Lennart Samuelson innehavare av Waernska professuren

advertisement
Lennart Samuelson innehavare av Waernska
professuren
Humanistiska fakulteten vid Göteborgs universitet har bjudit in ekonomhistorikern
Lennart Samuelson att som gästprofessor inneha Waernska professuren under läsåret
2010–2011. Han kommer att vara knuten till vid Institutionen för historiska studier där
han bland annat ska undervisa och hålla en öppen föreläsningsserie.
Lennart Samuelson påbörjade sin forskarutbildning i ekonomisk historia vid Stockholms
universitet med inriktning på rysk 1900-talshistoria redan i mitten av 1970-talet. Han
studerade även vid Vetenskapsakademin i Moskva och Ecole des Hautes Etudes en Sciences
Sociales i Paris.
Först efter 1992 blev grundforskning i de ryska arkiven möjlig. Efter ett helt års arbete i
ekonomiska och militära arkiv i Moskva disputerade han 1996 på en avhandling om marskalk
Tuchatjevskij och den sovjetiska planekonomins militarisering på 1930-talet. Resultaten
återfinns även i hans monografi ”Röd koloss på larvfötter: Rysslands ekonomi i skuggan av
1900-talshistorien.”
Lennart Samuelson har sedan dess kontinuerligt bedrivit forskning i de ryska arkiven för en
rad olika projekt. Bland dessa märks ”Tankograd: Den ryska hemmafrontens dolda historia
1917–1953”, en social- och ekonomisk historisk studie om staden Tjeljabinsk i södra Ural
från sekelskiftet 1900 fram till andra världskrigets slut. I Vetenskapsrådets program
”Kommunistiska regimer” har han forskat om Gulaglägrens roll i den stalinistiska ekonomin.
Tillsammans med ryska och franska historiker har Lennart Samuelson skrivit om
kollektiviseringen av landsbygden på 1930-talet, och tillsammans med en rysk historiker om
den stora terrorn 1936–38. Han är sedan 2008 verksam vid Östekonomiska institutet på
Handelshögskolan i Stockholm och forskar med stöd från Riksbankens Jubileumsfond om
Sovjets militär-industriella komplex under det kalla kriget.
Vid Institutionen för historiska studier kommer Lennart Samuelson under läsåret att hålla en
öppen föreläsningsserie, samt på våren 2011 arrangera en konferens om Rysslands 1900talshistoria, de sedan 90-talet öppnade arkivens betydelse och de pågående debatterna i det
internationella vetenskapssamhället om tvistefrågor i Sovjetunionens ekonomiska, sociala och
politiska historia. Dessutom kommer han att medverka i den ordinarie undervisningen på
högre nivå samt i forskarutbildningen.
Waernska professuren instiftades 1917 till minnet av grosshandlaren Ivar Waern, genom en
donation på 200 000 kronor från Waerns arvingar. Villkoret för donationen var att pengarna
skulle utgöra en fond där den årliga avkastningen skulle användas för inrättandet och
upprätthållandet av en rörlig professur.
Text av Thomas Melin
Öppen föreläsningsserie av Lennart Samuelson.
Problem i Sovjetrysslands ekonomiska, sociala och militära
historia
Presentation av föreläsningsserien och dess syften. Gamla och nya förutsättningar för
historieforskning. Teoribildningar om Sovjetunionens samhällsförändring. Tendenser och
strömningar i sovjetforskningen förr och nu. Samuelsons erfarenhet av arkivforskning sedan
1992 (Röd koloss på larvfötter: Rysslands ekonomi i skuggan av 1900-talskrigen; Les
Campagnes soviétiques vues par OGPU-NKVD, 1930-1934; Bönder och bolsjeviker: Den
ryska landsbygdens historia, 1900-1939; Tankograd: Den ryska hemmafrontens dolda
historia, 1917-1953; Stalin, NKVD and the Repressions, 1936-1938).
•
Datum: 2010-09-22
•
Tid: 15:00 - 17:00
•
Plats: Lilla hörsalen, Humanisten, Renströmsgatan 6
Att arbeta i ryska arkiv
Det tsarryska och sovjetiska arkivväsendets särdrag. Bristen på tillgänglighet för
forskare fram till 1980-talets slut. Glasnost och perestrojka. Nya arkivlagar och förordningar sedan 1992. Ryska historikers insatser, monografier och källvolymer.
Internationella samarbetsprojekt. Historiska problem som ställts och stridsfrågor som
lösts tack vare arkivens öppnande. Situationen i början av 2010-talet.
•
Datum: 2010-10-19
•
Tid: 15:00 - 17:00
•
Plats: Lilla hörsalen, Humanisten, Renströmsgatan 6
Mediebilden av Sovjetunionen
Strömningar och huvuddrag i Västvärldens publicistik och dagspress om
Sovjet från Lenin till Gorbatjov, om Ryssland från Jeltsin till Putin. På vilka
källor, sagesmän och fakta baseras bilder och myter om Sovjet? Västmediernas
roll i det kalla kriget 1947-1987. Vad betydde upplösningen av Sovjet 1991 för
dylika föreställningar om det forna Sovjet? Skillnader mellan historiska
traditioner inom Europeiska Unionen, särkilt i Baltikum, Central- och
Östeuropa.
•
Datum: 2010-11-24
•
Tid: 15:00 - 17:00
•
Plats: Lilla hörsalen, Humanisten, Renströmsgatan 6
Sovjetregimens strategiska målsättningar
Modernisering, mobiliseringsekonomi och militär-ekonomisk beredskap.
Visioner under 1920-talets NEP, 1930-talets två första femårsplaner,
kapprustning mot Nazityskland och krigsekonomins 1941-1945 lärdomar,
ideologiska ramar (¿byggandet av det kommunistiska samhället¿) kring Sovjets
kommandoekonomi (atomvapen, raketteknik, militär-industriellt komplex)
under det kalla kriget 1947-1991.
•
Datum: 2010-12-14
•
Tid: 15:00 - 17:00
•
Plats: Lilla hörsalen, Humanisten,
Renströmsgatan 6
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards