Utbildningsplan för kurs SO7380

advertisement
Kursplan
för kurs på avancerad nivå
Sociologiska perspektiv på etniska relationer
Sociology of Ethnic Relations
7.5 Högskolepoäng
7.5 ECTS credits
Kurskod:
Gäller från:
Fastställd:
Institution
SO7380
HT 2010
2010-09-23
Sociologiska institutionen
Huvudområde:
Fördjupning:
Sociologi
A1N - Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Beslut
Kursplanen är fastställd av styrelsen för Sociologiska institutionen vid Stockholms universitet 2010-09-23.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen
Filosofie kandidatexamen eller motsvarande.
Kursens uppläggning
Provkod
1M38
Benämning
Sociologiska perspektiv på etniska relationer
Högskolepoäng
7.5
Kursens innehåll
Kursen ges för studenter på avancerad nivå och forskarnivå och behandlar etniska relation med hjälp av
begrepp såsom klassifisering, inkludering och exkludering. Vi kommer att granska hur klassifiseringsscheman
formar etniska identiteter och rashierarkier. Vi kommer också att studera den roll etnisk klassifisering har för
processer såsom social inkludering och social exkludering i olika samhällen. Vi kommer att granska
gemensamma mönster i social exkludering: diskriminering, segregering, ghettobildning och våldsamma
konflikter. Vi kommer sedan att ställa dessa mekanismer mot processer och mönster för social inkludering:
multikulturalism, integration och medborgarskap. Mest uppmärksamhet kommer att ges åt etniska relationer i
Västeuropa och USA med speciell tyngdpunkt på Sverige, Storbritannien och Frankrike. Studenter
uppmuntras att bidraga med egen kunskap och studera även samhällen som inte behandlas i kurslitteraturen.
Förslag på litteratur om etniska relationer i Mellanöstern, Sydostasien, Ostasien, Afrika och Latinamerika
kommer att ges.
Förväntade studieresultat
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
- identifiera och beskriva grundläggande begrepp för etnisk och rasmässig klassifisering samt för skillnader
och likheter mellan olika kulturer,
- jämföra och värdera olika teoretiska ansatsers förklaring av etniska relationer samt av processer för social
inkludering och social exkludering,
- tillämpa sociologiska analysmetoder på en samtida problematik kring etnicitet och ras.
Undervisning
Kursen ges som heltidsstudier. Undervisningen utförs i form av föreläsningar, seminarier och studentledda
aktiviteter.
Sidan 1/4
Studenterna förväntas göra följande:
• Läsa avsedd litteratur inför varje undervisningstillfälle;
• Deltaga aktivt i diskussioner i undervisningen;
• Deltaga i arbetet med tilldelade gruppuppgifter;
• Utföra skriftliga uppgifter;
• Deltaga i ’peer review’-arbetet;
• Utföra självständig forskningsuppgift om en samtida kring etnicitet och ras.
Skriftliga instruktioner för varje uppgift och 'peer review'-arbete kommer att delas ut och diskuteras i
undervisningen. 'Peer review'-arbetet ska ge studenterna tillfälle att ge och få konstruktiv återkoppling för att
förbättra förmågan att utforska, skriva, analysera och förklara skiftande mönster rörande etniska relationer,
speciellt processer såsom social inkludering och social exkludering, samt att utveckla sin förmåga att
utvärdera.
Kunskapskontroll och examination
Betygsättningen grundar sin på hur väl studenter uppnår de förväntade studieresultaten genom skriftliga
uppgifter, peer review och muntligt deltagande. Varje del viktas enligt följande:
Paper 1 15%
Peer Review 5%
Paper 2 20%
Deltagande 10%
Peer Review 2 5%
Slutpaper 45%
Studenternas prestationer betygsätts enligt följande kriterier:
A = För att uppnå detta betyg ska studenten uppvisa förmåga att analysera och förklara olika mönster för
etniska relationer på ett innovativt, originellt och tankeväckande sätt och använda övertygande motiverande
exempel för att underbygga argumentationen. Studenten ska göra tydliga kopplingar mellan etnicitet och
komplexa sociala faktorer i olika samhällen med relationellt tänkande på hög nivå. Studenten ska jämföra och
kontrastera olika teoretiska ansatser inom etnisk och rasmässig klassifisering. Studenten ska identifiera och
beskriva tvärkulturella skillnader och likheter i etnisk kategorisering och etniska relationer med stor
träffsäkerhet.
B = För att uppnå detta betyg ska studenten uppvisa förmåga att analysera och förklara olika mönster för
etniska relationer på ett vedertaget sätt och använda övertygande motiverande exempel för att underbygga
argumentationen. Studentens arbeten är sammanhängande och kompetenta men saknar originalitet och
nytänkande. Studenten ska göra enklare kopplingar mellan etnicitet och komplexa sociala faktorer i olika
samhällen med mer betoning på beskrivning än på analys. Studenten ska jämföra och kontrastera olika
teoretiska ansatser inom etnisk och rasmässig klassifisering. Studenten ska identifiera och beskriva
tvärkulturella skillnader och likheter i etnisk kategorisering och etniska relationer med träffsäkerhet.
C = För att uppnå detta betyg ska studenten försöka analysera och förklara olika mönster för etniska relationer
men kan inte göra klara kopplingar mellan etnicitet och komplexa sociala faktorer. Studenten ger exempel
men sätter inte exemplen i relation till förklaringen på ett övertygande eller effektivt sätt. Studenten ska
jämföra och kontrastera olika teoretiska ansatser inom etnisk och rasmässig klassifisering med vissa detaljer.
Studenten ska identifiera och beskriva tvärkulturella skillnader och likheter i etnisk kategorisering och etniska
relationer i detalj.
D = För att uppnå detta betyg ska studenten med viss svårighet analysera och förklara olika mönster för
etniska relationer och ger svaga eller få exempel för att underbygga sin argumentering. Svaga eller saknade
kopplingar mellan förklarande faktorer och etniska relationer tyder på en oförmåga att sammanlänka eller se
sambanden i olika komplexa sociala faktorer och olika samhällen. Studenten kan jämföra och kontrastera
olika teoretiska ansatser inom etnisk och rasmässig klassifisering men ger få detaljer. Studenten kan
identifiera och beskriva tvärkulturella mönster men utan större träffsäkerhet och med få detaljer.
E = För att uppnå detta betyg ska studenten på ett inkorrekt sätt analysera och förklara olika mönster för
etniska relationer men ger vissa exempel för att underbygga sin argumentering. Svaga eller saknade
kopplingar mellan förklarande faktorer och etniska relationer tyder på en oförmåga att se sambanden i olika
komplexa sociala faktorer och olika samhällen. Studenten kan identifiera olika teoretiska ansatser inom etnisk
och rasmässig klassifisering men kan inte jämföra och kontrastera dem på ett korrekt sätt vilket tyder på en
bristfällig förståelse av grundläggande skillnader dem emellan. Studenten kan identifiera och beskriva
tvärkulturella skillnader och likheter men utan större träffsäkerhet och med få detaljer.
Sidan 2/4
Fx = Detta betyg ges när studenten ger ofokuserade eller bara delvis relevanta förklaringar av olika mönster
för etniska relationer och presenterar inga eller få stödjande exempel. Studenten visar inte på några relevanta
samband mellan etnicitet och komplexa sociala faktorer och visar en oförmåga att utveckla relationellt
analytiskt tänkande. Studenten kan identifiera vissa teoretiska ansatser för etnisk och rasmässig klassifisering
men kan inte jämföra och kontrastera dem på ett korrekt sätt, vilket tyder på en svag förståelse av
grundläggande skillnader dem emellan. Studenten kan identifiera och beskriva vissa tvärkulturella skillnader
och likheter i etnisk kategorisering och etniska relationer men med påtagliga felaktigheter och
missuppfattningar.
F = Detta betyg ges när studenten ger ofokuserade eller bara delvis relevanta förklaringar av olika mönster för
etniska relationer och inte presenterar några stödjande exempel. Studenten visar inte på några relevanta
samband mellan etnicitet och komplexa sociala faktorer och visar en oförmåga att utveckla relationellt
analytiskt tänkande. Studenten kan inte identifiera någon av de teoretiska ansatserna för etnisk och rasmässig
klassificering. Studenten kan inte identifiera och beskriva vissa tvärkulturella skillnader och likheter i etnisk
kategorisering och etniska relationer.
E är lägsta godkända betyg. Studenter som har fått betygen Fx eller F har rätt att bli examinerade igen så
länge kursen ges för att uppnå minst betyget E. Studenter med betyget E eller högre har inte rätt till ytterligare
examination för att uppnå ett högre betyg. Studenter kan begära att examination enligt denna
kursplan ska ske upp till tre terminer efter kursplanen har upphört att gälla. Studenter som har fått betygen Fx
eller F två gånger av samma examinator kan begära att få bli bedömda av en annan examinator. Sådan
begäran ska riktas till studierektorn för avancerad nivå.
Studerande kan begära att examination enligt denna kursplan genomförs upp till tre terminer efter det att den
upphört att gälla. Framställan härom ska göras till studierektor. Med tentamen jämställs också andra
obligatoriska kursdelar.
Övrigt
Kursen ges på engelska.
Kurslitteratur
Tillfälle 1: Introduktion: Raskategorier och etniska kategorier
Banton, Michael. 1979. “Analytical and Folk Concepts of Race and Ethnicity.” Ethnic and Racial Studies 2
(2): 127-138.
Banton, Michael. 1983. “Changing Conceptions of Race,” Chapter 3 och
“Theoretical Approaches,” Chapter 5 i Racial and Ethnic Competition (Cambridge University Press). 32-59,
78-99.
Weber, Max. 1978. [1918-20]. “Ethnic Groups.” I Economy & Society (Berkeley: University of California
Press), 385-398.
Wacquant, Loic. 1997. “For an Analytic of Racial Domination.” Political Power and Social Theory 11: 221234.
Blumer, Herbert. 1958. “Race Prejudice as a Sense of Group Position.” Pacific Sociological Review 1:3-7.
Tillfälle 2: Social exkludering: Diskriminering i Sverige
Pred, Allan. 2000. Even in Sweden: Racisms, Racialized Spaces and the Popular Geographical Imagination,
Chapter 1, (Berkeley: University of California Press), 1-56.
Rydgren, Jens. 2004. “Mechanisms of exclusion: ethnic discrimination in the Swedish Labor Market.”
Journal of Ethnic and Migration 30 (4): 697-716.
Hjerm, Mikael. 2009. “Anti-immigrant attitudes and cross-municipal variation in the proportion of
immigrants.” Acta Sociologica 52. 1: 47-62.
Mahmood Arai, Moa Bursell, Lena Nekby. 2008. “Between Meritocracy and Ethnic Discrimination: The
Gender Difference.” Discussion Paper Series. Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit Institute for the
Study of Labor.
Tillfälle 3: Social exkludering, segregation & ghetton
Wirth. Louis. 1964. “The Ghetto.” I On Cities and Social Life. (University of Chicago), 84-98.
Sennett, Richard. 1994. “Fear of Touching.” Chapter 7 in Flesh & Stone” The Body and City in Western
Civilization (Norton) 212-251.
Wacquant, Loic. “Designing Urban Seclusions.” In Perspecta 43 Taboo Yale Architectural Journal
Wacquant, Loic. 2007. Urban Outcasts: A Comparative Sociology of Advanced Marginality (Polity)
selections.
Massey & Denton 1992. American Apartheid (Harvard University Press), selections.
Tillfälle 4: Inlämning av Paper 1 & Peer review i undervisningen
Sidan 3/4
Tag med två exemplar av Paper 1.
Tillfälle 5: Exkluderande våld: Etnisk konflikt
Brubaker, Rogers and David Laitin. 1998. “Ethnic Violence.” Annual Review of Sociology 24: 423-252.
Palmer, Alison. 1998. “Colonial and Modern Genocide: Explanations and Categories.” Ethnic and Racial
Studies 21 (1): 89-115.
Lindqvist, Sven. 1996. Exterminate all the Brutes: One Man’s Odyssey into the Heart of Darkness and the
Origins of European Genocide (New Press). Part 2
Witte, Rob. 1996. Racist Violence and the State: A Comparative Analysis of Britain, France and the
Netherlands (Routledge), selections.
Tillfälle 6: Inkluderande politik: Multikulturalism
Taylor, Charles, ed. 1992. Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition (Princeton University
Press). Valda delar.
Modood. T. Multiculturalism: Themes for the 21st century. Valda delar.
Tillfälle 7: Etnisk mångfald & Multikulturalism: Storbritannien
Modood, T. 2005. Multicultural Politics: Racism, Ethnicity and Muslims in Britain.
Tillfälle 8: Etnisk inkludering & exkludering: Frankrike
Saada, Emmanuelle. 2002. “Race and Sociological Reason in the Republic: Inquiries into the Métis in the
French Empire.” International Sociology 17 (3): 361-391.
Scott, Joan. 2007. Politics of the Veil (the Public Square) (Princeton University Press).
Fetzer and Soper. Muslims and the State in Britain, France and Germany (valda delar)
Inlämning av Paper 2
Peer review i undervisningen
Tillfälle 9: Postnationalism? Etniska minoriteter, immigration & medborgarskap
Koopman, R et al. 2005. Contested Citizenship: Immigration & Cultural Diversity in Europe (University of
Minnesota).
Koopman, R. and P. Statham. 1999. “Challenging the Liberal Nation-State? Postnationalism,
Multiculturalism, and the Collective Claims-Making of Migrants and Ethnic Minorities in Britain and
Germany.” American Journal of Sociology 105 (30: 652-96.
Tillfälle 10: Multikulturellt medborgarskap
Benhabib, Seyla. “Citizens, Residents, and Aliens in a Changing World: Political Membership in the Global
Era.” Social Research 66. 3 (Fall 1999): 709-744.
Levey & Modood, eds. 2009. Secularism, Religion & Multicultural Citizenship (Cambridge University
Press). Valda delar.
Inlämning av slutpaper i samband med undervisningsperiodens slut.
Sidan 4/4
Download