Reproduktiv livsplan

advertisement
2015-09-16 MHV Studiedagar Uppsala
Reproduktiv livsplan
Allt ni behöver veta
Jenny Stern
[email protected]
Leg. sjuksköterska, MMSc, doktorand
Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap,
Uppsala Universitet
The Reproductive Life Plan (RLP)
Jenny.Stern
@pubcare.uu.se
Ett verktyg för reproduktivt hälsofrämjande med ett
livscykelperspektiv
Reflektera över sina reproduktiva mål och hitta
strategier för framgångsrik framiljeplanering:
–
–
–
få önskat antal barn
undvika oönskade graviditeter
undvika ohälsa som kan skada
den reproduktiva hälsan
Moos et al 2008. Johnson et al 2006. Dunlop et al 2010.
1
2015-09-16 MHV Studiedagar Uppsala
Samtalsunderlag
Jenny.Stern
@pubcare.uu.se
Vill du ha barn i ditt liv?
Ja, jag vill bli
gravid inom
ett år
Ja, någon gång
i framtiden
men inte nu
Nej
Vet inte
Hur många barn vill du ha?
1. Försök hålla ett normalt BMI
När vill du ha ditt sista barn?
2. Ta tillskott av folsyra varje dag
3. Undvik alkohol och nikotin
4. Se potentiellt skadliga ämnen
5. Lär känna din menscykel och
det fertila fönstret
Kontakta vården för utredning om du har försökt
bli gravid i 1 år utan att lyckas.
Samtalsunderlag
Jenny.Stern
@pubcare.uu.se
Vill du ha barn i ditt liv?
Ja, jag vill bli
gravid inom
ett år
Ja, någon gång
i framtiden
men inte nu
Hur många barn vill du ha?
När vill du ha ditt första barn?
När vill du ha ditt sista barn?
Nej
Vet inte
Vilka andra delar i livspusslet
påverkar din reproduktiva livsplan?
Vilken preventivmetod passar
just dig?
Optimera dina chanser för att kunna få barn i
framtiden genom att:
1. Skydda dig mot sexuellt överförbara infektioner
2. Försök hålla ett normalt BMI
3. Vänta inte för länge
Kom ihåg det här när det är dags:
- Börja med folsyra minst 1 månad innan
- Förbättra levnadsvanor redan innan
2
2015-09-16 MHV Studiedagar Uppsala
Samtalsunderlag
Jenny.Stern
@pubcare.uu.se
Vill du ha barn i ditt liv?
Ja, jag vill bli
gravid inom
ett år
Ja, någon gång
i framtiden
men inte nu
Nej
Vet inte
Ta hand om dig själv.
Även om du inte vill ha barn är en
god reproduktiv och sexuell hälsa
viktigt för ditt eget välmående.
Vilken preventivmetod
passar just dig?
Hur kan du skydda dig mot
sexuellt överförbara infektioner?
Samtalsunderlag
Jenny.Stern
@pubcare.uu.se
Vill du ha barn i ditt liv?
Ja, jag vill bli
gravid inom
ett år
Ja, någon gång
i framtiden
men inte nu
Nej
Vet inte
Hur går dina tankar kring barn?
Vad skulle du göra om du blev
oplanerat gravid?
Optimera dina chanser för att kunna
få barn i framtiden genom att:
1. Skydda dig mot sexuellt
Hur planerar du att förhindra graviditet
till dess du är säker?
Vilken preventivmetod passar just dig?
överförbara infektioner
2. Försök hålla ett normalt BMI
3. Vänta inte för länge
3
2015-09-16 MHV Studiedagar Uppsala
Era verktyg
Jenny.Stern
@pubcare.uu.se
1. Barnmorskeexpertis
2.
3.
4.
5.
6.
Utökad kunskap
Samtalsunderlag
Broschyrer
Referenslista
Workshop
7. Kollegor
Vill du ha barn i framtiden?
Jenny.Stern
@pubcare.uu.se
Kunskapsavsnitt
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kroppskunskap
Menscykeln
Åldern har betydelse
Hälsa & miljö
Kost
Motion
Alkohol & tobak & droger
Sexuellt överförbara infektioner
Om det inte blir några barn…
Vill du ha barn?
•
•
•
•
Vet inte
Nej
Inte nu, men någon gång i framtiden
Ja, jag vill bli gravid inom ett år
Om du vill veta mer
Vad vet du om fruktsamhet?
4
2015-09-16 MHV Studiedagar Uppsala
Reproduktiv livsplan som
Jenny.Stern
@pubcare.uu.se
samtalsunderlag vid preventivmedelsrådgivning
Stern J, Larsson M, Kristiansson P, Tydén T.
Introducing reproductive life plan-based information in contraceptive counselling: an RCT
Human Reproduction 2013 Vol.28, No.9. pp.2450-5461.
Syfte
Jenny.Stern
@pubcare.uu.se
Utvärdera om RLP-baserad information i samband
med rådgivning hos barnmorska…
1. ökar kvinnors kunskaper om reproduktion* och
folsyra
2. påverkar kvinnors familjeplanering
3. uppskattas av kvinnorna
5
2015-09-16 MHV Studiedagar Uppsala
* Kunskap om reproduktion
Jenny.Stern
@pubcare.uu.se
1. Faktorer som kan minska kvinnlig fertilitet
2. Hälsosam livsstil vid graviditetsplanering
3. Hur länge ett ägg lever
4. Chansen att bli gravid vid oskyddat sex vid
ägglossning
5. Vid vilken ålder det sker en påtaglig nedgång
i kvinnans förmåga att bli gravid
6. Chansen att få ett barn med
assisterad befruktning
Metod
Jenny.Stern
@pubcare.uu.se
• Randomiserad kontrollerad studie
• Kvinnliga universitetsstuderande (n = 331)
• N = 299, deltagarandel 88%
Interventionsgrupp
n = 101
Kontrollgrupp 1
Baselinjeenkät
Sedvanlig vård
+ intervention
n = 100
Sedvanlig vård
Kontrollgrupp 2
Sedvanlig vård
Uppföljning
2 mån.
senare
n = 98
6
2015-09-16 MHV Studiedagar Uppsala
Intervention (RLP)
Jenny.Stern
@pubcare.uu.se
Vill du ha (fler) barn i ditt liv?
 Nej
Preventivmedel
 Ja, snart
Hur optimera levnadsvanor
 Ja, i framtiden
Hur bibehålla reproduktiv hälsa
Information till alla
- Muntligt under besöket
- Broschyr att ta hem
Vilka var deltagarna?
Jenny.Stern
@pubcare.uu.se
Medelålder 23 år (18-38 år)
Studerade på grundnivå (65%)
Födda i Sverige (93%)
I ett fast förhållande (56%)
Ville ha barn (81%)
7
2015-09-16 MHV Studiedagar Uppsala
Resultat: Kunskap om reproduktion
Jenny.Stern
@pubcare.uu.se
Totalpoäng före = 6.2
Signifikant högre kunskap i
interventionsgruppen efter
interventionen = 9.0
Ingen ökning i kontrollgrupp 1
Ingen skillnad mellan kontrollgrupperna
Resultat: Kunskap om folsyra
Jenny.Stern
@pubcare.uu.se
Öppen fråga:
Förändringar i levnadsvanor då en kvinna
planerar att bli gravid
Andelen som nämnde folsyra ökade
från 5% till 22%
8
2015-09-16 MHV Studiedagar Uppsala
Resultat: Familjeplanering
Jenny.Stern
@pubcare.uu.se
De flesta ville ha barn
Kvinnorna i interventionsgruppen
önskade få sitt sista barn
tidigare i livet
Ingen förändring i kontrollgrupp 1
Resultat: Upplevelse av RLP
Jenny.Stern
@pubcare.uu.se
• Skattade barnmorskans initiativ till att diskutera
RLP som positivt
• Ny information
• Väckte nya tankar om reproduktion
• Skulle kontakta en barnmorska om de
hade fler frågor
• Ansåg att barnmorskor rutinmässigt
bör diskutera RLP med sina patienter
9
2015-09-16 MHV Studiedagar Uppsala
Jenny.Stern
@pubcare.uu.se
Midwives’ adoption of the RLP
in contraceptive counselling
- a mixed methods study
Stern J, Bodin M, Grandahl M, Segeblad B, Axén L, Larsson M, and Tydén T.
Human Reproduction 2015 Vol.30, No.5. pp. 1146-1155.
Implementeringsstudie
Jenny.Stern
@pubcare.uu.se
• Vad har barnmorskor för åsikter om det här
arbetssättet?
• Vilka var upplevelserna av att ha arbetat
med den reproduktiv livsplanen?
• Kort utbildning
• 78% ville prova
• Broschyr + samtalsunderlag
10
2015-09-16 MHV Studiedagar Uppsala
Inte använt RLP
Jenny.Stern
@pubcare.uu.se
n=17
Färre prev.besök
Vanligaste orsaken:
ingen information
Använt RLP
Jenny.Stern
@pubcare.uu.se
n=36 (68%)
Idén med RLP: bra (35)
Upplevelserna överlag: positiva (33)
Broschyren: användbar (33)
Samtalsunderlaget: användbart (32)
Kommer använda fortsättningsvis
• Alltid/ofta (19)
• Ibland (16)
11
2015-09-16 MHV Studiedagar Uppsala
Fokusgrupper
Jenny.Stern
@pubcare.uu.se
Fem grupper, 22 barnmorskor
• Hur var din upplevelse av att arbeta såhär?
• Hinder och möjligheter
• Fördelar och nackdelar
Fokusgrupper
Jenny.Stern
@pubcare.uu.se
1. Upplevelsen av RLP övervägande positiv
•
Givande och lättare än väntat
•
Ger bra ingång och sammanhang till samtalet
•
Tidseffektivt eller tidskrävande – olika upplevelser
•
Övervägande positiva reaktioner från kvinnorna
•
Informera utan att tränga sig på kräver fingertoppskänsla
och professionalism
12
2015-09-16 MHV Studiedagar Uppsala
Fokusgrupper
Jenny.Stern
@pubcare.uu.se
1. Upplevelsen av RLP övervägande positiv
•
Givande och lättare än väntat
•
Ger bra ingång och sammanhang till samtalet
•
Tidseffektivt eller tidskrävande – olika upplevelser
•
Övervägande positiva reaktioner från kvinnorna
Det blir ju skillnad
eftersom
är det jag som
•
Informera utan att tränga sig på
kräver nu
fingertoppskänsla
tar upp det… annars har
och professionalism
man bara pratat om det
man får det liksom i ett
om patienten har tagit upp
sammanhang, varför pratar vi
det här med barn (FGI4)
BMI, varför pratar vi rökning...
att man ser helheten (FGI3)
Fokusgrupper
Jenny.Stern
@pubcare.uu.se
2. RLP – en hälsofrämjande utgångspunkt
•
Motiverar hälsofrämjande åtgärder
•
Kvinnor behöver få kunskap om fertilitet, men RLP kan
inte alltid prioriteras högst
•
Oenighet kring om RLP passar alla grupper
•
RLP lämpligt vid familjeplanering
13
2015-09-16 MHV Studiedagar Uppsala
Fokusgrupper
Jenny.Stern
@pubcare.uu.se
2. RLP – en hälsofrämjande utgångspunkt
•
Motiverar hälsofrämjande åtgärder
•
Kvinnor behöver få kunskap om fertilitet, men RLP kan
inte alltid prioriteras högst
•
Oenighet kring om RLP passar alla grupper
just det här att tänka jag kanske faktiskt skall vara
RLP lämpligt vid familjeplanering
lite rädd om mig, inte bara skaffa det här p-pillret
och så ut och köra hej och hå och så springa in
varannan vecka och kolla ett klamydiatest, att det
jag gör kan ge upphov till andra saker. Det får
även unga att tänka efter på ett annat vis tycker
jag (FGI3)
•
Fokusgrupper
Jenny.Stern
@pubcare.uu.se
3. Individuella och samhälleliga faktorer
påverkar RLP samtalet
•
Barnmorskans klientel och egna fördomar
•
Kvinnors individuella kunskaper, normer och
förutsättningar
•
Influenser från samhälleliga normer och media
14
2015-09-16 MHV Studiedagar Uppsala
Fokusgrupper
Jenny.Stern
@pubcare.uu.se
3. Individuella och samhälleliga faktorer
påverkar RLP samtalet
•
Barnmorskans klientel och egna fördomar
• Kvinnors
individuella
kunskaper, normer och
Ungdomsåren
kommer
ju
Vi tycker det här är så
förutsättningar
högre och
högre upp i
förvånande för det är vårt
åldrarna,
när man börjar
• Influenser
från samhälleliga jobb…
normervioch
media
tycker
det är så
prata om unga vuxna upp till
konstigt att dom inte vet men
tjugofem, trettio. Då är det
det är verkligen så, man kan ju
klart, då blir det ju sent
ha koll på så mycket annat här
innan man är vuxen och
i världen man har sina mobiler,
skall skaffa barn... (FGI3)
uppdaterade på allting men
hur kroppen fungerar… det vet
man väldigt lite om (FGI4)
Fokusgrupper
Jenny.Stern
@pubcare.uu.se
4. Långsiktig implementering innefattar både
möjligheter, risker och behov
•
Göra RLP obligatoriskt kan vara ett tveeggat svärd
•
Dokumentation kan både hjälpa och stjälpa
•
Utöka RLP användningen
15
2015-09-16 MHV Studiedagar Uppsala
Fokusgrupper
Jenny.Stern
@pubcare.uu.se
4. Långsiktig implementering innefattar både
möjligheter, risker och behov
•
Göra RLP obligatoriskt kan vara ett tveeggat svärd
•
Dokumentation kan både hjälpa och stjälpa
• Utöka RLP användningen
Det är väl självklart att vi ska fortsätta känns det
som! Det här är ju roligt och spännande. (FGI1)
Alla kommer ju inte till oss! Och då måste
det ju finnas ett annat forum också. (FGI1)
Hinder och möjligheter
Jenny.Stern
@pubcare.uu.se
•
Hur hinna med?
•
Om kvinnan är ointresserad/ogillande?
•
Hur informera utan att tränga sig på?
•
Hur prioritera?
•
Passar det för alla grupper?
•
Hur förhålla sig till sina egna fördomar?
•
Hur förhålla sig till det som ändå ligger utom räckhåll?
•
Hur behålla engagemanget om det är obligatoriskt?
•
Hur dokumentera på ett enkelt och etiskt sätt?
16
2015-09-16 MHV Studiedagar Uppsala
Ingår redan?
Jenny.Stern
@pubcare.uu.se
Läkemedelsverkets
•
Syftar till att förhindra oönskad
behandlings-
graviditet och bevara fertiliteten fram
rekommendationer
till dess att graviditet är aktuell, samt
att främja sexuell och reproduktiv
hälsa.
•
Information (...) bör anpassas till
kvinnans ålder och förkunskaper
•
Ett bra tillfälle att samtal kring
relationer, sexualitet, risktagande och
framtida fertilitet
Ingår redan?
Jenny.Stern
@pubcare.uu.se
Praktisk preventivmedelsguide
•
Syftet är att förhindra uppkomsten av
oönskade graviditeter och att bevara
fertiliteten fram till den tidpunkt en graviditet
är aktuell.
•
Bör vara individuellt anpassad
•
Livssituation:
– hur lång tid kvinnan har behov av prev.
– vad hon gör vid en oplanerad graviditet
17
2015-09-16 MHV Studiedagar Uppsala
Ingår redan?
Jenny.Stern
@pubcare.uu.se
• Rökning
• Total aktivitetstid
• Snusning
• Grönsaker_Rotfrukter
• Alkohol
veckokonsumtion
• Frukt_Bär
• Alkohol
intensivkonsumtion
• Kaffebröd_Choklad…
• Vardagsmotion
• Fysisk träning
• Fisk_Skaldjur
• Kostindex
• Frukost
Ingår redan?
Jenny.Stern
@pubcare.uu.se
Tobaksbruk, Alkoholvanor, Fysisk aktivitet, Matvanor
Enkla råd
– Information och korta, generella råd
Rådgivande samtal
– Rådgivande dialog anpassad till
patientens hälsa, risknivå
och andra förutsättningar
18
2015-09-16 MHV Studiedagar Uppsala
Hur börja?
Jenny.Stern
@pubcare.uu.se
• Fråga om lov
• Anamnes
”Jag skulle gärna vilja höra hur du
tänker kring barn i ditt liv. Är det ok att
vi pratar lite om det idag?”
• Status
”Har du varit gravid någon gång
tidigare? Vill du ha barn någon gång i
framtiden?”
• Levnadsvanor
Reproduktion
”Vill du ha barn någon gång i ditt liv?”
”Jag förstår att du inte
har någon barnönskan
just nu eftersom du
kommer hit för
preventivmedel…”
”Vad vet du om hur alkohol påverkar
hälsan? (...) Vad som också är viktigt
att veta är...”
Vem sitter mittemot?
Jenny.Stern
@pubcare.uu.se
19
2015-09-16 MHV Studiedagar Uppsala
Fallgropar
Jenny.Stern
@pubcare.uu.se
• Befästa ansvaret för sexuell och reproduktiv hälsa
• Är det bara för ett kommande foster kvinnan ska
vara hälsosam?
• Integritetskränkande
• Skuldbeläggande
• Uppläxande
• Dit går jag då inte igen…
Samtalsmetodik
Jenny.Stern
@pubcare.uu.se
• Balans mellan frisk- och riskperspektiv
• Aktivera patientens egen motivation och de
resurser som finns för förändring
• Samarbete
• Förmedla en önskan att förstå
• Framlockande arbetssätt
20
2015-09-16 MHV Studiedagar Uppsala
Samtalsmetodik forts.
Jenny.Stern
@pubcare.uu.se
Motiverande samtal med ungdomar. Stöd vid rådgivning om levnadsvanor.
Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2010:14
Att bjuda upp till dans snarare än att brottas
Jenny.Stern
@pubcare.uu.se
Ökar möjligheten att
• Bygga upp en god relation
• Öka inre motivation till förändring
• Hjälpa till att ta steg på vägen mot förändring
• Bearbeta tveksamheter och hinder
• Nå snabbare resultat med kortare och mer
tillfredsställande insatser
21
2015-09-16 MHV Studiedagar Uppsala
Samtalsmetodik 3
Jenny.Stern
@pubcare.uu.se
Det är några saker kring tobak som kan
vara viktigt att veta när du vill bli gravid.
Är det ok att vi pratar om det?
Be om lov
Fråga
Först skulle jag vilja veta vad du redan känner
till om hur åldern påverkar fertiliteten?
Tillför information
Knyt ihop
Det som också är viktigt att veta är…
Vad tänker du när vi pratat om detta?
Vad innebär det här för dig?
Vem får (inte) bli mamma?
Jenny.Stern
@pubcare.uu.se
• Normer
• Förförståelse, Förutfattade meningar, Fördomar
• Vad tycker du?
• Privatperson vs. Barnmorska vs. Hälso- och
sjukvården?
• Vad får man tycka?
• Vem har rätt att
bestämma?
22
2015-09-16 MHV Studiedagar Uppsala
Unga
Jenny.Stern
@pubcare.uu.se
Extrastöd och ställen att hänvisa:
• UMO
• LAFA
– Fråga chans: fragachans.nu
– Säkraresex.se
– Röda tråden – metodhandbok
i sexualitet och samlevnad
Äldre
Jenny.Stern
@pubcare.uu.se
• Biologisk ålder
• Psykologisk ålder
• Social ålder
• Funktionell ålder
23
2015-09-16 MHV Studiedagar Uppsala
Kvinnor som redan har barn
Jenny.Stern
@pubcare.uu.se
• 1 eller 10?
• Interconception care
Singlar / ensamstående
Jenny.Stern
@pubcare.uu.se
• Ska barnmorskan bli relationsförmedlare?
• På egen hand:
– Ansvarsfullt?
– Ansvarslöst?
24
2015-09-16 MHV Studiedagar Uppsala
Svenska som andraspråk
Jenny.Stern
@pubcare.uu.se
• Extra barriärer
• Extra behov?
• RFSU
– Sexualundervisning
på lättare svenska
Kognitiva svårigheter
Jenny.Stern
@pubcare.uu.se
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
trädde i kraft i Sverige 2009. Artikel 23. Respekt för hem och familj
1. Konventionsstaterna ska vidta effektiva och ändamålsenliga åtgärder
för att avskaffa diskriminering av personer med funktionsnedsättning i alla
frågor som gäller äktenskap, familj, föräldraskap och personliga
förbindelser på lika villkor som för andra för att säkerställa att
a) rätten erkänns för alla personer med funktionsnedsättning i
giftasvuxen ålder att ingå äktenskap och bilda familj på grundval av de
blivande makarnas fria och fulla samtycke,
b) rätten erkänns för personer med funktionsnedsättning att fritt och
under ansvar bestämma antalet barn och tidrymden mellan
havandeskapen och att ha tillgång till åldersanpassad information,
upplysning om reproduktiv hälsa och familjeplanering samt
tillhandahållande av de medel som behövs för att de ska kunna utöva
denna rätt,
c) personer med funktionsnedsättning, även barn,
får behålla sin fertilitet på samma villkor som andra.
25
2015-09-16 MHV Studiedagar Uppsala
Kognitiva svårigheter
Jenny.Stern
@pubcare.uu.se
• SUF Kunskapscentrum
– Gör ett val - till dig som funderar på att bli förälder och
som har kognitiva svårigheter (Gravid eller förälder | Nya
föräldrar)
– Kognitiva svårigheter – CHECKLISTA
– Vänta och föda barn samt sköta om sitt barn den första
tiden
• Sex och samlevnad i särskolan
– Skolverket
– ”problem när gruppen unga med intellektuella
funktionsnedsättningar riskstämplas. Det kan leda till att
omgivningen ingriper och förhindrar relationer eller
närhet”
Utanför vår räckvidd
26
2015-09-16 MHV Studiedagar Uppsala
Jenny.Stern
@pubcare.uu.se
...ge mig sinnesro att acceptera
det jag inte kan förändra,
mod att förändra det jag kan
och förstånd att inse skillnaden.
Dokumentation
Jenny.Stern
@pubcare.uu.se
• Mål: stöd och hjälp
• Mall: Besök bm PV prev
• Reproduktion
– Rullist på g!
• Kvinnans svar?
– Utgå inte från dig själv: fråga om lov
– Jmfr biobankslagen
27
2015-09-16 MHV Studiedagar Uppsala
Om du behöver stöd/inspiration
Jenny.Stern
@pubcare.uu.se
• Kollegor
• Lena
• Jenny
• Internet
BeforeAndBeyond.org (US)
Jenny.Stern
@pubcare.uu.se
28
2015-09-16 MHV Studiedagar Uppsala
cdc.gov/preconception (US)
Jenny.Stern
@pubcare.uu.se
MyFertilityChoices.com (CA)
Jenny.Stern
@pubcare.uu.se
29
2015-09-16 MHV Studiedagar Uppsala
pensiamociprima.net (IT)
Jenny.Stern
@pubcare.uu.se
gezondzwangerworden.be (BE)
Jenny.Stern
@pubcare.uu.se
30
2015-09-16 MHV Studiedagar Uppsala
Jenny.Stern
@pubcare.uu.se
3rd European Congress on
Preconception Health and Care 2016
Var? Norrlands Nation, Uppsala
När? 17-18 februari 2016
Mer information? www.pubcare.uu.se/ecphc2016
Abstrakt submission öppen
Yrkesträffar / Workshop
Jenny.Stern
@pubcare.uu.se
När? Oktober
Var? Dillnerrummet, BMC
Hur? ca 8-10 personer
Patientfall, diskussioner
Uppgift till dess:
• Prova RLP med minst 10 kvinnor
• Vad är svårt? Vad får det att funka?
31
Download