Microsoft PowerPoint - F\366rel\344sning lexikon semantik.ppt

advertisement
Svenskan i tvärspråkligt perspektiv
Lexikon:
semantik
Solveig Malmsten
Att strukturera lexikon semantiskt
• Relation mellan form och betydelse
– homonymi och polysemi
• Relation mellan olika ords betydelse
– synonymi, hyponymi och antonymi
– semantiska fält
• nukleära ord
• differentiering
• Stilvärde och associationer
Homonymi
• Formen är lika i tal (homofoner) eller skrift
(homografer) eller både och (fullständiga
homonymer)
• Två typer:
1. Betydelsen är helt olika, har inget nu urskiljbart
eller historiskt samband
– Likheten i form är en historisk slump
Damm
’smuts’
Damm
’fördämning’
2. Betydelsen är besläktad, men orden tillhör olika
ordklasser
– Likheten i form beror på att båda orden är bildade till
samma rot
Lära
verb
• Utgör ingen större svårighet för L2-inlärare
– homonymer av typ 1 förekommer i helt olika kontext
och feltolkning är nästan omöjlig
– homonymer av typ 2 kan skiljas åt genom
böjningsformer och syntaktisk funktion
Lära
substantiv
Polysemi
•
Ett ords betydelse har delats i flera underbetydelser medan formen
fortfarande är samma
•
Släktskapet mellan betydelserna går att urskilja; det handlar oftast om
metaforiska tolkningar av ordet
•
De olika tolkningarna är idag så etablerade (lexikaliserade) och skilda att det
måste poängteras t.ex. i en ordbok
•
Metaforerna följer kända mönster, men alla möjligheter realiseras i regel inte
– Vilka metaforiska användningar av ett visst ord som ”råkat” lexikaliseras skiljer sig
mycket åt mellan språk
– Polysemi är därför svår att förutse och svår att behärska
Fatta är polysemt, har en konkret och en metaforisk
betydelse
’gripa med
handen’
Gripa har inte samma polysemi – för den metaforiska
betydelsen används ordet begripa
’gripa med
förståndet’
I engelska är get polysemt på samma sätt som fatta
Fatta
Betydelsekomponenter
• Ett ords betydelse är sammansatt av flera
mindre delbetydelser
• Dessa betydelsekomponenter återkommer i flera
begrepp, i olika kombinationer
• Genom att kartlägga delbetydelserna kan man
förklara relationen mellan närliggande uttryck
–
–
–
–
vad som är kärnbetydelsen i ett semantiskt fält
vad som skiljer närsynonymer åt
överordning, underordning och sidoordning
motsatsord
Komponentanalys, exempel
Tamdjur
med klövar
Tamdjur av
oxsläktet
Vuxen
Hona
Boskap
+
0
0
0
Nötkreatur
+
+
0
0
Ko
+
+
+
+
Tjur
+
+
+
-
Kalv
+
+
-
0
Intensionsdjup
• Extension = ”ordets bredd”
– Alla de referenter som ordet korrekt kan användas om
– Ju större extension, desto färre betydelsekomponenter
• Intension = ”ordets djup”
– Villkor som en referent måste uppfylla för att kunna betecknas med ordet
– Ju större intension, desto fler betydelsekomponenter
Ju större intension desto mindre extension och vice versa
Extension
Intension
djur
däggdjur
kattdjur
perserkatt
Missan
Eller som abstraktionsnivåer:
•
•
•
•
•
Däggdjur
Kattdjur
Katt
Perserkatt
Missan
Hög abstraktionsnivå
Basnivå
Låg abstraktionsnivå
• Typiskt:
– Det finns flera abstraktionsnivåer både över och under
basnivån
– Basnivån uttrycks med ett enkelt morfem
– Mera respektive mindre abstrakta begrepp uttrycks med
sammansatta ord
– Ord på basnivån lärs in tidigast av både L1- och L2-inlärare
Relationer mellan begrepp
på olika abstraktionsnivå
• Hyperonymi/hyponymi
A: Djur
B: Hund
– Överordnat/underordnat begrepp
C: Katt
– Om A är hyperonym till B
så är B hyponym till A
– D.v.s. alla B kan även definieras som A, men inte vice
versa
– A och B tillhör samma ordklass
• Ko-hyponymer (Stroud: samhyponymer)
– Både B och C är hyponymer till A, men B är inte
hyponym till C eller vice versa. B och C ligger på
samma abstraktionsnivå.
Relationer mellan begrepp
på samma abstraktionsnivå
•
Gemensam förutsättning: orden är av samma ordklass
• Synonymer existerar knappast! (Däremot det finns gott om
närsynonymer)
• Antonymer
– Verkliga antonymer
• Graderbara längs en skala
• Ett standardvärde finns
• Ena antonymen fungerar ofta som det neutrala uttrycket
lång
tämligen lång
ganska kort
kort
– Komplementära motsatsord (”antingen eller”)
död
levande
– Konversa motsatsord (både och beroende på perspektiv)
om A säljer något till B, så köper B något av A
Semantiska fält
• En grupp ord av samma ordklass som betecknar
begrepp med liknande betydelse: både synonymer,
hyperonymer, hyponymer, co-hyponymer, antonymer
– Exempel substantiv: Person
människa, man, kvinna, dam, blondin
– Exempel verb: Perception
se, titta, verka, visa
– Exempel adjektiv: Spatial dimension
stor, liten, minimal, hög, låg
– Exempel adverb: Temporal placering
nu, då, snart, idag, imorgon
• Grupperar sig kring ett nukleärt ord (eller ev. några
enstaka sådana)
– i regel något/några av de 20 mest frekventa orden i den aktuella
ordklassen
Kärnuttryck = nukleära ord
• Gemensamma drag hos kärnuttryck:
– oftast universellt omarkerade; samma begrepp finns alltså i de
flesta språk
• jfr Viberg 1990
– har få betydelsekomponenter; är alltså tämligen ospecifika
• se
vs
betrakta, glo, blänga
– anger en betydelsekomponent som ingår i många andra
medlemmar av det semantiska fältet
• titta ’medvetet försöka se’, visa ’få någon att se’
– har många sekundära, d.v.s. mer eller mindre metaforiska,
betydelser
• se till, se ut, se positivt på något (’tolka’), se att företaget är på
fallrepet (’inse’), se en människa (’vara mycket uppmärksam på’) etc
– är oftast enkla ord, inte avledning eller sammansättning
• se vs betrakta, anse
– har ofta oregelbunden böjning (eftersom de är gamla!)
• se, såg, sett
vs
titta, tittade, tittat
Semantiska fält tvärspråkligt
• Universellt omarkerade nukleära verb
– ’gå’, ’ge’, ’ta’, ’säga’, ’se’ m.fl.
• Europeiskt specifika
– ’vara’, modala verb
Jfr armeniska ’hon fin’
• Subarealt specifikt
– ’ha’
Jfr finska minulla on ’hos mig är’
• Särspråkligt specifikt
– ’finnas’
Jfr tyska Es gibt, franska Il y a
Relevans för L2-inlärare
• Använder tidigast kärnuttryck, t.ex. nukleära verb
• Överanvänder kärnuttryck utanför deras betydelse
• Lär sig senare att differentiera allt mer inom det semantiska fältet
• De semantiska fälten är ofta samma i många språk – men
indelningen inom dem skiljer sig alltid åt!
– Både svenska och engelska har nedanstående fält, men hur är
relationen mellan de specifika orden?
– KOGNITION
FÖRFLYTTNING
think, believe
put, place
tänka, tycka, tro
sätta, ställa, lägga
• Differentieringar som är språkspecifika lärs sent
– gå överandvänds, åka underanvänds länge
– jfr Viberg, Åke, 2004: Lexikal utveckling i ett andraspråk. I: Svenska
som andraspråk – i forskning, undervisning och samhälle. Lund.
Olika nivåer av betydelse
• Distinktiv/kognitiv/denotativ betydelse
Den för hela språksamhället gemensamma kopplingen mellan
begrepp och ord, kärnbetydelsen
• Stilistiskt värde
De texttyper och sociala sammanhang där ordet normalt används
• Associativ betydelse
Mer eller mindre personliga associationer till ordet, bibetydelser
– utomspråkliga (konnotativ betydelse)
– känslomässiga (emotiv betydelse)
– inomspråkliga
Samma distinktiva betydelse…
• … olika stilvärde:
– flicka, tjej, tös, jänta
– konversera, samtala, prata, snacka
• … olika konnotativ betydelse:
– lagbrytare, brottsling, förbrytare
– dryfta, diskutera, överlägga
• … olika emotiv betydelse:
– äldre herre, farbror, gubbjävel
• Påpekas sällan i L2-undervisning trots att icke-distinktiva
betydelser tar lång tid att upptäcka och kan vålla
allvarliga missförstånd!
• Övning: Vilka typer av lexikal kunskap
saknar min tyska kompis?
– Jag tänker också inte att det är mycket svårt
att vänja sig på skarpa örter
’jag tycker heller inte att det är särskilt svårt
att vänja sig vid starka kryddor’
Download