Innehåll Projektplan miljöprojekt i VVÄ

advertisement
Kollektivtrafik ”Färjestad”
Titel
Kollektivtrafiksystem som på ett effektivt kan ersätta ett antal bilar vid Färjestads hemma
matcher.
Bakgrund och problembeskrivning
Färjestads ishall kommer under 2001 att byggas ut till det dubbla. Från ca 4500 platser till ca
8000. Däremot är p-utrymmen begränsade samtidigt som ishallen är belägen i nära anslutning
till ett villaområde. Förändring av tillfartsgatorna inom stadsdelen är begränsade. Det innebär
att stadsdelen under vinterhalvåret vid ca 40 tillfällen kommer att utsättas för intensiv trafik
som leder till trängsel, buller och luftföroreningar.
I detaljplanearbetet påtalades att kollektivtrafiken bör ges större möjligheter att ersätta
biltrafiken.
Syfte
Erhålla en attraktiv kollektivtrafik från tätorterna runt Karlstad till dom arrangemang som i
framtiden kommer att lokaliseras till Färjestads ishall
Mål för projektet
Åstadkomma en attraktiv infrastruktur för busstrafiken till arenan.
Tillsammans med de samverkande aktörerna skapa en hållbar busstransportorganisation.
Fördubbla andelen bussåkare från nuvarande 18 % till 36%. (Resvaneundersökning mars-01)
Mått
Projektet kommer att kompletteras med en förstudie.
Resvaneundersökning av besökarnas resmönster genomförs vid två tillfällen, mars 2001 och
mars 2002.
Utvärdering av projektet görs maj/juni 2002.
Omfattning
Projektet är ett sk mobility management projekt vilket innebär att det bygger på samverkan,
koordinering, organisering, information och marknadsföring, sk mjuka åtgärder.
I detta fall kompletteras de mjuka åtgärderna också med infrastruktur förbättringar som gynnar
bussresandet till och från arenan.
Åtgärderna avgränsas till att i stort sett enbart fokusera på positiva incitament för att öka
tillgänglighet och komfort för bussåkare. Avgränsade åtgärder genomförs för att stimulera
även gående och cyklister.
Metoder och tillvägagångssätt
Projektet genomförs under perioden 2001-2002 i samband med om- och tillbyggnaden av
Färjestads ishall. Genom inrättande av en projektorganisation enligt nedan skapas
förutsättningar för en effektiv samverkan mellan de aktörer som är direkt berörda av
verksamheten.
Kollektivtrafik ”Färjestad”
Genom samverkan tillvaratas de ingående parternas kunskaper utifrån sina respektive
verksamhetsfält. Arbetssättet innebär att trafikfrågorna finns med under hela byggprocessen
och integreras i utbyggnaden. Detta medverkar till att den nya arenan får en specialdesignad
yttre miljö som prioriterar komfort och tillgänglighet för bussresenärer.
Resvaneundersökning genomförs för att kartlägga resmönster och därmed ge nödvändiga
kunskaper. En skräddarsydd busstransportorganisation skapas utifrån besökarnas
behov/önskemål.
Marknadsföring och information sker effektivt och målinriktat genom att samtliga
samverkande aktörer bidrar med respektive marknadsföringskanaler.
Transportrådgivningen i Karlstads kommun fungerar som samordnare av projektet.
Projektorganisation

Projektgrupp :
Lennart Åhs Färjestads BK
Kjell Björk Värmlandstrafik AB
Kjell Trygg SWEBUS
Lars-Åke Edesgård Kollektivtrafikkontoret
Hans Zimmerman Transportrådgivningen
Wilhelm Hidén VVÄ
Informationsfrågor
Huvudsaklig målgrupp för arbetet är besökare till arenan.
Denna målgrupp bearbetas främst via direkt marknadsföring i arenan vid de olika
arrangemangen. Annonsering sker i lokalmedia inför säsongsstart.
Information om de nya bussresealternativen sker också riktat till de som köper säsongskort till
FBK:s hemma matcher innan säsongstart.
Information ges via stadstrafikens nya tidtabell vilken når samtliga användare av
stadsbussarna.
Karlstads kommuns invånare erhåller information vi kommuntidningen Vi i Karlstad.
De medverkande aktörerna informerar via sina hemsidor.
Informationen består både av uppgifter som beskriver syftet med den nya bussorganisationen
och om tider och platser för de olika linjerna.
Ägande- och nyttjanderätt
Transportrådgivningen i Karlstads kommun äger projektetunderlag och producerat material
under och efter avslutat projekt. Materialet tillhandahålls kostnadsfritt och utan begränsningar
för ev andra användare som syftar till att utveckla likartade projekt.
Tid- och aktivitetsplan
Planeringsarbete och förberedelsemöten under
Resvaneundersökning
Planering av information och marknadsföring
Genomförande av ny buss organisation
Resvaneundersökning
Utvärdering
2001
0301
juni-sept 01
0901-0302
0302
maj-juni 02
Projektgruppen
Marknadsundsök.företag
Projektgruppen
Värmlandstrafik/Karlstadsbuss
Marknadsundsök.företag
Transportrådgivningen
Kollektivtrafik ”Färjestad”
Redovisning
Projektet redovisas i rapportform. Spridning diskuteras inom projektgruppen. Lämpligen
sprids resultatet via de kanaler som når beslutsfattare inom kommuner runt om i Sverige och
utomlands.
Projektbudget
VVÄ:s del ca 50 kkr
(Personalkostnader, andra kostnader, VVÄ:s andel)
Förväntade effekter
Projektet medverkar till att minska de av trafiken uppkomna trängselproblem som uppstår i
samband med arrangemang i den nya arenan.
Projektet medverkar till att färre människor framförallt de som kommer från orter utanför
Karlstad i lägre utsträckning utsätts för olycksrisker på vägar under vinterhalvåret.
Ökar medvetenheten om nödvändigheten att skapa hållbara transportsystem i våra tätorter.
Projektet kan bli mönsterbildande för arenaarrangemang runt om i landet.
Projektet kan medverka till att grupper som vanligtvis inte väljer buss ser det som ett bra
alternativ även i andra sammanhang.
Kostnad – nytta – kontroll
Besvara följande frågor – före, under och efter projektet:





Har projektet god miljöpotential?
Mycket god miljöpotential. Reducerar buller och luftföroreningar i ett trångt område
speciellt under den kalla årstiden.
Har projektet god acceptans?
Mycket god acceptans bland alla inblandade.
Förväntas projektet bli kostnadseffektivt?
Samhällsekonomiskt på flera olika sätt. Miljö och trafiksäkerhetsvinster.
Kan samma sak hända med mindre pengar?
Nej.
Kan samma sak hända utan Vägverkets medverkan?
Projektet bygger på bred samverkan och Vägverket är i hög grad en viktig medaktör som
besitter nödvändig kunskap och viktiga kanaler för projektets genomförande och spridning
av resultat och ideer.
Anm: Först organiserade mötet där jag är med äger rum den 9 februari.
Download