Till Dig som behandlas på mottagningen Unga Vuxna Annika

advertisement
Har du svarat på denna enkät tidigare, SVARA EJ IGEN
Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap
Vårdvetenskap
Till Dig som behandlas på mottagningen Unga Vuxna
Vill du delta i en undersökning som handlar om psykisk sjukdom och socialt stöd? I detta brev
medföljer en enkät som handlar om detta område och tar ca 3 minuter att svara på. Syftet med
studien är att undersöka psykiskt sjuka unga vuxnas sociala stöd och eventuella svårigheter i
att prata om sin sjukdom, samt vad orsaken till svårigheterna kan vara.
Psykisk sjukdom bli allt vanligare i samhället, speciellt i den yngre generationen och kan
upplevas som ett tabubelagt ämne i samhället, vilket kan leda till att det kan kännas svårt att
prata om sin sjukdom. Med denna undersökning hoppas vi kunna bidra till forskningen inom
området och minska tabut kring psykisk ohälsa i samhället och göra det lättare för psykiskt
sjuka att öppna sig kring sin sjukdom.
Deltagandet i studien är helt frivillig, anonymt och kommer inte påverka Din behandling på
något sätt. Du kan närsomhelst avbryta utan att behöva motivera detta. Insamlad data
behandlas konfidentiellt och resultatet av studien presenteras i gruppform och enskilda
individers svar går inte att spåra alls. Det insamlade materialet kommer att förstöras när
examensarbetet är slutfört. Din behandlare skall inte ta del av enkätsvaren om du själv inte
vill detta. Dem som kommer att kunna ta del av informationen i enkäterna är författarna och
eventuellt dess handledare.
Lägg ner den ifyllda enkäten i lådan på mottagningen.
Annika Åhlén & Amelie Lidén
Kontaktuppgifter:
Annika Åhlén
Mail: [email protected]
Amelie Lidén
Mail: [email protected]
Handledare: Leg. Psykolog, Filosof Dr Afsaneh Roshanai
Mail: [email protected]
Download