Observationer” som datainsamlingsmetod baserad på hermeneutik

”Observationer” som datainsamlingsmetod baserad på
hermeneutik
I Bergbom vårdvetenskap, A Lindseth konstvetenskap, filosofi, B Lindahl
vårdvetenskap, T Eriksson vårdvetenskap
• Bakgrund: Observationer som
datainsamlingsmetod i forskning
har huvudsakligen baserats på
en postitivisitisk
vetenskapstradition och inte en
förståelsevetenskaplig.
• Motiv: För att kunna studera
och få kunskap om värdet av
och vad som är personcentrerad
vård/vårdande måste möten,
relationer och kommunikation
mellan vårdare/vården och
personen kunna iakttas,
bevittnas, tolkas och förstås.
Både ett innifrån- och
utifrånperspektiv behövs.
• Syfte: Beskriva den
metodologiska grunden i
hermeneutik, samt att pröva den
kliniska användbarheten för att
fånga personcentrerat vård.
• Forskningsfrågor: Hur kan
hermeneutiska”observationer”
förstås?
• Kan ”observationer” ses som
”berättelser, bilder”?
• Kan mer subtila karaktäristika
av PCC fångas?
• Nytta: Användas för tolkning av
tex videoinspelat material och i
utbildning i forskningsmetodik.
www.gpcc.gu.s
e