svårare att plocka fram information
som finns bevarad i minnet, på grund av att annan
information stör inkodnings-, lagrings- eller
framplockningsprocesserna?
Interferens
Elaborering
Bortträngning
Mimenoik
TACK!
Linda Tång
Maria Hedlund
Alicia Kusnierz
Ellinor Gustafson
Sara Silfverstrand
Grupp 10
Download