Rysk litteraturhistoria I, 7,5hp - Studentportalen

Rysk litteraturhistoria I, 7,5hp
Moderna språk
Uppsala universitet
VT 2013
Kursansvarig: Julie Hansen
Engelska parken, Hus 7, rum 7-3011
tel. 018-471 16 83 tisdagar och onsdagar, övriga dagar per e-post:
[email protected]
Frågor om registrering: [email protected]
Studievägledning: [email protected]
Kursintroduktion 4 september 2013
Kursöversikt
Kursens mål enligt kursplanen:
-
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
Redogöra översiktligt för huvuddragen i den ryska litteratur- och kulturhistorien
Visa kännedom om centrala författarskap och verk inom olika genrer och från olika perioder i den
ryska litteraturhistorien
Visa förståelse av ett flertal grundläggande litteraturvetenskapliga begrepp och metoder
Svara på en litteraturvetenskaplig frågeställning kring ett eller flera verk och stödja sitt argument i
skrift och tal
Använda källor på ett korrekt sätt, samt vara uppmärksam på vad som anses vara plagiat och
forskningsfusk
I gruppdiskussioner framföra sina egna tolkningar av litterära texter.
Innehåll
Uppläggning
Kurslitteratur
Examination
Kunskapskontroll sker fortlöpande i samband med undervisningen, samt genom skriftliga uppgifter och
en muntlig presentation.
Utvärdering
Praktisk information
Litteraturvetenskaplig orientering – Den västerländska litteraturens epoker
Antiken:
Grekisk litteratur, ca 500 f Kr – 500 e Kr
Romersk litteratur, ca 30 f Kr – 500 e Kr
Medeltiden: ca 500-1300
Renässansen: ca 1300 – 1600-talet
Klassicismen: 1700-talet
Barock – samtidig med klassicismen
Nyklassicismen: 1700-talets slut
Förromantiken: ca 1790
Romantiken: ca 1800 –1830-talet
Realismen: 1800-talets andra hälft
Naturalismen: sena 1800-talet
Modernismen: 1900-talets första hälft
Symbolismen
Akmeismen
Futurismen
Postmodernismen: 1900-talets andra hälft fram till idag
Den ryska litteraturhistoriens särdrag